ORGOVYX tabletti, kalvopäällysteinen 120 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 02.06.2024 19:29:48)

Orgovyx 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

relugoliksi

Lisäseuranta

image1.pngTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Orgovyx on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Orgovyx-valmistetta

3. Miten Orgovyx-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Orgovyx-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Orgovyx-valmisteen sisältämä vaikuttava aine on relugoliksi. Sitä käytetään edenneen eturauhassyövän hoitoon aikuisille potilaille, jotka ovat saaneet hoitovasteen hormonihoidolle.

Relugoliksi vaikuttaa estämällä yhtä vaihetta tapahtumasarjassa, joka viestittää kiveksiä tuottamaan testosteronia (miessukupuolihormonia). Koska testosteroni voi stimuloida eturauhassyövän kasvua, pienentämällä sen pitoisuuden hyvin alhaiseksi relugoliksi estää eturauhassyöpäsolujen kasvamista ja jakautumista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Orgovyx-valmistetta

- jos olet allerginen relugoliksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ennen Orgovyx-valmisteen ottamista, jos sinulla on jokin seuraavista:

- sydämen verenkiertohäiriöt, kuten sydämen rytmihäiriö. Sydämen rytmihäiriöiden riski saattaa suurentua Orgovyx-valmisteen käytön yhteydessä. Lääkäri saattaa tarkistaa elimistön suolapitoisuudet (elektrolyyttipitoisuudet) ja sydämen sähköisen toiminnan Orgovyx-hoidon aikana.

- Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla on oireita, kuten heitehuimausta, pyörtymistä, sydämentykytystä tai rintakipua. Nämä voivat olla vakavien rytmihäiriöiden oireita.

- maksasairaus. Maksan toiminnan seuranta saattaa olla tarpeen. Orgovyx-valmisteen käyttöä ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksasairaus.

- munuaissairaus.

- osteoporoosi tai jokin sairaus, joka vaikuttaa luuston vahvuuteen. Testosteronipitoisuuksien pieneneminen voi aiheuttaa luiden ohenemista.

- sairautesi seuranta verikokeilla määritetyn prostataspesifisen antigeenin (PSA) avulla.

Lapset ja nuoret

Orgovyx-valmistetta ei pidä käyttää alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Orgovyx

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös käsikauppalääkkeitä.

Orgovyx saattaa vaikuttaa joihinkin lääkkeisiin, joita käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (esim. kinidiini, prokaiiniamidi, amiodaroni ja sotaloli), tai se saattaa suurentaa sydämen rytmihäiriöiden riskiä, kun sitä käytetään joidenkin muiden lääkkeiden kanssa (esim. metadoni [käytetään kivunlievitykseen ja osana huumevieroitushoitoa], moksifloksasiini [antibiootti]), vakavien psyykkisten sairauksien hoitoon tarkoitetut psykoosilääkkeet).

Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa relugoliksin imeytymiseen, jolloin veren lääkepitoisuudet voivat joko suurentua ja aiheuttaa haittavaikutusten lisääntymistä tai pienentyä ja heikentää Orgovyx-valmisteen tehoa. Esimerkkejä lääkkeistä, jotka saattavat vaikuttaa Orgovyx-valmisteeseen:

- tietyt lääkkeet, joita käytetään epilepsian hoitoon (esim. karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon (esim. rifampisiini, atsitromysiini, erytromysiini, klaritromysiini, gentamisiini, tetrasykliini)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään sieni-infektioiden hoitoon (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään eturauhassyövän hoitoon (esim. apalutamidi)

- mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet

- tietyt lääkkeet, joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon (esim. karvediloli, verapamiili)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään rytmihäiriöiden hoitoon (esim. amiodaroni, dronedaroni, propafenoni, kinidiini)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään rasitusrintakivun hoitoon (esim. ranolatsiini)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään immuunivasteen salpaajina (esim. syklosporiini)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään HIV-infektion hoitoon (esim. ritonaviiri [tai ritonaviiria sisältävät yhdistelmälääkkeet], efavirentsi)

- tietyt lääkkeet, joita käytetään hepatiitti C -infektion hoitoon (esim. telapreviiri).

Lääkäri saattaa siksi muuttaa lääkkeitäsi, tiettyjen lääkkeiden ottoaikaa, lääkkeiden annosta tai suurentaa Orgovyx-annosta.

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Orgovyx on tarkoitettu miehille eturauhassyövän hoitoon. Tämä lääke saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu naisille, jotka voivat tulla raskaaksi. Sitä ei saa käyttää naisille, jotka ovat tai saattavat olla raskaana tai jotka imettävät.

- Tietoa miehille:

   - Jos olet sukupuoliyhteydessä naisen kanssa, joka voi tulla raskaaksi, käytä kondomia ja jotain toista kumppanisi käyttämää tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja 2 viikon ajan tämän lääkehoidon jälkeen raskauden ehkäisemiseksi.

   - Jos olet sukupuoliyhteydessä raskaana olevan naisen kanssa, käytä kondomia suojataksesi syntymätöntä lasta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Väsymys ja huimaus ovat hyvin yleisiä (väsymys) ja yleisiä (huimaus) haittavaikutuksia, jotka saattavat heikentää kykyäsi ajaa ja käyttää koneita. Nämä haittavaikutukset saattavat johtua hoidosta tai taustalla olevan sairauden vaikutuksista.

Orgovyx sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

  • kolme tablettia hoidon ensimmäisenä päivänä.
  • tämän jälkeen yksi tabletti päivässä suunnilleen samaan kellonaikaan joka päivä.

Lääkäri saattaa tarvittaessa muuttaa annosta.

Niele kokonaisena. Tabletit voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa, jonkin nesteen kera.

Jos otat enemmän Orgovyx-valmistetta kuin sinun pitäisi

Vakavia haittavaikutuksia ei ole raportoitu otettaessa tätä lääkettä useampi annos kerralla. Jos olet ottanut liian monta Orgovyx-tablettia tai huomaat, että lapsi on ottanut niitä, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Tuo lääke mukanasi ja näytä se lääkärille.

Jos unohdat ottaa Orgovyx-valmistetta

Jos muistat unohtuneen annoksen alle 12 tunnin kuluessa siitä, kun ottaisit sen tavanomaiseen aikaan, ota se niin pian kuin muistat ja jatka sitten seuraavien tablettien ottamista seuraavina päivinä tavalliseen tapaan. Jos annoksen unohtumisesta on yli 12 tuntia, älä ota annosta. Ota vain seuraava annos seuraavana päivänä tavalliseen tapaan.

Jos lopetat Orgovyx-valmisteen oton

Jos haluat lopettaa tämän lääkkeen ottamisen, keskustele ensin lääkärin kanssa. Lääkäri selittää sinulle hoidon lopettamisesta aiheutuvat vaikutukset ja keskustelee kanssasi muista mahdollisuuksista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Orgovyx-valmisteen käytön yhteydessä, ja ne on lueteltu esiintyvyysjärjestyksessä.

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä):

- kuumat aallot

- ripuli

- ummetus

- lihas- ja nivelkipu

- väsymys.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- punasolujen vähyys (anemia)

- rintojen suureneminen miehillä (gynekomastia)

- unettomuus

- masennus

- heitehuimaus

- päänsärky

- korkea verenpaine

- mahavaivat, mukaan lukien pahoinvointi

- hikoilun lisääntyminen

- ihottuma

- sukupuolisen halun väheneminen

- painonnousu

- verensokeripitoisuuksien suureneminen

- veren rasvapitoisuuksien (triglyseridi) suureneminen

- veren kolesterolipitoisuuden suureneminen.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- luiden oheneminen (osteoporoosi)

- maksaentsyymien pitoisuuksien suureneminen.

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- sydänkohtaus.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- muutokset sydänsähkökäyrässä (QT‑ajan pidentyminen).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja purkin etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Orgovyx sisältää

  • Vaikuttava aine on relugoliksi.
  • Muut aineet ovat mannitoli (E421), natriumtärkkelysglykolaatti (E468), hydroksipropyyliselluloosa (E463), magnesiumstearaatti (E572), hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172) ja karnaubavaha (E903).

Ks. lisätietoja kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Orgovyx sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Orgovyx kalvopäällysteiset tabletit ovat haalean punaisia, mantelinmuotoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja (11 mm [pituus] × 8 mm [leveys]), joiden toisella puolella on merkintä ”R” ja toisella puolella ”120”. Orgovyx on saatavana valkoisessa muovipurkissa, joissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia, pakkauskoot 30 kalvopäällysteistä tablettia ja 90 kalvopäällysteistä tablettia (3 muovipurkkia, joissa 30 kalvopäällysteistä tablettia). Jokainen purkki sisältää myös kuivausainetta, joka auttaa pitämään lääkkeen kuivana (suojaa kosteudelta), joten älä poista kuivausainetta purkista. Jokainen purkki on suljettu induktiosaumatulla turvakorkilla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Espanja

Valmistaja

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

ACCORD HEALTHCARE OY
Oksasenkatu 10 A 6
00100 Helsinki
Suomi

010 231 4180
Tukkuliike: Oriola