FURESIS SPECIAL infuusiokonsentraatti, liuosta varten 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,1 mt, 08.07.2016 04:30:10)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Furesis Special 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
furosemidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Furesis Special on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Furesis Special -infuusiokonsentraattia
 3. Miten Furesis Special -infuusiokonsentraattia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Furesis Special -infuusiokonsentraatin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Furesis Special on ja mihin sitä käytetään

Furesis Specialin vaikuttava aine, furosemidi, on nesteenpoistolääke. Valmistetta käytetään poistamaan nestettä vaikeassa munuaisten tai sydämen vajaatoiminnassa.

Furosemidia, jota Furesis special sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Furesis Special -infuusiokonsetraattia

Furesis Special -infuusiokonsentraattia saa käyttää vain sairaaloissa sekä sairaaloiden ja erikoislääkärin valvomassa jatkohoidossa. Tätä lääkevalmistetta ei ole tarkoitettu potilaille, joiden munuaiset toimivat normaalisti.

Furesis Special –infuusiokonsentraatti ei sovi sinulle

 • jos olet allerginen furosemidille, sulfonamideille (ns. sulfa-antibiootit), sulfonyyliureoille (sokeritaudin hoidossa käytettäviä suun kautta nautittavia lääkkeitä, kuten glibenklamidi, glipitsidi tai glimepiridi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa, johon liittyy ajoittain maksakooma (maksan toimimattomuuden aiheuttama tajuttomuus)
 • jos sinulla on todettu jokin elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö, kuten kuivuminen ja natriumin tai kaliumin vajaus
 • jos virtsaaminen estyy tai loppuu tuntemattomasta syystä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Furesis Special -infuusiokonsentraattia,

 • jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai sokeritautia, jolloin lääkäri suunnittelee sinulle tarpeelliset verinäytteisiin perustuvat laboratorioseurannat furosemidin turvallisen käytön varmistamiseksi
 • jos sairastat tai olet sairastanut kihtiä
 • jos sairastat eturauhasen liikakasvua tai kärsit virtsankarkailusta
 • jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)
 • jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana
 • jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Furesis Special -infuusiokonsentraatti

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Furesis Special -infuusiokonsentraatin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • litium, koska veren litiumpitoisuudet voivat kohota yhtäaikaisessa käytössä liian korkeiksi
 • tulehduskipulääkkeet
 • karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • antibiootit
 • teofylliini (astmalääke)
 • muut verenpainelääkkeet
 • digitalis ja sotaloli (sydänlääkkeitä)
 • kortikosteroidit, lakritsin sisältämä glykyrritsiini, amfoterisiini-B (sienilääke)
 • klofibraatti (kolesterolilääke)
 • varfariini (veren hyytymistä estävä lääke)
 • risperidoni (psykoosilääke).

Muista mainita Furesis Special -hoidosta seuraavien lääkärissäkäyntien yhteydessä.

Mainitse Furesis Special -hoidosta myös mahdollisten virtsanäytteiden yhteydessä, sillä furosemidi voi muuttaa joidenkin testien tuloksia.

Furesis Special -infuusiokonsentraatti ruuan ja juoman kanssa

Tupakointi voi heikentää furosemidin tehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Furesis Special voi hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa tai käytä koneita. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä autolla ajoon tai koneiden käyttämiseen ei ole.

Furesis Special -infuusiokonsentraatti sisältää natriumia

Valmiste sisältää natriumia noin 3,7 mg/ml eli alle 1 mmol per annos.


3. Miten Furesis Special -infuusiokonsentraattia käytetään

Furesis Special on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön.

Furesis Special -infuusiokonsentraatin annostus on yksilöllinen. Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Jos Furesis Special -infuusiokonsentraatin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä sairaanhoitajalle.

Furesis Special –infuusiokonsentraatti laimennetaan aina ennen käyttöä pitoisuuteen 1 mg/ml tai 0,5 mg/ml. Aloitusannos on tavallisesti 250 mg laskimonsisäisesti (i.v.), jonka jälkeen jatketaan 250 mg:n tai 500 mg:n infuusiolla. Vuorokausiannos on yleensä enintään 1 000 mg (4 injektiopulloa laimennettuna vähintään 1 000 millilitraksi).

Jos saat enemmän Furesis Special -infuusiokonsentraattia kuin sinun pitäisi

Jos epäilet saaneesi liian suuren Furesis Special -annoksen, kerro asiasta sairaanhoitajalle.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos Furesis Special -annoksesi unohtuu

Furesis Special -infuusiokonsentraatin antaa sairautesi hoitoon hyvin perehtynyt hoitohenkilökunta, joten annoksen unohtamisen vaara on pieni. Jos kuitenkin epäilet annoksesi unohtuneen, kysy asiaa sairaanhoitajalta.

Jos Furesis Special -hoitosi lopetetaan

Jos Furesis Special -hoitosi lopetetaan, se tehdään vähitellen, koska muuten tilasi voisi pahentua äkillisesti. Hoidon lopettamisesta päättää aina lääkäri.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia.

Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • elimistön kuivuminen (dehydraatio), suolatasapainon häiriöt (kaliumin, magnesiumin, natriumin tai kalsiumin puute), elimistön happo-emästasapainon häiriöt (hypokloreeminen metabolinen alkaloosi).

Melko harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • verensokerisäätelyn heikkeneminen, veren virtsahapon runsaus (hyperurikemia), kihti, veren rasva-arvojen muutokset, verimäärän pieneneminen, matala verenpaine
 • levottomuus, huimaus, päänsärky, tunto- ja näköhäiriöt
 • kuulon menetys (joskus korjautumaton)
 • sydämen rytmihäiriöt
 • suun kuivuminen, jatkuva jano, pahoinvointi, suolen toiminnan häiriöt, lihaskrampit
 • virtsaamishäiriöt, virtsaumpi
 • voimattomuus, väsymys.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • luuytimen toiminnan heikkeneminen, valkosolujen kato (leukopenia, agranulosytoosi), verisolujen tuotannon väheneminen (aplastinen anemia), punasolujen ennenaikaisesta hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia), verihiutaleiden kato
 • korvien soiminen (tinnitus), kuulon heikkeneminen
 • verisuoni-, munuais- tai haimatulehdus, sapensalpaus
 • ihottumat, valoyliherkkyys
 • kuume.

Seuraavia esiintymistiheydeltään tuntemattomia haittavaikutuksia on esiintynyt:

 • huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi)
 • allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita)
 • akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen ihottuma).

Kerro välittömästi lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita, sillä tällöin lääkkeen käyttö on lopetettava heti:

 • voimakas pyörrytys tai pyörtyminen, voimakas huimaus, lihaskrampit tai sydämen rytmihäiriöt tai voimakkaat mahakivut
 • vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi.

Kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsamäärän epänormaali väheneminen, virtsaamisvaikeudet, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat tai taipumus saada mustelmia aiempaa herkemmin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Furesis Special –infuusiokonsentraatin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Avattu pakkaus on käytettävä välittömästi ja mahdollinen käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Furesis Special sisältää

 • Vaikuttava aine on furosemidi, jota on 10 mg yhdessä millilitrassa infuusiokonsentraattia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo pH:n säätämistä varten.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmiste on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Pakkauskoko: 1 x 25 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.11.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Näin käytät Furesis Special 10 mg/ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten
**********************************************************************************
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät Furesis Special
-infuusiokonsentraatin valmisteyhteenvedosta.

Koostumus

 • Vaikuttava aine on furosemidi, jota on 10 mg yhdessä millilitrassa konsentraattia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo pH:n säätämistä varten.

Valmiste sisältää natriumia noin 3,7 mg/ml eli alle 1 mmol per annos.

Valmisteen kuvaus
Valmiste on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Annostus

Furesis Special -infuusiokonsentraattia saa käyttää vain sairaaloissa sekä sairaaloiden ja erikoislääkärin valvomassa jatkohoidossa. Ei potilaille, joilla on normaali munuaisfunktio.

Aloitusannos on tavallisesti 250 mg i.v., jonka jälkeen jatketaan 250 mg:n tai 500 mg:n infuusiolla. Vuorokausiannos on yleensä enintään 1 000 mg (4 injektiopulloa laimennettuna vähintään 1 000 millilitraksi).

Laimennetaan aina ennen käyttöä pitoisuuteen 1 mg/ml tai 0,5 mg/ml: 1 injektiopullo = 250 mg furosemidia laimennetaan aseptisesti 250:ksi tai 500 millilitraksi 9 mg/ml natriumkloridi-infuusionesteellä, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Tarkemmat annostusohjeet ovat valmisteyhteenvetotekstissä.

Antotapa
Laimennettu infuusioliuos annetaan laskimonsisäisenä (i.v.) infuusiona. Infuusionopeus on enintään 4 mg/min, joten 250 mg:n annos voidaan antaa nopeimmillaan n. 1 tunnin kuluessa.

Yliannostus
Yliannostus johtaa lisääntyneeseen diureesiin, natriureesiin, hypovolemiaan ja verenpaineen laskuun. Potilaan neste- ja elektrolyyttitasapainoa on syytä seurata. Enterohepaattisen kierron katkaisemiseksi voidaan antaa aktiivihiiltä. Natriumkloridi-infuusiolla voidaan tarvittaessa tukea potilaan verenkiertoa. Muu hoito on oireenmukaista.

Vasta-aiheet

 • yliherkkyys furosemidille, sulfonyyliureoille, sulfonamideille tai valmisteyhteenvedon kohdassa 6.1 mainituille apuaineille
 • maksakooma ja vaikea maksan vajaatoiminta
 • anuria
 • elektrolyyttivajaus, erityisesti hypokalemia
 • natriumvajaus ja tähän liittyvä hypovolemia
 • suuriannoksista furosemidihoitoa ei pidä käyttää potilaille, joilla on munuais- tai maksatoksisten lääkkeiden aiheuttama munuaisten vajaatoiminta.

Yhteensopimattomuudet

Furesis Special 10 mg/ml infuusiokonsentraattia ei saa lisätä happamiin infuusionesteisiin. Potilaalle annettavan käyttövalmiin infuusioliuoksen pH-arvon on oltava yli 7 myös Furesis Special -infuusiokonsentraatin lisäämisen jälkeen. Muuten furosemidi voi saostua liuoksesta.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Furesis Special -infuusiokonsentraatti on aina ennen käyttöä laimennettava aseptisesti 9 mg/ml natriumkloridi-infuusionesteellä. Valmistetta, jossa on näkyviä hiukkasia, ei saa käyttää.

Säilytys

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Avattu pakkaus on käytettävä välittömästi ja mahdollinen käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola