COLDREX tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 04.05.2018 19:00:50)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Coldrex kaksikerrostabletti

asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Coldrex on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Coldrexia

3. Miten Coldrexia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Coldrexin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Coldrex on ja mihin sitä käytetään

Coldrex tabletti lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Sillä on myös limaa irrottava vaikutus.

Coldrex tabletteja käytetään flunssaan liittyvän kuumeen ja särkytilojen oireenmukaiseen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi parammaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Coldrexia

Älä käytä Coldrexia

 1. jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle, guaifenesiinille, kofeiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 2. Valmistetta ei suositella lasten ja nuorten ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi, koska virussairauksien yhteydessä se saattaa lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireina on mm. pitkään jatkuva oksentelu.
 3. Henkilöiden, joilla on verenvuototauti, joiden verihiutaleiden määrä on vähäinen tai joilla on mahahaava, ei tule käyttää valmistetta.
 4. Henkilöiden, joilla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai joiden maksan toiminta on heikentynyt, ei tule käyttää Coldrex tabletteja ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Coldrexia.

 1. Coldrex tabletit on tarkoitettu tilapäiseen, muutaman päivän mittaiseen käyttöön. Jos oireesi jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 2. Muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti.
 3. Coldrex tabletit sisältävät kofeiinia, joten jos valmiste otetaan juuri ennen nukkumaanmenoa, se saattaa aiheuttaa unettomuutta herkille. Kofeiini luokitellaan myös dopingaineeksi.
 4. Coldrex tabletit saattavat vaikuttaa tiettyihin laboratoriokokeisiin. Tämän vuoksi tablettien käytöstä tulisi aina mainita laboratoriohenkilökunnalle.
 5. Valmiste kuuluu lääkeryhmään, joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Coldrex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, mikäli samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Yhtäaikaisesta käytöstä muiden lääkkeiden, etenkin nesteenpoistolääkkeiden, tiettyjen verenpainetta alentavien lääkkeiden (ACE-estäjät), glaukoomalääkkeiden, kortikosteroidivalmisteiden tai verenohennuslääkkeiden kanssa tulee neuvotella ensin lääkärin kanssa. Valmisteen sisältämän kofeiinin vuoksi seuraavien lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaatia annosten tarkistamista: siprofloksasiini, fluvoksamiini ja fenyylipropanoliamiini.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Coldrex sisältää laktoosia

Coldrex tabletti sisältää laktoosia 30 mg. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

3. Miten Coldrexia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset:

Alkuannos 2 tablettia tarvittaessa, sen jälkeen 1-2 tablettia tarvittaessa 4-5 tunnin välein.

Korkeintaan 10 tablettia vuorokaudessa.

Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos käytät enemmän Coldrexia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat kuivuminen, korvien soiminen, uneliaisuus ja hengityksen tiheneminen.

Jos unohdat käyttää Coldrexia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Coldrex tabletit saattavat aiheuttaa vatsavaivoja, kuten pahoinvointia, ruoansulatuskanavan häiriöitä ja oksentelua sekä levottomuutta. Valmiste saattaa aiheuttaa verenvuotoajan pidentymistä. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat saaneet astmaoireita asetyylisalisyylihapon käytön yhteydessä. Jos näitä tai muita haittavaikutuksia esiintyy, tulee lääkäriin ottaa yhteyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Coldrexin säilyttäminen

Säilytä kuivassa paikassa, huoneenlämmössä (15-25 ˚C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat läpipainopakkauksen folion olevan rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Coldrex sisältää

 1. Vaikuttavat aineet ovat asetyylisalisyylihappo 300 mg, guaifenesiini 50 mg, kofeiini 15 mg ja askorbiinihappo (C-vitamiini) 60 mg.
 2. Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, steariinihappo, laktoosimonohydraatti 30 mg, algiinihappo, maissitärkkelys, talkki, esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja kinoliinikeltainen (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Coldrex on valkoinen/keltainen kaksikerrostabletti, jossa on merkintä `COLDREX´ tabletin keltaisella puolella.

Sitä myydään 24 ja 48 tabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Perrigo Sverige AB

Box 7009

SE-164 07 Kista

Ruotsi

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlanti

tai

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Benzstr. 25

71083 Herrenberg

Saksa

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

SE-164 07 Kista

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.03.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla http://www.fimea.fi/

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro