ZYNLONTA kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 10 mg

Zynlonta 10 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 

lonkastuksimabitesiriini

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zynlonta on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zynlontaa

3. Miten Zynlontaa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zynlontan säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zynlonta on syöpälääke, jonka sisältämä vaikuttava aine on lonkastuksimabitesiriini.

Zynlontalla hoidetaan aikuisilla tietyntyyppistä syöpää, jota kutsutaan diffuusiksi suurisoluiseksi B‑solulymfoomaksi (DLBCL) ja joka on uusiutunut kahden tai useamman hoidon jälkeen tai joka ei ole reagoinut edelliseen hoitoon.

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on syöpä, joka kehittyy B-lymfosyyteiksi kutsutusta valkosolutyypistä (kutsutaan myös B-soluksi).

Käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos haluat kysyä, miten Zynlonta toimii tai miksi lääkäri on määrännyt sinulle tätä lääkettä.

Miten Zynlonta vaikuttaa?

Lonkastuksimabitesiriini koostuu kahdesta osasta; vasta-aineesta (tietynlainen proteiini, joka on muokattu tunnistamaan tietty kohde ja sitoutumaan siihen) ja sytotoksisesta aineesta (lääke, joka kykenee tappamaan soluja, mukaan lukien syöpäsoluja). Tämän lääkkeen sisältämä vasta-aine on suunniteltu kiinnittymään CD19:ään, B-solujen pinnalla ilmenevään proteiiniin. Kun vasta-aine kiinnittyy näihin soluihin, mukaan lukien syöpäsoluihin, lääke pääsee soluihin ja tappaa ne.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zynlontaa, jos olet allerginen lonkastuksimabitesiriinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zynlontaa:

 • jos sinulla on tai on äskettäin ollut aktiivinen infektio
 • jos sinulla on maksavaivoja: oireita voivat olla ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti). Lääkäri tarkkailee saamiasi haittavaikutuksia hoidon aikana.
 • jos olet raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista. Zynlonta voi vahingoittaa syntymätöntä lasta (ks. lisätietoja kohdasta “Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”).

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on joitakin seuraavista vakavista haittavaikutuksista.

Infektiot

Zynlontalla hoidetuilla potilailla on esiintynyt vakavia infektioita, mukaan lukien infektiot, jotka voivat johtaa kuolemaan. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset otsikon ”Vakavat haittavaikutukset” alla lueteltuja uusia tai pahenevia infektion löydöksiä tai oireita.

Nesteretentio

Kehoosi saattaa kertyä liikaa nestettä Zynlonta-hoidon aikana. Tämä voi olla vakavaa. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset otsikon ”Vakavat haittavaikutukset” alla lueteltuja nesteretention löydöksiä tai oireita. Lääkäri antaa nesteretentioon sopivaa hoitoa. Jos sinulla on vakavaa turvotusta, lääkäri voi keskeyttää hoidon, kunnes turvotus on laskenut.

Pienet verisolumäärät (verihiutaleet, punasolut ja valkosolut)

Tiettyjen verisolujen pienet määrät voivat olla vakavia tai vaikeita. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa verisolumääriä Zynlonta-hoidon aikana. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset otsikon ”Vakavat haittavaikutukset” alla lueteltuja infektion löydöksiä tai oireita. Infektio saattaa johtua pienistä verisolumääristä.

Ihoreaktiot

Zynlontalla hoidetuilla ihmisillä on esiintynyt vakavia ihoreaktioita. Auringonvalolle altistuminen (mukaan lukien lasisien tai auton ikkunoiden kautta) saattaa aiheuttaa vaikean auringonpolttaman. On tärkeätä käyttää aurinkosuojavoidetta ja pukeutua asianmukaisesti auringonpolttamien estämiseksi. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos saat uusia vaikeita ihoreaktioita tai jos ne pahenevat. Löydökset ja oireet on lueteltu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset otsikon ”Mahdolliset haittavaikutukset” alla.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei tule antaa alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille. Tämä johtuu siitä, että lääkkeen käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Zynlonta

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Ehkäisy (miehet ja naiset)

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, täytyy käyttää tehokasta ehkäisyä Zynlonta-hoidon aikana ja 10 kuukauden ajan viimeisestä annoksesta.

Miesten, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, täytyy käyttää tehokasta ehkäisyä Zynlonta-hoidon aikana ja 7 kuukauden ajan viimeisestä annoksesta.

Keskustele lääkärin kanssa tehokkaasta ehkäisystä.

Raskaus

Vältä raskaaksi tuloa, jos käytät tätä lääkettä. Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana Zynlonta-hoidon aikana. Lääkäri saattaa tehdä raskaustestin ennen Zynlonta-hoidon aloittamista.

Imetys

Älä imetä hoidon aikana äläkä 3 kuukauteen viimeisestä annoksesta. Tiedossa ei ole, kulkeutuuko Zynlonta rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Zynlonta saattaa aiheuttaa miehille hedelmällisyysongelmia, jotka voivat vaikuttaa heidän kykyynsä siittää lapsia. Voit kysyä neuvoa siittiöiden talteenotosta ennen hoidon aloittamista. Keskustele lääkärin kanssa yksityiskohdista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zynlontan vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn on vähäinen tai se ei vaikuta niihin lainkaan. Jos saat infuusioon liittyviä reaktioita tai jos sinua väsyttää, heikottaa tai pyörryttää (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset), älä aja autolla, polkupyörällä tai käytä työvälineitä tai koneita ennen kuin voit paremmin.

Katso lisätietoja haittavaikutuksista kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

3. Miten valmistetta käytetään

Zynlonta annetaan näihin hoitoihin harjaantuneen lääkärin valvonnassa. Se annetaan tiputuksena laskimoon (infuusio) 30 minuutin aikana.

Lääkeannos riippuu kehonpainosta. Tavallinen aloitusannos on 0,15 mg painokiloa kohti.

Seuraava taulukko esittää jokaisen hoitojakson suositellun annoksen.

Suositeltu annos

Hoitojakso

0,15 mg/kg 21 päivän välein

1. hoitojakso

0,15 mg/kg 21 päivän välein

2. hoitojakso

0,075 mg/kg 21 päivän välein

3. hoitojaksosta lähtien

Lääkäri voi pienentää annosta, jos sinulla ilmenee vakavia haittavaikutuksia.

Deksametasonin käyttö Zynlontan kanssa

Zynlonta-hoitosi aikana sinulle annetaan myös deksametasoniksi kutsuttua lääkettä, sillä se auttaa vähentämään hoidosta johtuvia haittavaikutuksia.

Sinulle annetaan 4 mg deksametasonia joko suun kautta tai laskimoon kahdesti päivässä kolmen päivän ajan, ja sen antaminen aloitetaan päivää ennen Zynlonta-hoidon aloittamista.

Jos et saa deksametasonia hoitoa edeltävänä päivänä, se täytyy antaa vähintään 2 tuntia ennen Zynlontan antamista.

Miten usein Zynlontaa annetaan

Zynlontaa annetaan yleensä 3 viikon välein (21 päivää kestävän jakson 1. päivänä).

 • Lääkäri antaa sinulle lääkkeitä ennen jokaista infuusiota. Tämä vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.
 • Jos sinulla on vaikeita haittavaikutuksia, lääkäri voi lopettaa hoidon, siirtää hoitoa tai muuttaa Zynlonta-annosta (ks. kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset mahdolliset haittavaikutukset).
 • Lääkäri ottaa säännöllisesti verikokeita ja tarkistaa Zynlontan haittavaikutukset.
 • Lääkäri päättää, montako hoitojaksoa tarvitset.

Jos saat Zynlontaa enemmän kuin sinun pitäisi

Liian suuri annos on epätodennäköinen, sillä infuusion antaa lääkäri tai joku toinen asianmukaisen koulutuksen saaneesta henkilökunnasta. Jos saat erehdyksessä liian paljon lääkettä, lääkäri tarkkailee vointiasi ja antaa tarvittaessa lisähoitoa.

Jos Zynlonta-annos jää väliin

Jos Zynlonta-annos jää väliin, se on annettava mahdollisimman pian. Seuraavaksi suunnitellun annoksen antamista täytyy ehkä siirtää sen varmistamiseksi, että se annetaan 21 päivää väliinjääneen annoksen antamisen jälkeen. Annosten välillä on säilytettävä 21 päivän jakso.

Jos lopetat Zynlontan käytön

Älä lopeta hoitoa, ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Lymfooman hoito Zynlontalla edellyttää yleensä muutamia infuusioita. Infuusioiden lukumäärä riippuu siitä, miten reagoit hoitoon. Siksi sinun on jatkettava Zynlontan käyttämistä, vaikka oireesi paranevat, kunnes lääkäri päättää, että lääkitys on lopetettava. Jos hoito lopetetaan liian aikaisin, oireet saattavat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tälle lääkkeelle on raportoitu seuraavat haittavaikutukset:

Vakavat haittavaikutukset

Infektiot 

Zynlontalla hoidetuilla potilailla on esiintynyt vakavia infektioita, mukaan lukien infektioita, jotka voivat johtaa kuolemaan. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat joitakin seuraavista löydöksistä ja oireista:

 • kuume
 • vilunväristykset
 • flunssankaltaiset oireet (yskä, väsymys tai heikkous ja kipua kehossa)
 • vaikea päänsärky
 • haavoja tai naarmuja, jotka ovat punaisia, lämpimiä, turvonneita tai kivuliaita

Nesteretentio 

Kehoosi saattaa kertyä liikaa nestettä Zynlonta-hoidon aikana. Se voi olla vakavaa. Kehosi eri osissa saattaa esiintyä turvotusta, mukaan lukien käsissä, jaloissa (hyvin yleinen) ja vatsassa (yleinen) tai sisäelinten kuten sydämen (yleinen) tai keuhkojen (hyvin yleinen) ympärillä.

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin seuraavista löydöksistä ja oireista:

 • rintakipu (yleinen)
 • hengitysvaikeus (hyvin yleinen)
 • turvotusta jossakin kehon osassa (hyvin yleinen)

Pienet verisolumäärät 

Pienet verisolumäärät (hyvin yleinen) voivat olla vakavia tai vaikeita. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa verisolumääriä Zynlonta-hoidon aikana. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat mustelmia tai verenvuotoa tai jonkin edellä mainituista infektion löydöksistä ja oireista.

Ihoreaktiot 

Zynlontalla hoidetuilla ihmisillä on esiintynyt ihoreaktioita (yleinen). Osa niistä voi olla vakavia. Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos saat uusia tai pahenevia vaikeita ihoreaktioita, mukaan lukien:

 • herkkyys auringonvalolle, mukaan lukien auringonpolttaman kaltaiset reaktiot kuten ihon kesiminen ja ärsytys valolle altistumisen jälkeen
 • kutiava ihottuma
 • rakkuloiva iho
 • tummempia iholäiskiä
 • injektiokohdan ärsytys, turpoaminen, kipu ja/tai ihovaurio.

Muut haittavaikutukset

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista:

Hyvin yleinen: voi ilmetä useammalla kuin yhdellä 10 henkilöstä

 • väsymys ja kalpea iho
 • poikkeavat verikokeet, joissa näkyy:
  • vähän neutrofiilejä (infektioita vastaan taisteleva valkosolutyyppi), joskus kuumeen kera
  • pieni verihiutalemäärä, mikä voi johtaa verenvuotoon ja mustelmiin
  • maksavaivat
 • ruokahalun menettäminen
 • huono olo tai oksentelu
 • ripuli
 • vatsakipu
 • ummetus
 • ihon punoitus
 • ihottuma
 • kutina.

Yleinen: voi ilmetä enintään yhdellä 10 henkilöstä

 • keuhkoinfektio, mukaan lukien keuhkoputkentulehdus tai keuhkokuume
 • nenä- ja nielutulehdus
 • ihottuma, jolle on tunnusomaista iholla laakea, punainen alue, joka on pienien, koholla olevien kyhmyjen peitossa
 • lihaskipu
 • nivelkipu
 • selkä- ja niskakipu
 • kipu käsivarsissa ja jaloissa
 • tarmottomuus.

Melko harvinainen: voi ilmetä harvemmalla kuin yhdellä 10 ihmisestä

 • koholla olevia märkäkyhmyjä iholla
 • epämiellyttävät tuntemukset raajoissa
 • epämiellyttävät tuntemukset lihaksissa ja luissa
 • sydäntä ympäröivän kalvon eli sydänpussin tulehdus.

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • hämähäkkisuonet (katkenneita verisuonia lähellä ihon pintaa)
 • rakkulat
 • pienistä tai hyvin pienistä nesteen täyttämistä rakkuloista koostuva ihottuma

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Suomi/Finland
[Finnish]
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

[Swedish]
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Lääkäri ja apteekkihenkilökunta säilyttää Zynlontan sinua hoitavassa sairaalassa tai lääkäriasemalla.

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on vastuussa tämän lääkkeen säilyttämisestä ja kaiken käyttämättömän tuotteen hävittämisestä oikealla tavalla. Seuraavat tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäädyttää.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei käyttövalmiiksi saatettu liuos eikä laimennettu infuusioliuos saa jäätyä eikä altistua suoralle auringonvalolle.

Zynlonta on soluille myrkyllinen lääke. On noudatettava käsittelyyn ja hävittämiseen sovellettavia erityistoimenpiteitä.

Lääkäri tai apteekkihenkilökunta on vastuussa käyttämättömän Zynlontan oikeaoppisesta hävittämisestä. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zynlonta sisältää

 • Vaikuttava aine on lonkastuksimabitesiriini. Yksi injektiopullo sisältää 10 mg lonkastuksimabitesiriiniä. Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra sisältää 5 mg lonkastuksimabitesiriiniä.
 • Muut aineet ovat: L-histidiini, L-histidiinimonohydrokloridi, polysorbaatti-20, sakkaroosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääkevalmiste on valkoista tai luonnonvalkoista jauhetta, jonka muoto on kakkumainen. Se toimitetaan lasipullossa ja on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Jauhe on saatettava käyttövalmiiksi ja laimennettava ennen infuusiota.

Yksi pakkaus sisältää 1 injektiopullon.

Myyntiluvan haltija

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)​

SE‑112 76 Stockholm​

Ruotsi

Valmistaja

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 

Strandbergsgatan 49 

SE-112 51 Stockholm

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11/2023

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

On noudatettava syöpälääkkeiden käsittelyyn ja hävittämiseen tarkoitettuja asianmukaisia toimenpiteitä.

Kuiva-aineen välikonsentraattia varten käyttökuntoon saattaminen

 • Saata käyttökuntoon yksi injektiopullo kuiva-ainetta välikonsentraattia varten käyttämällä 2,2 ml:aa injektionesteisiin käytettävää steriiliä vettä ohjaamalla vesivirta injektiopullon sisäpintaa kohti, niin että lopullinen pitoisuus on 5 mg/ml.
 • Pyöritä injektiopulloa kevyesti, kunnes kuiva-aine on täysin liuennut. Ei saa ravistaa.
 • Tarkista, onko käyttökuntoon saatetussa liuoksessa hiukkasia tai värjäymiä. Liuoksen täytyy näyttää kirkkaalta tai hieman opaalinhohtoiselta, värittömältä tai hieman keltaiselta. Käyttökuntoon saatettua liuosta ei saa käyttää, jos se on värjäytynyt, samea tai sisältää näkyviä hiukkasia.
 • Käyttämätön injektiopullo on hävitettävä käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen, jos suositeltu säilytysaika on ylittynyt.

Laimentaminen infuusionestepussiin

 • Vedä injektiopullosta tarvittava tilavuus käyttövalmiiksi saatettua liuosta steriiliin ruiskuun. Jos injektiopulloon jää liuosta, hävitä se.
 • Lisää laskettu annostilavuus käyttövalmiiksi saatettua Zynlonta-liuosta 50 ml:n infuusionestepussiin, jossa on 5 % glukoosia.
 • Sekoita infuusionestepussia kevyesti kääntämällä pussia hitaasti ylösalaisin. Ei saa ravistaa.
 • Yhteensopimattomuuksia ei ole havaittu Zynlontan ja infuusionestepussien välillä, joiden tuotetta koskettavat materiaalit ovat polyvinyylikloridi (PVC), polyolefiini (PO) ja PAB (eteenin ja propeenin kopolymeeri).
 • Zynlonta on annettava käyttämällä erillistä infuusioyhteyttä, joka on varustettu steriilillä, ei-pyrogeenisella, heikosti proteiineja sitovalla linja- tai lisäsuodattimella (huokoskoko 0,2 tai 0,22 mikrometriä) ja katetrilla.

Käyttövalmiiksi saatettu liuos

Mikrobiologiselta näkökannalta katsottuna käyttövalmiiksi saatettu liuos on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eikä sitä pitäisi säilyttää pitempään kuin neljä tuntia jäähdytettynä (2–8 ℃) tai 4 tuntia huoneenlämmössä (20–25 ℃), jollei käyttövalmiiksi saattaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. On osoitettu, että käyttövalmiiksi saatettu liuos pysyy käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina, jos säilytys jäähdytettynä (2–8 ℃) kestää enintään 4 tuntia tai huoneenlämmössä (20–25 ℃) 4 tuntia.

Laimennettu liuos

Mikrobiologiselta näkökannalta katsottuna valmis infuusioliuos on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eikä sitä pitäisi säilyttää pitempään kuin 24 tuntia jäähdytettynä (2–8 ℃) tai 8 tuntia huoneenlämmössä (20–25 ℃), jollei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. On osoitettu, että valmis infuusioliuos pysyy käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina, jos säilytys huoneenlämmössä (20–25 ℃) kestää enintään 24 tuntia.

Yrityksen yhteystiedot:

OY SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Äyritie 18
01510 Vantaa

mail.fi@sobi.com
www.sobi.fi
0201 558 840
Tukkuliike: Oriola