BUCORT emulsiovoide 0,1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 07.07.2016 20:01:54)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bucort 0,1 % emulsiovoide
hydrokortisoni-17-butyraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Bucort on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bucort-emulsiovoidetta
  3. Miten Bucort-emulsiovoidetta käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Bucort-emulsiovoiteen säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Bucort on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni-17-butyraatti on keskivahva paikalliskortikoidi, jonka tulehdusta rauhoittava vaikutus iholla on kohtalaisen voimakas. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, sekä hidastaa vähäisessä määrin liiallista ihon pintakerroksen uusiutumista.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Bucort-emulsiovoide kuuluu vahvuusluokkaan II Keskivahvat.

Bucort-emulsiovoiteen käyttöaiheet
Bucort-emulsiovoidetta käytetään monenlaisiin ihon allergisiin ja tulehduksellisiin sairaustiloihin. Bucort-emulsiovoidetta käytetään myös psoriasiksen ja eräiden muiden pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

Hydrokortisoni-17-butyraatti, jota Bucort-emulsiovoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bucort-emulsiovoidetta

Älä käytä Bucort-emulsiovoidetta

- jos sinulla on akne tai ruusufinni
- jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
- jos olet allerginen hydrokortisoni-17-butyraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Bucort-emulsiovoidetta ei pidä käyttää ainoana valmisteena seuraavissa tiloissa, koska ne voivat pahentua tai peittyä: ihon bakteeri-, sieni- ja virusinfektiot, kuten märkärupi, ruusu, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamat ihomuutokset, ihotuberkuloosi tai ihon sienitaudit. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Bucort-emulsiovoidetta
- jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella
- jos hoidettu ihoalue ärtyy.

Lapset ja nuoret
Ei suositella alle 1-vuotiaiden lasten ihottumien hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Bucort-emulsiovoide
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.
Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.
Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä ta apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bucort-emulsiovoiteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Bucort-emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Bucort-emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Bucort-emulsiovoiteen annostus on yksilöllinen. Lääkäri määrää sinulle sopivan annostuksen sekä hoidon keston.

Tärkeää!
Bucort-emulsiovoidetta tulee levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Bucort-emulsiovoidetta ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai raapiuma ei kuitenkaan ole este valmisteen käytölle. Hoidettaessa laajoja ihoalueita on noudatettava varovaisuutta. Käyttöä herkillä ihoalueilla, kuten sukupuolielimet tai silmänympärykset, on vältettävä. Valmistetta ei saa joutua silmiin glaukoomavaaran vuoksi (silmänpainetauti) eikä myöskään suuhun.

Käyttö lapsille ja nuorille
Pitkäaikaista hoitoa lapsilla tulee välttää. Pikkulapsille ei suositella yli 7 päivää kestävää hoitoa.

Pikkulapsilla hautova vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä.

Jos käytät enemmän Bucort-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen keskivahvan kortikosteroidivoiteen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen, erityisesti luonnostaan ohuilla ihoalueilla (kasvoissa, kainaloissa, kämmenselissä ja nivustaipeissa) sekä lasten ja vanhusten iholla. Oikein käytettynä Bucort-emulsiovoide on turvallinen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Bucort-emulsiovoide voi pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa ihon ohenemista, mikä ilmenee ihon haurautena ja muuttumisena paperimaiseksi. Myös arpijuovia, ihoverisuonten laajentumia ja verenpurkaumia voi esiintyä. Erityisesti kosteilla taivealueilla on ilmennyt myös raskausarven kaltaisia ihomuutoksia. Bucort-emulsiovoiteen käytön lopettamisen jälkeen paikalliset muutokset korjaantuvat osittain kuukausien kuluessa.

Valmisteen aineosat voivat aiheuttaa kosketusallergiaa.

Muut haittavaikutukset lapsilla
Yli kaksi viikkoa kestävän hoidon aikana koko elimistöön kohdistuvien vaikutusten riski kasvaa erityisesti lapsilla. Pikkulapsilla vaippa voi toimia hautovana siteenä ja lisätä imeytymistä. Pitkäaikainen ja laaja-alainen käyttö voi aiheuttaa lisämunuaisen kuorikerroksen toiminnan heikkenemistä etenkin pikkulapsilla ilman hautovan siteen käyttöäkin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Haittavaikutusten ilmetessä on lääkkeen käyttö keskeytettävä.

5. Bucort-emulsiovoiteen säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2°C–8 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bucort sisältää

- Vaikuttava aine on hydrokortisoni-17-butyraatti, jota on 1 mg grammassa voidetta.
- Muut aineet ovat setyylipalmitaatti, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), sorbitaanistearaatti, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Bucort on valkoinen emulsiovoide. Pakkauskoot: 20 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.6.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola