BUCORT emulsiovoide 0,1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 24.03.2021 19:01:11)

Bucort 0,1 % emulsiovoide

hydrokortisoni-17-butyraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bucort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bucort-emulsiovoidetta
 3. Miten Bucort-emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bucort-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bucort-emulsiovoidetta käytetään monenlaisiin ihon allergisiin ja tulehduksellisiin sairaustiloihin. Bucort-emulsiovoidetta käytetään myös psoriasiksen ja eräiden muiden pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

Hydrokortisoni-17-butyraatti on keskivahva paikalliskortikosteroidi, jonka tulehdusta rauhoittava vaikutus iholla on kohtalaisen voimakas. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, sekä hidastaa vähäisessä määrin liiallista ihon pintakerroksen uusiutumista.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Bucort-emulsiovoide kuuluu vahvuusluokkaan II Keskivahvat.

Hydrokortisoni-17-butyraattia, jota Bucort-emulsiovoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bucort-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen hydrokortisoni-17-butyraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu, herpes, vesirokko, vyöruusu, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai ihon sienitauteja
 • jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
 • jos sinulla on ruusufinni tai suunympärysihottuma
 • alle vuoden ikäiselle lapselle, jolla on ihottumaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bucort-emulsiovoidetta

 • jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella
 • jos hoidettu ihoalue ärtyy
 • jos sinun tarvitsee levittää valmistetta laajalle ihoalueelle, ihotaipeisiin tai peittositeen alle
 • jos käytät Bucort-emulsiovoidetta lapselle, sillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät parane 2–4 viikossa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Kortikosteroidien käyttöä herkillä ihoalueilla, kuten sukupuolielimet ja silmänympärykset, on vältettävä. Valmistetta ei saa joutua silmien sidekalvoille eikä korvakäytäviin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Pitkäaikaista jatkuvaa paikallishoitoa pitäisi mahdollisuuksien mukaan välttää etenkin lapsilla. Pikkulapsilla vaippa voi lisätä imeytymistä. Käyttö alle 1-vuotiaille lapsille ei ole suositeltavaa.

Pitkäaikainen paikallishoito etenkin herkillä ihoalueilla, kuten kasvoissa ja taipeissa, voi johtaa oireiden voimistumiseen hoidon lopettamisen jälkeen (paikallinen steroidivieroitusoireyhtymä). Vaikeissa tapauksissa vieroitusoireet voivat ilmetä ihotulehduksena, johon liittyy voimakasta punoitusta, pistelyä ja polttelua, ja joka voi levitä alkuperäisen hoitoalueen ulkopuolelle. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet uusiutuvat muutamien päivien tai viikkojen kuluessa hoidon lopettamisen jälkeen.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee Cushingin oireyhtymän oireita (mm. ”kuukasvoisuus”). Lääkäri voi tällöin harkita hoidon lopettamista vähitellen tai lääkkeen vaihtamista. Hoidon äkillinen lopettaminen voi johtaa lisämunuaisten toiminnan heikkenemiseen.

Kortikosteroidit voivat peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektion oireita. Jos ihottuma-alue tulehtuu, on aiheellista käyttää sopivaa mikrobilääkettä. Tulehduksen leviäminen vaatii Bucort-hoidon lopettamista.

Hoidettaessa pitkään, suurilla annoksilla, laajoja ihoalueita, rikkoutuneita ihoalueita tai käytettäessä peitesidoksia, hydrokortisoni-17-butyraatin imeytyminen saattaa lisääntyä siten, että se aiheuttaa lisämunuaisten toiminnan heikkenemistä, Cushingin syndroomaa, diabetesta, verenpaineen nousua, luukatoa ja lapsilla kasvun hidastumista.

Muut lääkevalmisteet ja Bucort-emulsiovoide

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bucort-emulsiovoidetta ei saa käyttää laajoilla ihoalueilla, suuria määriä eikä pitkiä aikoja raskauden aikana. Eläinkokeissa on osoitettu, että kortikosteroidien käyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Tämän löydöksen merkitystä ihmisillä ei ole todistettu. Lyhytaikainen ja suppean ihoalueen hoito Bucort-emulsiovoiteella on mahdollista raskauden aikana.

Bucort-emulsiovoiteen sisältämä hydrokortisoni-17-butyraatti erittyy ihmisen rintamaitoon. Bucort-emulsiovoiteen laaja-alaista ja pitkäaikaista käyttöä imetyksen aikana ei suositella. Lyhytaikainen ja suppean ihoalueen hoito ei aiheuta vaaraa lapselle. Jos Bucort-emulsiovoidetta käytetään imetyksen aikana, sitä ei saa levittää rintojen iholle, jotta vältetään imeväisen tahaton altistuminen lääkeaineelle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bucort-emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Bucort-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää setostearyylialkoholia (tyyppi A), joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per 1 g voidetta, joka vastaa 10 g/kg. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita sekä lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Bucort-emulsiovoiteen annostus on yksilöllinen. Lääkäri määrää sinulle sopivan annostuksen sekä hoidon keston.

Bucort-emulsiovoidetta tulee levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Bucort-emulsiovoidetta ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai raapiuma ei kuitenkaan ole este valmisteen käytölle. Hoidettaessa laajoja ihoalueita on noudatettava varovaisuutta. Käyttöä herkillä ihoalueilla, kuten sukupuolielimet tai silmänympärykset, on vältettävä. Valmistetta ei saa joutua silmiin glaukoomavaaran vuoksi (silmänpainetauti) eikä myöskään suuhun.

Paikalliskortikosteroidien tulehdusta lievittävä vaikutus voi heikentyä yhtäjaksoisessa käytössä. Bucort-hoito on syytä lopettaa ihottuman rauhoittuessa ja lopetus tulee tehdä tarvittaessa asteittain, jotta vältettäisiin äkillisestä hoidon keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuva ihottuman paheneminen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Kuten aikuisille. Pitkäaikaista hoitoa tulee välttää. Pikkulapsille ei suositella yli 7 päivää kestävää hoitoa.

Jos käytät enemmän Bucort-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Bucort-emulsiovoiteen yliannostus on epätodennäköinen. Pitkäaikainen keskivahvan kortikosteroidivoiteen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen, erityisesti luonnostaan ohuilla ihoalueilla (kasvoissa, kainaloissa, kämmenselissä ja nivustaipeissa) sekä lasten ja iäkkäiden iholla. Oikein käytettynä Bucort-emulsiovoide on turvallinen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuva ihon oheneminen, mikä ilmenee ihon haurastumisena erityisesti herkillä ihoalueilla, esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet
 • arpijuovat, ihoverisuonten laajentumat, verenpurkaumat

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1  käyttäjällä 1 000:sta):

 • lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen
 • hydrokortisoni-17-butyraatin ja/tai voidepohjan aineosien aiheuttama kosketusallergia

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • ihottuman paheneminen keskeytettäessä pitkäkestoinen hoito
 • Cushingin oireyhtymän oireet (esim. pyöristyneet kasvot (”kuukasvot”), lihasten surkastuminen, luukato, kohonnut verenpaine ja erilaiset psyykkiset oireet) ja lapsilla kasvun hidastuminen
 • kohonnut silmänpaine, harmaakaihi, glaukooma
 • näön hämärtyminen
 • akne, pigmenttihäiriö, ihokarvojen liikakasvu, suunympärysihottuma, ruusufinni, hidastunut haavan paraneminen, steroidiriippuvuus, lopetusoireet (ihotulehdus, johon liittyy voimakasta punoitusta, pistelyä ja polttelua ja joka voi levitä alkuperäisen hoitoalueen ulkopuolelle).

Väärinkäyttö voi johtaa haittavaikutusten esiintyvyyden lisääntymiseen. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Steroideihin liittyvät vieroitusoireet

Pitkäaikaisen hoidon keskeyttäminen saattaa johtaa vieroitusoireisiin, jolloin voi ilmetä joitakin tai kaikkia seuraavista: ihon punoitusta, joka voi levitä alkuperäisen hoitoalueen ulkopuolelle, polttelua tai pistelyä, voimakasta kutinaa, ihon kesimistä, vuotavia märkärakkuloita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bucort sisältää

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni-17-butyraatti, jota on 1 mg grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat setyylipalmitaatti, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), sorbitaanistearaatti, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bucort on valkoinen emulsiovoide. Pakkauskoot: 20 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.6.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola