HIRUDOID FORTE geeli 4,45 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 12.06.2020 19:00:39)

Hirudoid® forte 4,45 mg/g geeli

mukopolysakkaridipolysulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hirudoid forte -geeli on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hirudoid forte -geeliä

3. Miten Hirudoid forte -geeliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hirudoid forte -geelin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hirudoid forte -geelin vaikuttava aine imeytyy nopeasti ihon läpi pintakudoksiin, missä se vaikuttaa tasaisesti ja pitkään. Hirudoid forte -geeli estää pinnallisten verisuonitukosten muodostumista ja nopeuttaa niiden liukenemista, hillitsee tulehdusta ja vähentää turvotusta parantamalla paikallista verenkiertoa. Se edistää myös osaltaan sidekudoksen kudosrakenteiden uudistumista.

Hirudoid forte -geeliä käytetään pinnallisten laskimontukkotulehdusten hoitoon, infuusio- ja injektioflebiittien (laskimotulehdus) ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, sekä ihonalaisten verenpurkaumien eli mustelmien ja ruhjevammojen hoitoon.

Mukopolysakkaridipolysulfaattia, jota Hirudoid forte -geeli sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hirudoid forte -geeliä:

  • jos olet allerginen mukopolysakkaridipolysulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Hirudoid forte -geeliä.

Hirudoid forte -geeli sisältää isopropanolia, minkä vuoksi on varottava geelin joutumista limakalvoille (silmiin, huuliin jne.) ja avoimiin haavoihin, joissa se aiheuttaa kirvelyä.

Hirudoid forte -geelin käyttöä läpäisemättömien sidosten alla tulee välttää.

Muut lääkevalmisteet ja Hirudoid forte -geeli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytölle ei ole rajoituksia raskauden ja imetyksen aikana.

Hirudoid forte -geeli sisältää propyleeniglykolia Tämä lääkevalmiste sisältää 5 mg propyleeniglykolia per 1 gramma geeliä. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on: Ellei lääkäri toisin määrää, hoidettavalle alueelle levitetään 3 - 5 cm geeliä (tarvittaessa ja hoidon alussa enemmänkin) kerran tai useita kertoja päivässä. Hirudoid forte -geeliä voidaan käyttää myös lääkkeellisenä välittäjäaineena ultraäänihoitoa annettaessa ja iontoforeesin yhteydessä, jolloin geeli levitetään katodin alle.

Geelin käyttö on helppoa ja siistiä. Iho sietää geeliä hyvin. Sen viilentävä vaikutus tuntuu miellyttävältä iholla.

Jos käytät enemmän Hirudoid forte -geeliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset ovat harvinaisia. Yksittäisissä tapauksissa saattaa esiintyä ihon ärsytystä tai yliherkkyyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hirudoid forte -geeli sisältää

  • Vaikuttava aine on mukopolysakkaridipolysulfaatti. Yksi gramma geeliä sisältää 4,45 mg mukopolysakkaridipolysulfaattia vastaten 400 U*.
  • Muut aineet ovat: isopropyylialkoholi, propyleeniglykoli, polyakryylihappo, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

* Määritetty aktivoituna partiaalisena tromboplastiiniaikana (APTT).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas väritön geeli.

Alumiiniputkilo, joka on suljettu kierrekorkilla.

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Valmistajat

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

ja

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Saksa

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.4.2020.

Lisätietoa käyttäjälle:

image1.png

Tuubin avaaminen:

Kun avaat tuubin ensimmäistä kertaa, lävistä tuubin suuta suojaava kalvo korkissa olevalla piikillä. Paina korkkia voimakkaasti suuta vasten ja käännä. Varmista, että kalvo on kokonaan lävistetty.

Jokaisen tuubin paino tarkistetaan. Jotta tuubi voidaan sulkea kunnolla, täytön aikana siihen on teknisistä syistä jätettävä jonkin verran tyhjää tilaa. Tämä tyhjä tila ei kuitenkaan millään tavoin vaikuta tuubin täyttöpainoon.

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro