BISOLVON liukeneva tabletti 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 28.04.2023 12:52:42)

BISOLVON 8 mg liukeneva tabletti

bromiheksiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 4–5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bisolvon liukeneva tabletti on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bisolvon liukenevaa tablettia
 3. Miten Bisolvon liukenevaa tablettia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bisolvon liukenevan tabletin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bisolvon on limaa irrottava yskänlääke tilapäiseen käyttöön hengitystiesairauksissa, joissa esiintyy sitkeän liman kertymistä keuhkoputkiin.

Bisolvon liukenevien tablettien vaikuttava aine bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja helpottaa siten sen poisyskimistä. Lääkkeen vaikutus havaitaan usein jo ensimmäisenä hoitopäivänä, vaikka liman oheneminen tapahtuukin asteittain hoidon aikana. Paras vaikutus saavutetaan 3–5 päivän hoidon jälkeen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 4–5 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bisolvon liukenevaa tablettia

 • jos olet allerginen bromiheksiinihydrokloridille tai Bisolvon liukenevan tabletin jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Bisolvon liukenevia tabletteja.

 • Jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.
 • Bromiheksiinihydrokloridin käytön yhteydessä on raportoitu vakavista ihoreaktioista. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella), lopeta Bisolvon-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • Bromiheksiinin jatkuva käyttö voi ylläpitää runsasta liman muodostusta ja sen poistumista keuhkoputkista. Tästä syystä hoitoa ei ole syytä jatkaa enempää kuin viikon ajan ellei lääkäri toisin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Bisolvon 

Haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei tunneta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Bisolvon liukenevia tabletteja ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Tutkimuksia Bisolvon liukenevien tablettien vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Bisolvon liukeneva tabletti sisältää sakkaroosia

Jos lääkärisi on kertonut, ettet siedä joitain sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin käytät valmistetta.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Annostus:

Tavallinen annos aikuisille ja yli 14-vuotiaille nuorille on 1 liukeneva tabletti (8 mg) 3 kertaa päivässä.

Tarvittaessa annos voidaan aikuisille ja yli 14-vuotiaille nuorille hoidon alussa nostaa 2 liukenevaan tablettiin (16 mg) 3 kertaa päivässä.

Tabletti asetetaan juomalasiin ja sen päälle kaadetaan kylmää tai kuumaa vettä. Tabletti liukenee hetkessä. Sekoitetaan esim. lusikalla ja neste niellään välittömästi.

Bisolvon-valmiste voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi eivät lievity 4–5 päivän jälkeen tai jos ne pahenevat käyttäessäsi Bisolvon-valmistetta äkillisissä hengitystiesairauksissa.

Jos otat enemmän Bisolvon liukenevia tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Bisolvon liukenevan tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta:

ripuli, oksentelu, pahoinvointi ja ylävatsakipu

Harvinainen voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta:

yliherkkyysreaktiot, ihottuma ja nokkosihottuma

Tuntematon: yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella

Anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki, angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, imakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina.

Vakavat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoinen punavihoittuma, Stevens- Johnsonin oireyhtymä/toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi).

Keuhkoputkien supistuminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Bisolvon liukenevat tabletit eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bisolvon liukeneva tabletti sisältää

 • Vaikuttava aine on bromiheksiinihydrokloridi
 • Muut apuaineet ovat
  mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, viinihappo, asesulfaami-K, 1 %:n beetakaroteeniliuos (sisältää beetakaroteenia, dekstriiniä, akaasiakumia, sakkaroosia, kasviöljyä, α-tokoferolia ja natriumaskorbaattia), sitruuna-aromi (sisältää mm. sitruunaöljyä, maltodekstriiniä ja sakkaroosia), piparminttuaromi (sisältää piparminttuöljyä ja maltodekstriiniä), makrogoli 6000, fumaarihappo ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nelikulmainen, tyynymäinen, kulmista pyöristetty, hieman kupera, beigenkeltainen tabletti, jossa oransseja täpliä.

16 tabletin läpipainopakkaus

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Opella Healthcare France SAS  
157 avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Ranska

Paikallinen edustaja:

STADA Nordic ApS 

PL 1310

00101 Helsinki

Suomi

Valmistaja:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.07.2023

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro