KLYX peräruiskeliuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 04.06.2024 00:08:25)

Klyx® peräruiskeliuos

dokusaattinatrium ja sorbitoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Klyx on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Klyxiä

3. Miten Klyxiä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Klyxin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Klyx pehmentää ulostetta lisäämällä sen vesipitoisuutta. Kova uloste pehmenee ja edesauttaa suolen tyhjentymistä. Vaikutus alkaa noin 5-20 minuutin kuluttua annostelusta. Suolen normaali refleksitoiminta ei häiriinny.

Klyxiä käytetään tilapäisen ummetuksen hoitoon ja suolen tyhjentämiseen ennen tähystystä, lantioseudun röntgentutkimusta sekä synnytystä.

Dokusaattinatriumia ja sorbitolia, joita Klyx sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Klyxiä

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus

- jos sinulla on suolistoverenvuotoa

- jos sinulla on vatsakipuja, joiden alkuperää ei tunneta

- jos sinulla on suolitukos.

Varoitukset ja varotoimet:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Klyx-valmistetta. Peräruiskeliuosten käyttö saattaa vaurioittaa suolenseinämää ja siksi käytön on oltava vain lyhytaikaista. Pitkäaikainen, yli viikon kestävä, käyttö voi aiheuttaa suolistoärsytystä ja johtaa veren natrium- ja kaliumtasojen muutoksiin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Sikiölle haitallisia vaikutuksia ei ole havaittu.

Ei tunnettuja vaikutuksia imeväisille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Klyxillä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Aikuiset: Tilapäiseen ummetukseen tai suolen tyhjentämiseen 120 ml tai tarvittaessa 240 ml, ellei lääkäri toisin määrää.

Lapset: Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Klyx peräruiske voidaan lämmittää vesihauteessa ruumiinlämpöiseksi ennen käyttöä.

Jos Klyxin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

 

 

1. Pullon kärki on suojattu korkilla
2. Ota pullosta tukeva ote ja irrota korkki
3. Avaa pullo kiertämällä kärjen päässä oleva sulji auki.
4. Pullo on nyt käyttövalmis.

5. Voitele kärki joko vaseliinilla tai puristamalla ulos muutama tippa Klyxiä.

6. Vie kärkiosa varovasti peräsuoleen ja purista liuos hitaasti ulos pullosta.

7. Vedä kärkiosa ulos peräsuolesta kokoonpuristaen pulloa, jolloin liuoksen takaisinimeytyminen estyy.

8. Yritä pidätellä liuosta peräsuolessa n. 5 minuuttia varmistaaksesi, että se ehtii vaikuttaa.

Jos käytät enemmän Klyxiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien

arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisia: Yksittäisissä tapauksissa on raportoitu nokkoskuumetta ja vaikealaatuista allergiaa, johon on liittynyt verenpaineen laskua ja hengitysvaikeuksia. Mahan nipistelyä ja pahoinvointia saattaa esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Klyx sisältää:

- Vaikuttavat aineet 1 ml:ssa peräruiskeliuosta ovat dokusaattinatrium 1 mg ja sorbitoli 250 mg.

- Muut aineet ovat metyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine E 218),

propyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine E 216), natriumhydroksidi, vetykloridihappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot:

Väritön, ei aivan kirkas, hieman samea liuos.

Pakkauskoot:

1 x 120 ml ja 10 x 120 ml 

1 x 240 ml ja 10 x 240 ml

Kaikkia pakkaskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

 

Myyntiluvan haltija:

Ferring Lääkkeet Oy

PL 23

02241 Espoo

Puh. 0207 401 440

Valmistaja:

Ferring-Léciva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Tsekki

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 04.09.2020

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
info@ferring.fi
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro