ADALAT depottabletti 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 02.06.2017 20:08:13)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Adalat 10 mg ja 20 mg depottabletit
nifedipiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Adalat on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Adalatia
 3. Miten Adalatia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Adalatin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Adalat on ja mihin sitä käytetään

Adalat depottablettien vaikuttava aine, nifedipiini, on kalsiuminestäjä (aine, joka vähentää kalsiumionien virtausta tietyissä soluissa). Adalat on sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitettu lääke. Se vähentää sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuvien rintakipukohtausten (angina pectoris) tiheyttä ja voimakkuutta sekä laskee kohonnutta verenpainetta. Nifedipiini estää ja vähentää myös sormien ja varpaiden verisuonten supistumistaipumusta, jota esiintyy Raynaud'n taudissa.

Adalat 10 mg ja 20 mg depottabletteja käytetään verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudista johtuvien rintakipujen (stabiili angina pectoris) hoitoon sekä Raynaud'n taudin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Adalatia

Älä ota Adalatia
 • jos olet allerginen nifedipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on sydänperäinen tai verenkiertoelimistöön liittyvä sokki
 • samanaikaisesti rifampisiinin (tuberkuloosilääke) kanssa, koska tällöin ei saavuteta riittävän tehokkaita nifedipiinipitoisuuksia veressä.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Adalatia

 • Kerro hoitavalle lääkärille jo ennen Adalat-hoidon aloittamista, jos sinulla on epätavallisen alhainen verenpaine (systolinen verenpaine alle 90 mm Hg), sydämen toiminnanvajaus, vaikea aorttaläpän ahtauma (ahtauma sydämestä lähtevän ison valtimon suulla) tai maksan toiminnanvajaus.

Lapset ja nuoret
Adalat-depottablettien käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille, koska sen turvallisuudesta ja tehosta tässä ikäryhmässä on vain vähän tietoa.


Muut lääkevalmisteet ja Adalat

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Adalatia käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Hoitavan lääkärin tulisi sen vuoksi olla tietoinen kaikista muista samanaikaisesti käytettävistä lääkkeistä, rohdosvalmisteista ja luontaistuotteista.

Adalatin verenpainetta laskeva vaikutus voi voimistua samanaikaisessa käytössä muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa. Hoitavan lääkärin tulisi tietää, jos Adalatia käytetään yhdessä ns. diureettien, beetasalpaajien, ACE:n -estäjien, angiotensiinireseptorin (A1) -salpaajien, muiden kalsiuminestäjien, alfasalpaajien, fosdiesteraasin estäjien tai metyylidopan kanssa, koska samanaikainen käyttö saattaa johtaa liian matalaan verenpaineeseen. Beetasalpaajien samanaikainen käyttö voi yksittäistapauksissa pahentaa sydämen vajaatoimintaa.

Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa myös aina ennen kuin käytätte Adalat-depottablettien kanssa seuraavia lääkkeitä: digoksiinia (sydänlääke), kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävä lääke), simetidiiniä (mahahaavalääke), sisapridia (suoliston toimintaan vaikuttava lääke), tiettyjä sienilääkkeitä (ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli), fenytoiinia, karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai natriumvalproaattia (epilepsialääkkeitä), erytromysiiniä (antibiootti), takrolimuusia (aine, joka estää kudosten hylkimisreaktiota elinsiirron jälkeen), kinupristiinia/dalfopristiinia (antibiootteja), nefatsodonia, fluoksetiinia (masennuslääkkeitä) tai amprenaviiria, indinaviiria, nelfinaviiriä, ritonaviiria tai sakinaviiria (HIV-lääkkeitä). Adalat-depottabletteja ei tule myöskään käyttää yhdessä rifampisiinin (tuberkuloosilääke) kanssa, koska tällöin ei ehkä saavuteta riittävän tehokkaita nifedipiinipitoisuuksia veressä.

Muita mahdollisia yhteisvaikutuksia: Adalat-depottabletteja ei tule ottaa samanaikaisesti greippimehun kanssa, koska se voi aiheuttaa lääkeainepitoisuuksien nousun veressä, jolloin verenpainetta alentava vaikutus voimistuu.

Adalat ruuan ja juoman kanssa

Greippiä tai greippimehua ei tule käyttää samanaikaisesti Adalatin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaan tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Adalat-depottabletteja ei saa käyttää raskauden aikana ellei se ole välttämätöntä raskaana olevalle naiselle. Keskustele raskaudenaikaisesta hoidosta lääkärin kanssa.

Adalatin vaikuttava aine, nifedipiini, erittyy äidinmaitoon. Adalatin käyttöä imetyksen aikana ei suositella. Keskustele lääkärin kanssa jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joissakin tapauksissa haittavaikutuksina esiintyvät huimaus ja lievät ohimenevät näköhäiriöt voivat heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita. Vaikutus korostuu lähinnä hoidon alussa, lääkitystä muutettaessa ja alkoholin käytön yhteydessä.

Adalat sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten Adalatia otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri on määrännyt sinulle yksilöllisesti sopivan annostuksen.

Yleensä aloitusannos ja jatko lievissä tapauksissa on yksi Adalat 10 mg depottabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. Muissa tapauksissa yksi Adalat 20 mg depottabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi nostaa kokonaisannoksen asteittain 60 mg:aan vuorokaudessa (esim. kolme Adalat 20 mg depottablettia vuorokaudessa).

Antotapa

Depottabletit niellään pääsääntöisesti kokonaisina nesteen kera ruokailuajoista riippumatta. Tabletteja ei saa pureskella tai rikkoa! Samanaikainen ruokailu hidastaa, mutta ei vähennä lääkkeen imeytymistä.

Adalat-depottablettien suositeltava annostusväli on noin 12 tuntia, mutta sen tulee kuitenkin olla vähintään 4 tuntia.

Hoidon kesto

Hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.

Jos otat enemmän Adalatia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Adalatia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Adalatin käytön

Adalat depottablettihoito tulisi lopettaa asteittain, etenkin kun käytetään suuria annoksia. Hoitava lääkäri antaa tarvittavat ohjeet hoidon lopettamista varten.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Adalat-hoidon aikana mahdollisesti esiintulevat haittavaikutukset tulee ilmoittaa hoitavalle lääkärille.

Useimmat Adalatin haittavaikutuksista liittyvät lääkkeen verisuonia laajentavaan vaikutukseen. Niitä esiintyy yleisimmin hoidon alussa, mutta usein ne häviävät tai lievittyvät hoidon jatkuessa.

Yleiset (esiintyy yli 1 potilaalla 100:sta):
Päänsärky, turvotus, verisuonien laajeneminen, ummetus, pahanolon tunne.

Melko harvinaiset (esiintyy 1 - 10 potilaalla 1000:sta):
Allerginen reaktio, allerginen ödeema/angioödeema (turvotus), ahdistuneisuus, unihäiriöt, kiertohuimaus, migreeni, huimaus, vapina, näköhäiriöt, sydämen tiheälyöntisyys, sydämentykytys, alhainen verenpaine, pyörtyminen, nenäverenvuoto, nenän verentungos, maha-suolikanavan kipu, vatsakipu, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ilmavaivat, suun kuivuminen, maksaentsyymien määrän nousu (tilapäinen), punoitus, lihaskrampit, nivelten turvotus, tihentynyt virtsaamistarve, virtsavaikeudet, erektiohäiriö, määrittelemätön kipu, vilunväristykset.

Haittavaikutuksina esiintyvä huimaus ja lievät ohimenevät näköhäiriöt korostuvat lähinnä hoidon alussa, lääkitystä muutettaessa ja alkoholin käytön yhteydessä.

Harvinaiset (esiintyy 1 - 10 potilaalla 10 000:sta):
Kutina, nokkosihottuma, ihottuma, tuntohäiriöt/tuntoharhat, ienmuutokset (ikenien liikakasvu).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
Jyvässolukato (veren granulosyyttien puutos), veren valkosolujen niukkuus, anafylaktinen reaktio, hyperglykemia (veren liikasokerisuus), puutuminen, uneliaisuus, silmäkipu, rintakipu (Angina pectoris), hengenahdistus, oksentelu, ruokatorven sulkijalihaksen vajaatoiminta, keltatauti, toksinen epidermaalinen nekrolyysi (orvaskeden irtoaminen), valoherkkyys, allerginen reaktio, ihon punatäpläisyys (palpoitava purppura), nivelsärky, lihaskipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Adalatin säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Adalatin vaikuttava aine, nifedipiini, on hyvin herkkä valolle. Adalat-depottabletteja ei tule rikkoa, koska värillisen kalvopäällysteen antama valonsuoja ei tällöin enää toimi.

Nifedipiini on kuitenkin suojattuna valon vaikutukselta kalvopäällystetyissä tableteissa ja pakkauksen sisällä. Tabletit tulisi säilyttää pakkauksessaan ja poistaa läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adalat sisältää

- Vaikuttava aine on nifedipiini, jota yksi tabletti sisältää 10 mg tai 20 mg.
- Muut aineet ovat hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, makrogoli 4000, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, polysorbaatti 80, titaanidioksidi (E 171), punainen rautaoksidi (E 172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Adalat 10 mg depottabletti: Kalvopäällystetty, harmahtavan vaaleanpunainen, pyöreä, kupera depottabletti, jossa merkintä A 10 ja Bayer-risti.

Adalat 20 mg depottabletti: Kalvopäällystetty, harmahtavan vaaleanpunainen, pyöreä depottabletti, jossa merkintä 1 U ja Bayer-risti.

Pakkauskoko: 100 tablettia, läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.

Valmistaja
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.

Markkinoija – lisätietoja antaa
Bayer Oy. Puhelin 020 785 21.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 25.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro