EFFORTIL tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 28.04.2023 22:38:45)

Effortil® 5 mg tabletti

etilefriinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Effortil on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Effortil- tabletteja
 3. Miten Effortil-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Effortil-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Effortil tasaa verenpaineen vaihtelua varsinkin potilailla, jotka kärsivät ortostatismista eli ylösnousun yhteydessä esiintyvästä verenpaineen laskusta. Ortostatismipotilailla asennon muuttaminen aiheuttaa useimmiten huimausta, sydämentykytystä ja pyörtymiskohtauksia.
Effortil-hoidon seurauksena verisuonet supistuvat varsinkin jaloissa. Tämän seurauksena sydämeen palaava verimäärä lisääntyy ja sydämen pumppausvoima kasvaa, jolloin verenpaineen säätely paranee ja verenkierto eri elimissä lisääntyy.

Effortil-tabletteja käytetään matalan verenpaineen ja siihen liittyvien oireiden hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Effortil-tabletteja

 • jos olet allerginen etilefriinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (Lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa. Tabletit sisältävät natriummetabisulfiittia, joka saattaa etenkin astmaatikoille ja allergisille henkilöille aiheuttaa allergistyyppisiä reaktioita, kuten keuhkoputkien supistumista ja anafylaksiaa.)
 • jos sinulla on tyreotoksikoosi (kilpirauhasen liikatoiminta)
 • jos sinulla on feokromosytoomaa (noradrenaliinin ylituotanto)
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma
 • jos sinulla on verenpainetauti
 • jos sinulla on sydäntauti
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on sydänläppien tai suurten valtimoiden ahtauma
 • jos olet raskaana ensimmäisellä raskauskolmanneksella
 • jos imetät.

Valmistetta ei tule myöskään käyttää potilaille, joiden verenpaine kohoaa epänormaalin korkealle seisomaan noustessa (hypertensiivinen reaktio) tai potilaille, joilla on eturauhasvaivoja ja joihin liittyy virtsaamisvaikeutta.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät
Effortil-tabletteja:

 • jos sinulla on vaikea sydän- ja verisuonitauti
 • jos sinulla on rytmihäiriöitä
 • jos sinulla on nopea pulssi
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta

Effortil antaa positiivisen tuloksen urheilijoiden doping-testissä.

Muut lääkevalmisteet ja Effortil-tabletit
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen verenpainelääkkeiden (reserpiini, alfa- tai beeta-salpaajat), migreenilääkkeen (dihydroergotamiini), diabeteslääkkeiden, kilpirauhashormonien, mineralokortikoidien kuten fludrokortisonin tai sympaattiseen hermostoon vaikuttavien lääkkeiden kuten trisyklisten masennuslääkkeiden, MAO-estäjien tai antihistamiinien samanaikaisen käytön aloittamista.

Effortil-tabletit ruuan ja juoman kanssa
Tabletit niellään runsaan nestemäärän kera. Jos tabletit otetaan ennen ateriaa, niiden vaikutus alkaa nopeammin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Effortil-tabletteja ei saa käyttää 3 ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Etilefriinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Effortil-tabletteja ei saa käyttää imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Effortil-tableteilla voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska tabletit saattavat aiheuttaa haittavaikutuksena huimausta. Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Effortil-tabletit sisältävät natriummetabisulfiittia ja laktoosia
Natriummetabisulfiitti saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita ja bronkospasmia.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Effortil-tabletit sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos aikuisille:
1–2 tablettia 3 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Tavallinen annos yli 6-vuotiaille lapsille:
1–2 tablettia 3 kertaa päivässä.

Tavallinen annos 2–6-vuotiaille lapsille:
½–1 tablettia 3 kertaa päivässä.

Jos otat enemmän Effortil-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireet: Akuutti yliannostus voimistaa alla lueteltuja haittavaikutuksia. Pikkulapsilla yliannostuksen oireena on esiintynyt hengityslamaa ja tajuttomuutta.

Jos unohdat ottaa Effortil-tabletin
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (yli 1 potilaalla sadasta): päänsärky

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): muutokset sydämen rytmissä, ahdistuneisuus, unettomuus, levottomuus, vapina, huimaus ja pahoinvointi

Lisäksi Effortil-tablettien markkinoille tulon jälkeen on raportoitu allergisia reaktioita, rintakipua, korkeaa verenpainetta ja hikoilua. Näiden haittavaikutusten esiintyvyyttä ei tunneta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Effortil-tabletit eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Effortil sisältää

 • Vaikuttava aine on etilefriinihydrokloridi.
 • Muu apuaineet ovat laktoosimonohydraatti 32 mg, maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, muunnettu maissitärkkelys, natriummetabisulfiitti (säilytysaine E223) ja Boeson VP (hydratoidusta kasviöljystä ja eläinrasvasta muodostettu glyseridi).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, litteitä ja viistoreunaisia. Toisella puolella on jakouurre ja merkintä "05E/05E".

100 tabletin läpipainopakkaus

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

SERB SA

Avenue Louise 480

1050 Bryssel

BELGIA

Valmistaja
Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.05.2021

Yrityksen yhteystiedot:

SERB
Avenue Louise 480 / 40 Avenue geogres V
1050 / 75008 Brussels / Patis
Belgium / France

+ 32 (0) 2 792 05 00
Tukkuliike: Oriola, Muu