NITROSID RETARD depotkapseli, kova 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 01.01.2021 19:19:48)

Nitrosid retard 20 mg depotkapselit, kovat

isosorbididinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nitrosid retard on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nitrosid retard ‑valmistetta
 3. Miten Nitrosid retard ‑valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nitrosid retard ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nitrosid retard ‑kapseleita käytetään sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Nitrosid retard ‑kapseleiden teho sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa perustuu sen verisuonia laajentavaan vaikutukseen. Nitrosid retard pienentää sydämen hapentarvetta ja keventää sydämen työkuormaa.

Isosorbididinitraattia, jota Nitrosid retard sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Nitrosid retard ‑kapseleita

 • jos olet allerginen isosorbididinitraatille, muille orgaanisille nitraateille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on matala verenpaine
 • jos sinulla on tiettyjä sydämen läppien tai sydänlihaksen sairauksia
 • jos sinulla on sydäntamponaatio
 • jos sinulla on sydänperäinen sokki
 • jos sinulla on akuutti verenkiertohäiriö
 • jos sinulla on vaikea hoitamaton anemia
 • jos sinulla on kohonnut kallonsisäinen paine
 • jos sinulla on tai on äskettäin ollut potenssihäiriöihin käytettävä lääkitys, kuten sildenafiili, vardenafiili tai tadalafiili, sillä nämä lääkkeet saattavat tehostaa Nitrosid retard -kapselin verenpainetta alentavaa vaikutusta hengenvaarallisesti
 • jos otat riosiguaattia (keuhkoverenpainetaudin hoitoon käytettävä lääke).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Nitrosid retard -kapseleita, jos sinulla on:

 • akuutti sydäninfarkti
 • sydämen vajaatoimintaa
 • keuhkosairaus tai iskeeminen sydämen vajaatoiminta, joka aiheuttaa veren vähähappisuutta (hypoksemia) ja keuhkotuuletuksen/keuhkoverenkierron epätasapainoa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Nitrosid retard voi tehostaa muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden vaikutusta. Myös samanaikainen alkoholin käyttö saattaa aiheuttaa verenpaineen laskua ja verisuonten laajenemista. Nitrosid retard voi myös nostaa kallonsisäistä painetta tai glaukoomapotilaiden silmänpainetta.

Lapset

Nitrosid retard -kapseleiden turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Nitrosid retard

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä:

 • potenssihäiriöihin käytettäviä lääkkeitä, kuten sildenafiilia, vardenafiilia tai tadalafiilia.

Joidenkin lääkkeiden tai Nitrosid retardin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • muut verenpainetta alentavat tai verisuonia laajentavat lääkkeet (kalsiumsalpaajat, beetasalpaajat, diureetit, ACE:n estäjät, MAO:n estäjät, trisykliset masennuslääkkeet, psykoosien hoidossa käytettävät lääkkeet)
 • tulehduskipulääkkeet
 • dihydroergotamiini (migreenilääke)
 • veren poikkeavan korkean fenyylialaniinitason eli hyperfenyylialaninemian (HPA) tai fenyyliketonurian (PKU) hoitoon käytettävä sapropteriini
 • riosiguaatti (keuhkoverenpainetaudin hoitoon).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Nitrosid retardia käytetään raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkäri katsoo hoidon välttämättömäksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Nitrosid retard sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Nitrosid retard depotkapseli sisältää laktoosimonohydraattia 30 mg. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nitrosid retard -kapseleiden annostus on yksilöllistä, ja siitä on aina syytä neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Sepelvaltimotauti:

1–4 depotkapselia 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminta:

2–4 depotkapselia 1–2 kertaa vuorokaudessa. Lääkäri voi määrätä myös suuremman annostuksen.

Jos otat Nitrosid retard -kapseleita kahdesti vuorokaudessa, ota ensimmäinen annos aamulla ja toinen annos 6 tuntia myöhemmin.

Kapseli niellään pureskelematta. Kapselin voi tarvittaessa avata ja kapselin sisällön voi niellä pureskelematta ruoan tai juoman kanssa.

Jos otat enemmän Nitrosid retard -depotkapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla voimakas verenpaineen lasku, sydämen tykytys, päänsärky, kalpeus, hikoilu, heikko pulssi, sekavuus, heikkous, huimaus, ripuli, pahoinvointi ja oksentelu.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Nitrosid retard -kapselin

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Nitrosid retard -kapseleiden oton

Hoitoa ei saa lopettaa omatoimisesti. Hoidon keskeyttäminen äkillisesti saattaa pahentaa angina pectoris ‑oireita. Jos hoito on syytä lopettaa, lääkäri antaa siihen ohjeet.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sekavuus
 • huimaus, uneliaisuus
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • alhainen verenpaine
 • heikkouden tunne.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • rasitusrintakivun (angina pectoris) paheneminen
 • kasvojen punoitus, verenkiertohäiriöt
 • pahoinvointi, oksentelu
 • allergiset ihoreaktiot.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • levottomuus
 • pyörtyminen
 • sydämen harvalyöntisyys, palautuva sydämen johtumishäiriö
 • methemoglobinemia.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • närästys
 • vakavat ihoreaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nitrosid retard sisältää

 • Vaikuttava aine on isosorbididinitraatti, jota on 20 mg yhdessä depotkapselissa.
 • Kapselin sisällön muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, sokeripallot, etyyliselluloosa, shellakka ja talkki. Kapselin kuoren muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171) sekä keltainen ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vaaleanpunainen/valkea, läpinäkymätön kova kapseli, sisällä valkoisia tai melkein valkoisia pellettejä.

Pakkauskoko: 100 depotkapselia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1 02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.11.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola