GLAZIDIM injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g, injektiokuiva-aine, liuosta varten 500 mg, 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,6 mt, 12.05.2017 07:01:20)

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle

Glazidim 500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten
Glazidim 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten
Glazidim 2 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Glazidim 3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten

keftatsidiimi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Glazidim on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Glazidimia
 3. Miten Glazidimia annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Glazidimin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Glazidim on ja mihin sitä käytetään

Glazidim on antibiootti, jota käytetään aikuisten ja lasten (myös vastasyntyneiden) hoidossa. Se tehoaa infektioihin tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereja. Se kuuluu lääkeaineryhmään, josta käytetään nimeä kefalosporiinit.

Glazidimia käytetään seuraavien alueiden vaikeiden bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • keuhkot tai rintakehä
 • keuhkot ja keuhkoputki kystistä fibroosia sairastavilla potilailla
 • aivot (aivokalvontulehdus)
 • korvat
 • virtsatiet
 • iho ja pehmytkudokset
 • vatsa ja vatsakalvo (vatsakalvontulehdus eli peritoniitti)
 • luut ja nivelet.

Glazidimia voidaan käyttää myös:

 • infektioiden ehkäisyyn miehille eturauhasleikkauksen yhteydessä
 • bakteeri-infektion aiheuttaman kuumeen hoitoon potilaille, joilla on alhainen veren valkosoluarvo (neutropenia).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Glazidimia

Glazidimia ei saa antaa:

 • jos olet allerginen keftatsidiimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet saanut vaikean allergisen reaktion jostain toisesta antibiootista (penisilliini, monobaktaami jakarbapeneemi). Saatat olla allerginen myös Glazidimille.

⇒ Kerro lääkärille ennen Glazidim-hoidon aloittamista, jos epäilet, että tämä koskee sinua. Tällöin sinulle ei saa antaa Glazidimia.

Ole erityisen varovainen Glazidimin suhteen

Glazidim-hoidon aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin oireisiin, kuten allergisiin reaktioihin, hermostollisiin oireisiin ja ruoansulatuskanavan häiriöihin, kuten ripuliin. Tämä voi auttaa välttämään mahdolliset ongelmat. Ks. kohta 4 (”Erityistä huomiota vaativat oireet”). Jos olet saanut allergisen reaktion toisesta antibiootista, saatat olla allerginen myös Glazidimille.

Jos sinulle määrätään veri- tai virtsakokeita

Glazidim voi vaikuttaa virtsan sokerimäärityksen ja tietyn verikokeen, niin kutsutun Coombsin kokeen, tuloksiin.Jos sinulle tehdään laboratoriotutkimuksia:

⇒ Kerro näytteiden ottajalle, että saat Glazidim-hoitoa.

Muut lääkevalmisteet ja Glazidim

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Näihin kuuluvat myös lääkkeet, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Sinulle ei pidä antaa Glazidimia neuvottelematta hoitavan lääkärin kanssa, jos käytät:

 • kloramfenikolia, joka on antibiootti
 • aminoglykosideiksi kutsuttuja antibiootteja, esim. gentamysiini, tobramysiini
 • furosemidia, joka on nesteenpoistolääke

⇒ Kerro lääkärille, jos tämä koskee sinua.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Kysy lääkäriltä neuvoa ennen Glazidim-hoidon aloittamista:

 • jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta
 • jos imetät.

Lääkäri arvioi, onko Glazidim-hoidolla saavutettava hyöty suurempi kuin lapsellesi mahdollisesti aiheutuva vaara.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Glazidim voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat kykyysi ajaa autoa, esim. huimaus. Älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin tiedät, ettet saa tällaisia haittavaikutuksia.

Glazidim sisältää natriumia

Tämä on otettava huomioon, jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota.

Glazidimin vahvuus

Määrä injektiopulloa kohti

Glazidim 500 mg

26 mg

Glazidim 1 g

52 mg

Glazidim 2 g

104 mg

Glazidim 3 g

156 mg

 

3. Miten Glazidimia annetaan

Glazidimin antaa yleensä lääkäri tai sairaanhoitaja. Se voidaan antaa tiputuksena (infuusiona laskimoon) tai pistoksena (injektiona) suoraan laskimoon tai lihakseen.

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja liuottaa Glazidimin injektionesteisiin käytettävään veteen tai johonkin muuhun sopivaan infuusionesteeseen.

Suositeltu annos

Lääkäri määrää sinulle sopivan Glazidim-annoksen. Annoksen suuruuteen vaikuttavat: infektion tyyppi ja vaikeusaste, mahdollinen muu samanaikainen antibioottihoito, paino ja ikä sekä munuaisten toiminta.

Vastasyntyneet (0–2 kuukauden ikäiset) lapset
Lapsen jokaista painokiloa kohti
annetaan 25–60 mgGlazidimia vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen.

Imeväiset (yli 2 kuukauden ikäiset) ja pikkulapset, jotka painavat alle 40 kg
Lapsen jokaista painokiloa kohti annetaan 100–150 mg Glazidimia vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. Enimmäisannos on 6 g vuorokaudessa.

Aikuiset ja nuoret, jotka painavat 40 kg tai enemmän
1–2 g Glazidimia kolme kertaa vuorokaudessa. Enimmäisannos on 9 g vuorokaudessa.

Yli 65-vuotiaat
Normaalisti vuorokausiannos ei saa olla suurempi kuin 3 g, varsinkaan yli 80-vuotiaita potilaita hoidettaessa.

Munuaisten vajaatoiminta
Tavanomaisesta poikkeava annos saattaa olla tarpeen. Lääkäri tai sairaanhoitaja päättää tarvittavan Glazidim-annoksen munuaissairauden vaikeusasteen perusteella. Lääkäri seuraa tarkoin vointiasi, ja munuaisten toimintakokeita saatetaan määrätä tavallista useammin.

Jos sinulle annetaan Glazidimia enemmän kuin pitäisi
Jos vahingossa saat Glazidimia enemmän kuin sinulle on määrätty, ota heti yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat käyttää Glazidimia
Jos Glazidim-annos on jäänyt saamatta, se tulee antaa sinulle niin pian kuin mahdollista. Sinulle ei pidä antaa kahta annosta (kahta injektiota samaan aikaan) saamatta jääneen annoksen korvaamiseksi. Ota vain seuraava annos tavalliseen aikaan.

Älä lopeta Glazidimin käyttöä
Älä lopeta Glazidimin käyttöä, jollei lääkäri näin määrää. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Erityistä huomiota vaativat oireet

Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on esiintynyt muutamilla ihmisillä, mutta niiden tarkkaa yleisyyttä ei tunneta:

 • Vaikea allerginen reaktio. Oireita ovat koholla oleva ja kutiava ihottuma, turvotus, joissakin tapauksissa hengitysvaikeuksia aiheuttava kasvojen ja suun turpoaminen.
 • Ihottuma, joka voi aiheuttaa rakkuloita ja jonka näppylät muistuttavat pieniä maalitauluja (keskellä on tumma täplä ja sen ympärillä vaaleampi alue, jota ympäröi tumma rengas).
 • Laajalle levinnyt ihottuma, joka aiheuttaa rakkuloita ja ihon hilseilyä. (Nämä voivat olla Stevens-Johnsonin oireyhtymän tai toksisen epidermaalisen nekrolyysin oireita.)
 • Hermosto: vapina, kouristuskohtaukset ja joissakin tapauksissa kooma. Näitä oireita on esiintynyt liian suuria annoksia saaneilla potilailla, erityisesti potilailla, joilla on munuaissairaus.
 • Harvoin on raportoitu vaikeita yliherkkyysreaktioita, joihon liittyy vaikeaa ihottumaa, jonka yhteydessä voi olla kuumetta, väsymystä, kasvojen tai imusolmukkeiden turvotusta, eosinofiilien (valkosolujen tyyppi) määrän lisääntymistä, vaikutuksia maksaan, munuaisiin tai keuhkoihin (yleisoireiseksi eosinofiiliseksi oireyhtymäksi kutsuttu ns. DRESS-reaktio).

⇒ Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos tällaisia oireita ilmaantuu.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä:

 • ripuli
 • turvotus ja punoitus laskimon ympärillä
 • punoittava koholla oleva ihottuma, johon voi liittyä kutinaa
 • pistoskohdan kipu, kirvely, turvotus tai tulehdus.

⇒ Kerro lääkärille, jos jokin näistä aiheuttaa sinulle ongelmia.

Yleiset haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin verikokeissa:

 • tiettyjen veren valkosolujen lisääntyminen (eosinofilia)
 • veren hyytymiseen osallistuvien solujen lisääntyminen
 • maksaentsyymiarvojen kohoaminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta:

 • suolistotulehdus, joka voi aiheuttaa kipua tai ripulia, joka saattaa sisältää verta
 • hiivasieni-infektio suussa (sammas) tai emättimessä
 • päänsärky
 • huimaus
 • vatsakipu
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • kuume ja vilunväristykset.

⇒ Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu näitä oireita.

Melko harvinaiset haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin verikokeissa:

 • veren valkosolujen väheneminen
 • verihiutaleiden (veren hyytymiseen osallistuvien solujen) väheneminen
 • veren urea- tai ureatyppiarvon tai seerumin kreatiniiniarvon kohoaminen.

Erittäin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä tuhannesta:

 • munuaistulehdus tai munuaisten vajaatoiminta

Muut haittavaikutukset

Muita haittavaikutuksia on esiintynyt muutamilla ihmisillä, mutta niiden tarkkaa yleisyyttä ei tunneta:

 • puutuminen
 • epämiellyttävä maku suussa
 • silmän valkuaisten tai ihon keltaisuus.

Muut haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin verikokeissa:

 • veren punasolujen liian nopea tuhoutuminen
 • tietyntyyppisten veren valkosolujen lisääntyminen
 • vaikea-asteinen veren valkosolujen väheneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Glazidimin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa tai injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Liuotettu ja laimennettu liuos:

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja saattaa lääkkeen käyttövalmiiksi lisäämällä kuiva-aineeseen injektionesteisiin käytettävää vettä tai sopivaa infuusionestettä. Valmis lääke on käytettävä 6 päivän kuluessa, jos se on säilytetty jääkaapissa (+4 °C) tai 9 tunnin kuluessa, jos se on säilytetty huoneenlämmössä (alle 25 °C).

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Lääkäri tai sairaanhoitaja hävittää lääkkeen, jota ei enää tarvita. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glazidim sisältää

 • Glazidim on saatavilla 500 mg, 1 g, 2 g tai 3 g vahvuuksina. Vaikuttava aine on keftatsidiimipentahydraatti vastaten 500 mg, 1 g, 2 g tai 3 g keftatsidiimia.
 • Muu aine on natriumkarbonaatti (vedetön, steriili).
 • Katso kohdasta 2 tärkeää lisätietoa natriumista, joka on yksi Glazidimin ainesosista.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glazidim 500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten on valkoinen tai kermanvärinen steriili jauhe, joka on pakattu lasisiin 17 ml:an injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti.

Pakkauskoot: 1, 5 tai 10 injektiopulloa.

Glazidim 1 g injetiokuiva-aine, liuosta varten on valkoinen tai kermanvärinen steriili jauhe, joka on pakattu lasisiin 17 ml:an tai 26 ml:an injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti.

Pakkauskoot: 1, 5, 10, 50 tai 100 injektiopulloa.

Glazidim 2 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten on valkoinen tai kermanvärinen steriili jauhe, joka on pakattu lasisiin 60 ml:an tai 77 ml:an injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti.

Pakkauskoot: 1, 5, 10, 25 tai 50 injektiopulloa.

Glazidim 3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten on valkoinen tai kermanvärinen steriili jauhe, joka on pakattu lasisiin 127 ml:an injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti.

Pakkauskoot: 1 injektiopullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja saattaa injektio- tai infuusionesteen käyttövalmiiksi lisäämällä kuiva-aineeseen injektionesteisiin käytettävää vettä tai sopivaa infuusionestettä. Valmiin injektio- ja infuusionesteen väri saattaa vaihdella vaaleankeltaisesta kellanruskeaan. Tämä on täysin normaalia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Glazidim 500 mg ja 1 g injektiokuiva-aine:
Glaxo Operations UK Ltd
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
Iso-Britannia

Glazidim 2 g ja 3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine:
GlaxoSmithKline Oy
PL 24
02231 Espoo
Suomi

Valmistaja

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Verona, Italia
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa
GlaxoSmithKline Oy
PL 24
02231 Espoo
Puh 010 303030
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Tšekin tasavalta, Tanska, Irlanti, Liettua, Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Slovakia, Ruotsi, Iso-Britannia – Fortum

Belgia, Suomi, Italia, Luxemburg – Glazidim

Ranska – Fortum enfants et nourrisons

Italia – Ceftim

Portugali – Cefortam

1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten

Suomi – Glazidim

Alankomaat, Ruotsi, Islanti - Fortum

2 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Itävalta, Tšekin tasavalta, Tanska, Ranska, Unkari, Islanti, Liettua, Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Slovakia, Ruotsi, Iso-Britannia – Fortum

Belgia, Suomi, Italia, Luxemburg – Glazidim

Ranska – Fortumset

Kreikka – Solvetan

Portugali – Cefortam

Espanja – Fortam IV

3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Suomi – Glazidim

Liettua, Iso-Britannia – Fortum

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.11.2016.

__________________________________________________________________________________

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Ks. lisätietoja valmisteyhteenvedosta

Kestoaika

3 vuotta.

Liuottamisen jälkeen:

Liuoksen on osoitettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 6 päivän ajan 4 °C lämpötilassa ja 9 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa, kun käytetään injektionesteisiin käytettävää vettä tai alla listattuja infuusionesteitä.

Mikrobiologisen puhtauden varmistamiseksi liuos on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, ovat sen säilytysajat ja säilytysolosuhteet käyttäjän vastuulla. Nämä eivät normaalisti ylitä 24 tuntia +2–8 °C:ssa, ellei liuottamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Laimentamisen jälkeen:

Liuoksen on osoitettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 6 päivän ajan 4 °C lämpötilassa ja 9 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa, kun käytetään injektionesteisiin käytettävää vettä tai alla listattuja infuusionesteitä.

Mikrobiologisen puhtauden varmistamiseksi liuotettu ja laimennettu liuos on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, ovat sen säilytysajat ja säilytysolosuhteet käyttäjän vastuulla. Nämä eivät normaalisti ylitä 24 tuntia +2–8 °C:ssa, ellei laimentamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Erityisohjeet säilyttämiselle

Säilytä alle 25 °C.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Kaikki Glazidim-injektiopullot ovat toimitettaessa alipaineisia. Kuiva-aineen liuetessa vapautuu hiilidioksidia, ja pulloon muodostuu ylipaine. Valmiissa liuoksessa olevilla pienillä hiilidioksidiporeilla ei ole merkitystä.

Valmisteen sekoittaminen käyttövalmiiksi

Ks. taulukosta 1 ja taulukosta 2 lisättävät liuotinmäärät ja liuoksen pitoisuudet, joista voi olla hyötyä, kun tarvitaan osa-annoksia.

Taulukko 1: Injektiokuiva-aine, liuosta varten

Injektiopullon koko

Lisättävä liuotinmäärä (ml)

Keskimääräinen pitoisuus (mg/ml)

500 mg

 

Lihakseen

1,5 ml

260

  Boluksena laskimoon 5 ml 90

1 g

 

Lihakseen

3 ml

260

  Boluksena laskimoon 10 ml 90

2 g

 

Boluksena laskimoon

10 ml

170

3 g

 

Boluksena laskimoon

15 ml

170

Huom:

 • Keftatsidiimiliuoksen lopputilavuus kasvaa lääkevalmisteen syrjäyttämästä nestemäärästä johtuen, jolloin saadaan edellä olevassa taulukossa listatut pitoisuudet (mg/ml).

Taulukko 2: Infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Injektiopullon koko

Lisättävä liuotinmäärä (ml)

Keskimääräinen pitoisuus (mg/ml)

2 g

 

Infuusiona laskimoon

50 ml*

40

3 g

 

Infuusiona laskimoon

75 ml*

40

* Lisätään kahdessa vaiheessa.

Huom.:

 • Keftatsidiimiliuoksen lopputilavuus kasvaa lääkevalmisteen syrjäyttämästä nestemäärästä johtuen, jolloin saadaan edellä olevassa taulukossa listatut pitoisuudet (mg/ml).

Liuosten väri vaihtelee vaaleankeltaisesta kellanruskeaan käytetystä pitoisuudesta, liuottimesta ja säilytysolosuhteista riippuen. Värivaihtelut eivät vaikuta valmisteen voimakkuuteen, kun annettuja suosituksia noudatetaan.

Keftatsidiimi voidaan sekoitaa seuraaviin infuusioliuoksiin pitoisuuksina 1–40 mg/ml:

 • 0,9-prosenttinen (9 mg/ml) natriumkloridiliuos
 • 1/6-molaarinen natriumlaktaattiliuos
 • Ringerin laktaattiliuos (Hartmannin liuos)
 • 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,225-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,45-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,9-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,18-prosenttinen natriumkloridi- + 4-prosenttinen glukoosiliuos
 • 10-prosenttinen glukoosiliuos
 • 10-prosenttinen dekstraani 40 + 0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos
 • 10-prosenttinen dekstraani 40 + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 6-prosenttinen dekstraani 70 + 0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos
 • 6-prosenttinen dekstraani 70 + 5-prosenttinen glukoosiliuos.

Keftatsidiimi voidaan sekoittaa peritoneaalidialyysinesteeseen (laktaatti) pitoisuuksina 0,05‑0,25 mg/ml.

Lihakseen annettaessa keftatsidiimi voidaan, taulukon 1 mukaisina pitoisuuksina, liuottaa myös 0,5- tai 1-prosenttiseen lidokaiinihydrokloridiliuokseen.

Kun yhden 500 mg:n injektiopullon sisältö keftatsidiimi-injektiokuiva-ainetta liuotetaan 1,5 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä, saatu liuos voidaan lisätä metronidatsoli-injektionesteeseen (500 mg/100 ml), ja molempien lääkeaineiden teho säilyy.

500 mg tai 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten, 2 g tai 3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten:

Liuosten valmistaminen bolusinjektiota varten

 1. Työnnä ruiskuun kiinnitetty neula injektiopullon sulkimen läpi, ja ruiskuta pulloon suositeltu määrä liuotinta. Pullon alipaine voi helpottaa liuottimen lisäämistä. Vedä neula pois pullosta.
 2. Ravista pulloa, jotta kuiva-aine liukenee: hiilidioksidia vapautuu, ja noin 1–2 minuutissa muodostuu kirkas liuos.
 3. Käännä pullo ylösalaisin. Pidä ruiskun mäntä pohjaan painettuna, työnnä neula injektiopullon sulkimen läpi ja vedä koko liuosmäärä ruiskuun (paine pullossa voi helpottaa liuoksen vetämistä). Varmista, että neulan kärki pysyy liuoksessa eikä jää pullon tyhjään tilaan. Ruiskuun vedetty liuos saattaa sisältää pieniä hiilidioksidiporeita, mutta niillä ei ole merkitystä.

Nämä liuokset voidaan antaa suoraan laskimoon tai infuusioletkuun, jos potilas saa nesteitä parenteraalisesti. Keftatsidiimi on yhteensopiva edellä listattujen infuusionesteiden kanssa.

2 g tai 3 g injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten:

Infuusioliuosten valmistaminen tavallisessa injektiopullossa olevasta keftatsidiimi-injektionesteestä (minipussia tai byrettityyppistä laitteistoa käyttäen):

Käytä yhteensopivaa liuotinta (listattu edellä) yhteensä 50 ml (2 g:n injektiopulloihin) ja 75 ml (3 g:n injektiopulloihin). Liuotin lisätään KAHDESSA vaiheessa seuraavasti:

 1. Työnnä ruiskuun kiinnitetty neula injektiopullon sulkimen läpi, ja ruiskuta 10 ml liuotinta 2 g:n injektiopulloon ja 15 ml liuotinta 3 g:n injektiopulloon.
 2. Vedä neula pois ja ravista injektiopulloa, kunnes liuos on kirkasta.
 3. Älä työnnä kaasunpoistoneulaa pulloon ennen kuin kuiva-aine on liuennut. Työnnä kaasunpoistoneula injektiopullon sulkimen läpi pullossa olevan paineen tasoittamiseksi.
 4. Siirrä valmis liuos lopulliseen siirtolaitteistoon (esim. minipussiin tai byrettityyppiseen laitteistoon) niin, että kokonaisnestemäärä on vähintään 50 ml (75 ml 3 g:n pulloa käytettäessä), ja anna infuusiona laskimoon 15–30 minuutin kuluessa.

Huom. Valmisteen steriiliyden säilyttämiseksi on tärkeää, ettei kaasunpoistoneulaa viedä injektiopullon sulkimen läpi ennen kuin kuiva-aine on liuennut.

Mahdollinen käyttämättä jäänyt antibioottiliuos on hävitettävä.

Injektiopullon sisältö on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro