FLAMAZINE emulsiovoide 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 07.07.2016 19:09:52)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

FLAMAZINE™ 1 % emulsiovoide

hopeasulfadiatsiini 10 mg

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisinkin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä FLAMAZINE on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät FLAMAZINEa

3. Miten FLAMAZINEa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. FLAMAZINEn säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä FLAMAZINE on ja mihin sitä käytetään

FLAMAZINE on steriili antibakteerinen emulsiovoide, joka sisältää vaikuttavana aineena hopeasulfadiatsiinia. Hopeasulfadiatsiini sekä tappaa bakteereja että hillitsee niiden kasvua ja suojaa näin palohaavaa tulehduksilta. FLAMAZINE-emulsiovoidetta käytetään estämään palovammojen tulehtumista.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät FLAMAZINEa

Älä käytä Flamazinea

  • jos olet allerginen hopeasulfadiatsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  • juuri ennen laskettua synnytysaikaa, eikä keskosille ja vauvoille ensimmäisten elinkuukausien aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät FLAMAZINEa

  • jos maksan tai munuaisten toiminta on heikentynyt. FLAMAZINE-voide voi hidastaa palokarstan irtoamista, mikä voi muuttaa palohaavan ulkonäköä. Tämä lääke on vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, älä anna sitä muille, sillä samasta FLAMAZINE-pakkauksesta saa käyttää voidetta vain yhdelle henkilölle. Jäljelle jäänyt emulsiovoide on hävitettävä hoidon päätyttyä.

Muut lääkevalmisteet ja FLAMAZINE

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkettä tulee käyttää raskauden aikana vain lääkärin erityisessä valvonnassa ja imettämisenkin aikana varovaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikuta autolla ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

FLAMAZINE sisältää setyylialkoholia ja propyleeniglykolia

Valmiste sisältää apuaineena setyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Valmiste sisältää apuaineena propyleeniaglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten FLAMAZINEa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus:

Palohaava puhdistetaan ensin. Emulsiovoidetta levitetään n. 3–5 mm paksu kerros steriilillä spaattelilla tai hansikkaalla haavalle ja peitetään sopivalla sidoksella. Emulsiovoide tulee levittää uudelleen kohtiin, joista se on lähtenyt pois. Käsien palovammat: FLAMAZINE levitetään palovammalle ja koko käsi suojataan puhtaalla muovipussilla tai hansikkaalla, joka suljetaan ranteen kohdalta. Kättä ja sormia tulee liikutella mahdollisimman paljon.

Annostelutiheys:

Voitelu uusitaan vähintään 24 tunnin välein tai useammin, jos tulehdusnesteen määrä on suuri.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

FLAMAZINE-emulsiovoiteen yleinen (esiintyvyys enemmän kuin yhdellä sadasta käyttäjästä) haittavaikutus on ihoärsytys (kutina, paikallinen polte) tai ihottuma haavauma-alueella tai sen ympärillä. Mikäli nämä vaikutukset ovat häiritseviä, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin. Joillakin henkilöillä, varsinkin jos palovamma-alue on laaja, valkosolujen määrä saattaa vähentyä tilapäisesti.

Harvinainen (esiintyvyys vähemmän kuin yhdellä tuhannesta käyttäjästä) haittavaikutus: argyria (ihon ja limakalvojen hopeanharmaaksi värjäytyminen).

Hyvin harvinainen (esiintyvyys vähemmän kuin yhdellä kymmenestätuhannesta käyttäjästä) haittavaikutus: munuaisten vajaatoiminta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. FLAMAZINEn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä FLAMAZINE-emulsiovoide huoneenlämmössä (alle 25 °C). Herkkä valolle.

Avaamisen jälkeen: 250 g ja 500 g rasiaan pakattu emulsiovoide on käyttökelpoista 24 tunnin ajan ja 50 g tuubiin pakattu emulsiovoide on käyttökelpoista 7 vuorokauden ajan. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä FLAMAZINE sisältää

1 g emulsiovoidetta sisältää:

Vaikuttava aine: Hopeasulfadiatsiini 10 mg.

Muut aineet: Polysorbaatti 60, polysorbaatti 80, glyserolimonostearaatti, setyylialkoholi, nestemäinen parafiini, propyleeniglykoli ja steriili vesi. Emulsiovoide on väriltään valkoista.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Emulsiovoide on väriltään valkoista. Pakkauskoot: 50 g voidetuubi, 250 g ja 500 g rasia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd., Hull, Englanti.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.09.2014

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Smith & Nephew Oy, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa.

 

Yrityksen yhteystiedot:

SMITH & NEPHEW OY
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

etunimi.sukunimi@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com/fi
0207 866 300
Tukkuliike: Tamro