TRIMETIN tabletti 100 mg, 160 mg, 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 24.04.2020 19:08:22)

TRIMETIN® 100 mg tabletti

TRIMETIN® 160 mg tabletti

TRIMETIN® 300 mg tabletti

Trimetopriimi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä TRIMETIN-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja

3. Miten TRIMETIN-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. TRIMETIN-tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 

TRIMETIN-tabletteja käytetään akuuttien virtsatieinfektioiden hoitoon ja kroonisten virtsatieinfektioiden jatkohoitoon.

TRIMETIN-tabletit sisältävät trimetopriimiä, joka on antibiootti. Lääke haittaa bakteerien lisääntymistä estämällä niiden foolihapposynteesiä. Lääke tehoaa parhaiten kun sitä on elimistössä tarpeellinen määrä riittävän kauan. Tämän vuoksi kuuri on otettava loppuun ja annosteluohjetta noudatettava.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä TRIMETIN-tabletteja

  • jos olet allerginen (yliherkkä) trimetopriimille tai TRIMETIN-tablettien jollekin muulle aineelle
  • jos sinulla on vaikea maksasairaus
  • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
  • jos sinulla on vaikea imeytymishäiriö
  • jos sinulla on foolihapon puutos tai foolihappotasoon vaikuttava muu lääkitys

Ole erityisen varovainen Trimetin –tablettien suhteen

  • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä koskee myös luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.

Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti trimetopriimin kanssa. Tällaisia lääkeaineita ovat digoksiini (sydänlääke), fenytoiini (epilepsialääke), tsidovudiini (HIV-lääke), rifampisiini (tuberkuloosilääke), metotreksaatti (reuma- ja syöpälääke), siklosporiini, tietyt nesteenpoistolääkkeet ja barbituraatit.

TRIMETIN-tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa:

TRIMETIN-tabletit tulisi ottaa runsaan nesteen kera.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Lääkettä käytetään raskauden aikana vain lääkärin harkinnan mukaan. Lääke kulkeutuu äidinmaitoon, joten lääkityksen aikana ei saa imettää.

Ajaminen tai koneiden käyttö

Trimetopriimi ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä TRIMETIN-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Jos lääkettä otetaan virtsatietulehduksen hoitoon, on tärkeää juoda tavallista enemmän nestettä koko hoidon ajan.

Jos käytät enemmän TRIMETIN-tabletteja kuin sinun pitäisi:

Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimmän sairaalan ensiapuosastoon tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977 tai (09) 4711).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, TRIMETIN-tabletitkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu ja ihottumat.

Verenkuvan muutokset ovat mahdollisia pitkäaikaishoidossa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysohjeita.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä TRIMETIN-tabletti sisältää

- Vaikuttava aine on trimetopriimi 100 mg, 160 mg tai 300 mg yhdessä tabletissa.

- Muut aineet ovat:

Glyseroli 85 %, kalsiumvetyfosfaatti dihydraatti, krospovidoni, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi.

TRIMETIN-tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus:

TRIMETIN-tabletti 100 mg ja 160 mg:

Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

TRIMETIN-tabletti 300 mg:

Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti. Tabletin leveys 7,5 mm ja pituus 18 mm.

Pakkauskoot:

TRIMETIN 100 mg: 30, 100 tablettia.

TRIMETIN 160 mg: 10, 20, 100 tablettia.

TRIMETIN 300 mg: 5, 10 tablettia.Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh.: (03) 615 600

Fax.: (03) 618 3130

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 18.12.2007

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro