TRIMETIN tabletti 100 mg, 160 mg, 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 24.04.2020 19:08:22)

TRIMETIN® 100 mg tabletti

TRIMETIN® 160 mg tabletti

TRIMETIN® 300 mg tabletti

Trimetopriimi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä TRIMETIN-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja

3. Miten TRIMETIN-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. TRIMETIN-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 

TRIMETIN-tabletteja käytetään akuuttien virtsatieinfektioiden hoitoon ja kroonisten virtsatieinfektioiden jatkohoitoon.

TRIMETIN-tabletit sisältävät trimetopriimiä, joka on antibiootti. Lääke haittaa bakteerien lisääntymistä estämällä niiden foolihapposynteesiä. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä on elimistössä tarpeellinen määrä riittävän kauan. Tämän vuoksi kuuri on otettava loppuun ja annosteluohjetta noudatettava.

Trimetopriimiä, jota TRIMETIN sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä TRIMETIN-tabletteja

  • jos olet allerginen trimetopriimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
  • jos sinulla on vaikea maksasairaus
  • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
  • jos sinulla on vaikea imeytymishäiriö
  • jos sinulla on foolihapon puutos tai foolihappotasoon vaikuttava muu lääkitys

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät TRIMETIN-tabletteja, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta

Muut lääkevalmisteet ja TRIMETIN

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, sekä luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.

Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti trimetopriimin kanssa. Tällaisia lääkeaineita ovat digoksiini (sydänlääke), fenytoiini (epilepsialääke), tsidovudiini (HIV-lääke), rifampisiini (tuberkuloosilääke), metotreksaatti (reuma- ja syöpälääke), siklosporiini, tietyt nesteenpoistolääkkeet ja barbituraatit.

TRIMETIN-tabletit ruuan ja juoman kanssa

TRIMETIN-tabletit tulisi ottaa runsaan nesteen kera.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkettä käytetään raskauden aikana vain lääkärin harkinnan mukaan. Lääke kulkeutuu äidinmaitoon, joten lääkityksen aikana ei saa imettää.

Ajaminen tai koneiden käyttö

Trimetopriimi ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä TRIMETIN-tabletteja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos lääkettä otetaan virtsatietulehduksen hoitoon, on tärkeää juoda tavallista enemmän nestettä koko hoidon ajan.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän TRIMETIN-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu ja ihottumat.

Verenkuvan muutokset ovat mahdollisia pitkäaikaishoidossa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysohjeita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä TRIMETIN-tabletti sisältää

- Vaikuttava aine on trimetopriimi 100 mg, 160 mg tai 300 mg yhdessä tabletissa.

- Muut aineet ovat:

Glyseroli 85 %, kalsiumvetyfosfaatti dihydraatti, krospovidoni, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi.

TRIMETIN-tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

TRIMETIN-tabletti 100 mg ja 160 mg:

Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

TRIMETIN-tabletti 300 mg:

Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti. Tabletin leveys 7,5 mm ja pituus 18 mm.

TRIMETIN 100 mg: 30, 100 tablettia.

TRIMETIN 160 mg: 10, 20, 100 tablettia.

TRIMETIN 300 mg: 5, 10 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh.: (03) 615 600

Fax.: (03) 618 3130

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 1.11.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro