BEPANTHEN imeskelytabletti 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 31.05.2024 23:24:51)

Tietoa käyttäjälleBepanthen 100 mg imeskelytabletti

dekspantenoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Bepanthen imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bepanthen imeskelytabletteja

3. Miten Bepanthen imeskelytabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Bepanthen imeskelytablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bepanthen imeskelytabletteja käytetään iho- ja limakalvovaurioiden hoidossa suu- ja nielutulehduksissa

Bepanthen imeskelytabletti sisältää dekspantenolia, joka muuttuu iho- ja limakalvokudoksessa B5-vitamiiniksi eli pantoteenihapoksi. B5-vitamiini on ihon ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä. Paikallisesti käytettynä dekspantenoli kulkeutuu ihoon ja limakalvoihin hyvin nopeasti. Haavojen paranemisessa B5-vitamiinilla on solujen jakaantumista ja kollageenin kestävyyttä parantava vaikutus.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bepanthen imeskelytabletteja

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (dekspantenoli) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

- jos sinulla on mekaaninen suolitukos

 

Muut lääkevalmisteet ja Bepanthen

Valmiste voi olla leikkauksissa käytettävien lihasrelaksanttien (lihaksia lamaavien lääkkeiden, mm. kurarevalmisteiden) vastavaikuttaja.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Bepanthen imeskelytablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa

Imeskelytabletin annetaan liueta hitaasti suussa. Suussa ei saa samanaikaisesti olla ruokaa eikä nestettä. Imeskelytabletti vaikuttaa suussa paikallisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden ja imetyksen aikana kaikkien lääkkeiden käytön tulee olla lääkärin valvonnassa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Neuvottele lääkärisi kanssa, jos haluat käyttää Bepanthen imeskelytabletteja.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bepanthen lääkevalmiste ei vaikuta autonajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Bepanthen imeskelytabletti sisältää sakkaroosia

Yksi imeskelytabletti sisältää 836 mg sakkaroosia. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes.

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Lääkäri voi määrätä Bepanthen imeskelytabletteja eri annostuksella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on kerrottu, mutta tavallinen annos sekä aikuisille että lapsille on 2 - 6 imeskelytablettia päivässä. Älä ylitä annostusohjeessa mainittuja annoksia.

Jos käytät enemmän Bepanthen imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Bepanthen imeskelytabletin sisältämä vaikuttavan aineen määrä ei muodosta yliannostusriskiä.

Jos unohdat ottaa Bepanthen imeskelytabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bepanthen imeskelytabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysreaktiot ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma, yliherkkyysihottuma, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä ihorakkulat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Tuubin korkkiin on kiinnitetty kuivausainekapseli, joka sisältää puhdasta piigeeliä (valkogeeliä) ja molekyyliseulaa. Kapseli ei ole terveydelle vaarallinen.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bepanthen imeskelytabletti sisältää

- Vaikuttava aine on dekspantenoli. Yksi imeskelytabletti sisältää 100 mg dekspantenolia.

- Muut aineet ovat kolloidinen hydratoitu piidioksidi, natriumkloridi, viinihappo, sakkaroosi(ruokosokeri), liivate, karmelloosinatrium, steariinihappo, magnesiumstearaatti ja talkki sekä lehmuksenkukka- ja appelsiiniaromi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imeskelytabletti on pyöreä, halkaisijaltaan n. 18 mm ja paksuudeltaan n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunantuoksuinen tabletti, jonka kehässä on merkintä BEPANTHEN.

Bepanthen imeskelytabletteja on pakattuina 20 ja 100 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 758 8214.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 16.3.2022

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro