ACCOLATE tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 08.07.2016 03:14:05)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Accolate 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

tsafirlukasti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Accolate on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Accolatea
 3. Miten Accolatea käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Accolaten säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Accolate on ja mihin sitä käytetään

Accolate sisältää lääkettä nimeltä tsafirlukasti. Se kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan leukotrieeniantagonisteiksi. Nämä vähentävät leukotrieenien vaikutusta. Leukotrieenit ovat luonnollisia aineita ja aiheuttavat keuhkoissa keuhkoputkien supistusta.

Accolatea käytetään estämään astman paheneminen ja pitämään astmaoireet kurissa.

Accolatea ei pidä käyttää äkillisten astmakohtausten hoitoon - lääkäri määrää inhalaatiohoitoa tähän tarkoitukseen.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Accolatea

Älä käytä Accolatea

 • jos olet allerginen tsafirlukastille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Accolatea:

 • jos sinulla on joskus ollut maksaongelmia,
 • jos sinut otetaan sairaalahoitoon, kerro sairaanhoitohenkilökunnalle, että käytät Accolatea.

Lapset

Accolatea ei saa antaa alle 12‑vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Accolate

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt  tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Accolate voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa Accolateen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • teofylliini (käytetään astman hoitoon)
 • erytromysiini (antibiootti)
 • terfenadiini (allergialääke)
 • varfariini (verenohennuslääke)
 • asetyylisalisyylihappo (särkylääke)
 • flukonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)

Accolate ruuan ja juoman kanssa

 • Tabletit niellään kokonaisina veden kera.
 • Tabletteja ei pidä ottaa ruuan yhteydessä.

Raskaus ja imetys

 • Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista
 • Älä käytä Accolatea imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Accolate haittaa autolla ajoa tai tarkkuutta vaativaa työskentelyä.

Accolate sisältää laktoosia

Accolate sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttömistä.


3. Miten Accolatea käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen käyttäminen

 • Ota Accolate joka päivä lääkärin ohjeen mukaisesti.
 • Tavanomainen annos on yksi tabletti kahdeksi päivässä; yksi tabletti aamuin illoin.
 • Lääkäri saattaa suurentaa annosta riippuen astman vaikeudesta.
 • Yritä ottaa tabletit aina samaan aikaan joka päivä.
 • Tabletit tulee niellä kokonaisina veden kera.
 • Tabletteja ei tule ottaa ruokailun yhteydessä.
 • Älä lopeta tablettien käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa, vaikka tuntisit olosi terveeksi.

Jos astmaoireet pahenevat, noudata niitä ohjeita, joita olet saanut äkillisten kohtausten varalta, ja ota yhteyttä lääkäriin niin pian kuin mahdollista.

Jos otat enemmän Accolatea kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Accolate-annoksen
Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Alla lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten esiintyvyys on määritelty seuraavasti:

 • Hyvin yleiset; voivat ilmetä vähintään 1 käyttäjälle kymmenestä
 • Yleiset; voivat ilmetä alle 1 käyttäjälle kymmenestä
 • Melko harvinaiset; voivat ilmetä alle 1 käyttäjälle sadasta
 • Harvinaiset; voivat ilmetä alle 1 käyttäjälle tuhannesta
 • Hyvin harvinaiset; voivat ilmetä alle 1 käyttäjälle kymmenestätuhannesta
 • Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Allergiset reaktiot
Oireita voivat olla:

 • ihottuma (yleinen)
 •  kutina ja rakkulat iholla (melko harvinaisia)

Lopeta Accolaten käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos jokin näistä oireista ilmenee.

Veriongelmat 
Oireita voivat olla:

 • mustelmaherkkyys, verenvuotohäiriöt (harvinaisia)
 • veren valkosolujen määrän huomattava väheneminen (hyvin harvinainen), joka näkyy verikokeessa ja jonka oireita ovat äkillisesti tai usein ilmenevä kova kurkkukipu ja korkea kuume, joka ei laske

Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos jokin näistä oireista ilmenee.

Maksaongelmat 
Accolatea käyttäville potilaille saattaa ilmaantua maksaongelmia. Näiden vaikeusaste vaihtelee lievästä (näkyy veriarvoissa, yleinen) vakavaan (kuten maksan vajaatoiminta, hyvin harvinainen). Muutamia potilaita on menehtynyt maksan vajaatoimintaan.

Lääkäri saattaa pyytää käymään verikokeessa ennen Accolate-hoidon aloittamista ja sen aikana tarkistaakseen maksan toiminnan.

Maksaongelmien oireita voivat olla:

 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (maksasolujen toimintahäiriöstä aiheutunut keltaisuus)
 • kipu vatsan oikealla puolella kylkiluiden alla
 • ruokahaluttomuus
 • kutinan tunne
 • väsymyksen tunne, voimattomuus, vilustumisen tunne
 • tunne sairaaksi tulemisesta tai sairauden tunne

Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos jokin näistä oireista ilmenee.

Infektiot (hyvin yleisiä)
Infektiot ovat yleensä lieviä ja esiintyvät yleensä ylemmissä hengitysteissä. Infektion oireita voivat olla kuume, kurkkukipu ja valuva nenä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos jokin näistä oireista ilmenee.

Harvinaiset sairaudet
Harvinaista tilaa, jota kutsutaan Churg-Straussin oireyhtymäksi, on tavattu hyvin pienellä Accolatea astmaan käyttävällä potilasmäärällä. Oireita voivat olla:

 • poskiontelotulehdus (tämä voi aiheuttaa nenän, poskien ja silmien takana paineen tuntua)
 • vilustumisen tunne
 • lisääntyvää hengenahdistusta
 • kipua vatsan ja suoliston alueella
 • ihottuma
 • pistelyä tai tunnottomuutta käsivarsissa ja jaloissa

Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos enemmän kuin yhtä näistä oireista ilmenee.

Muut mahdolliset haittavaikutukset
Yleiset

 • vatsa- ja suolisto-ongelmat, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vatsakipu
 • päänsärky (yleensä lievä)
 • lihassärky

Melko harvinaiset

 • turvotus johtuen nesteen kertymisestä. Kutsutaan myös edeemaksi
 • nukkumisvaikeudet
 • nivelkipu
 • epämukavuuden tunne ja yleinen huonovointisuus

Tuntemattomat

 • heikentynyt tunto tai kihelmöintiä ja pistelyä iholla
 • huimauksen tunne
 • painajaiset

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www-sivuston: www.fimea.fi kautta tai osoitteeseen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55,
FI-00034 Fimea.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


5. Accolaten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Accolate sisältää

Vaikuttava aine on tsafirlukasti. Yksi tabletti sisältää 20 mg tsafirlukastia.
Muut aineet ovat kroskarmelloosinatrium, laktoosimonohydraatti 45 mg, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti. Tabletin toisella puolelle merkintä "Accolate 20".

Pakkauskoko: 28 ja 98 tablettia alumiinilaminaatti/folio -läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo.

Valmistajat

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, Iso-Britannia tai N.V. AstraZeneca S.A., Schaessestraat 15, BE-9070 Destelbergen, Belgia.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Jäsenvaltio

Lääkevalmisteen nimi

Irlanti

Accolate 20 mg

Portugali

ACCOLATE 20 mg

 

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 24.09.2015

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro