BICAIN SPINAL injektioneste, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 08.07.2016 04:20:28)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Bicain Spinal 5 mg/ml injektioneste, liuos
bupivakaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Bicain Spinal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bicain Spinalia
 3. Miten Bicain Spinalia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bicain Spinalin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Bicain Spinal on ja mihin sitä käytetään

Valmiste on aikuisille ja kaikensikäisille lapsille spinaalipuudutukseen tarkoitettu isobaarinen liuos, jota suositellaan käytettäväksi etenkin L1-alueen alapuolisissa puudutuksissa.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bicain Spinalia

Älä käytä Bicain Spinalia

 • Jos olet allerginen bupivakaiinille, muille amidityyppisille puudutteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • Puudutettavan alueen infektio.
 • Hyytymishäiriöt tai oraalinen antikoagulanttihoito.
 • Vakavat keskushermostosairaudet, aivo-selkäydinnestekierron esteet, meningiitti, sepsis, kallonsisäiset verenvuodot tai muusta syystä kohonnut kallonsisäinen paine, aivokasvaimet, selkäytimen traumat, verenvuodot, kasvaimet, metastaasit tai infektiot, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, hypovolemia tai sokki sekä potilaan huono ko-operaatio.

Varoitukset ja varotoimet
Ole erityisen varovainen Bicain Spinalin suhteen, jos

 • annetaan useita toistuvia annoksia
 • potilas on pikkulapsi, iäkäs tai raskaana oleva
 • potilas on hypovoleeminen tai kärsii hengitysvajauksesta
 • potilaalla on neurologinen sairaus tai spinaalistenoosi tai muu selkärangan poikkeavuus
 • potilaalla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • potilaalla on epilepsia, myasthenia gravis tai muu hermo-lihasjohtumiseen vaikuttava sairaus
 • potilaalla on sydänsairaus.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Bicain Spinal
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Bicain Spinalin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkeaineita ovat esim.:

 • rytmihäiriölääkkeet (esim. disopyramidi, flekainidi, kinidiini, lidokaiini, meksiletiini, propafenoni ja amiodaroni)
 • kalsiuminestäjät
 • mepivakaiini
 • itrakonatsoli
 • propranololi ja mahdollisesti muut beetasalpaajat.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bicain Spinalilla ei ole todettu haitallisia vaikutuksia raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Bicain Spinal voi heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä, joten autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää, kunnes puudutevaikutus on lakannut.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


3. Miten Bicain Spinalia käytetään

Annostus on yksilöllinen riippuen leikkauksen tyypistä, puudutettavasta alueesta ja puudutuksen halutusta kestosta. Enimmäisannos aikuisille ja yli 40 kg painaville lapsille on 20 mg bupivakaiinia (4 ml 5 mg/ml -liuosta).

Käyttö lapsille
Käyttöohjeet hoitoalan ammattilaisille on esitetty tämän selosteen lopussa.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • postpunktionaalinen päänsärky
 • verenpaineen lasku, harvalyöntisyys
 • pahoinvointi, oksentelu
 • virtsaummen kehittyminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • tuntoaistimushäiriö (parestesioita ja dysestesiaa), pareeseja
 • lihasheikkous, selkäsärky.

Harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • aivokalvotulehdus
 • allergiareaktio, sokki
 • ääreishermoston sairaus (neuropatia), Hornerin oireyhtymä
 • totaalinen spinaaliblokki (hengityksen ja kardiovaskulaaritoimintojen lama)
 • lukinkalvonalainen tulehdus, halvaus (paraplegia tai paralyysi)
 • rytmihäiriö tai sydämenpysähdys
 • hengityslama.

Liian suuren annoksen aiheuttamat tai vahingossa verisuoneen tai hermoon injisoidun lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset voivat kuitenkin olla vakavia ja vaikeita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Bicain Spinalin säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15−25 °C). Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bicain Spinal sisältää

 • Vaikuttava aine on bupivakaiinihydrokloridi, jota on 5,0 mg 1 ml:ssa injektionestettä.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo valmisteen pH:n säätämiseksi sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Väritön, kirkas liuos. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on valkoinen ja alempi vihreä.
5 x 4 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
4.11.2015

NÄIN KÄYTÄT BICAIN SPINALIA
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät Bicain Spinalin valmisteyhteenvedosta.

KOOSTUMUS:
1 ml Bicain Spinal -injektionestettä sisältää vaikuttavana aineena 5,0 mg bupivakaiinihydrokloridia Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo valmisteen pH:n säätämiseksi sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Valmiste on väritön, kirkas liuos.

ANNOSTUS JA KÄYTTÖ:
Annostus on yksilöllinen riippuen leikkauksen tyypistä, puudutettavasta alueesta ja puudutuksen halutusta kestosta. Enimmäisannos aikuisille ja yli 40 kg painaville lapsille on 20 mg bupivakaiinia (4 ml 5 mg/ml -liuosta).

Lasten enimmäisannokset, ks. valmisteyhteenveto.

RASKAUS JA IMETYS:
Ennen Bicain Spinalin antamista selvitä onko potilas raskaana, suunnitteleeko hän raskautta tai imettääkö hän. Bicain Spinalilla ei ole todettu haitallisia vaikutuksia raskauden eikä imetyksen aikana.

KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET:
Liuosta ei pidä säilyttää siten, että se pääsee kosketuksiin metallin kanssa. Metalli-ioneja voi liueta esimerkiksi kanyyleista ja ruiskuista, joissa on metalliosia.

Injektionestettä ei pidä sekoittaa emäksisiin liuoksiin bupivakaiinin sakkautumisriskin vuoksi.

Avattu pakkaus on käytettävä välittömästi ja mahdollinen käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä.

SÄILYTYS:
Säilytä huoneenlämmössä (15−25 °C). Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola