MIRAL tabletti, kalvopäällysteinen 500/250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 12.01.2018 19:03:36)

Miral®-tabletti, kalvopäällysteinen

kaliumkloridi ja magnesiumhydroksidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Miral on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Miral-tabletteja

3. Miten Miral-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Miral-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Miral-tabletit sisältävät kaliumkloridia ja magnesiumhydroksidia, joilla voidaan korvata elimistössä esiintyvää kaliumin ja magnesiumin samanaikaista vajausta. Näiden hivenaineiden puutosta esiintyy erityisesti eräiden nesteenpoistolääkkeiden käytön yhteydessä. Magnesiumin puutosta voi esiintyä myös mm. runsaan alkoholinkäytön sekä eräiden munuaissairauksien yhteydessä.

Valmiste on tarkoitettu kaliumin ja magnesiumin samanaikaisen vajauksen korjaamiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Miral-tabletteja

  • jos olet allerginen kaliumkloridille tai magnesiumhydroksidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
  • jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa tai sinulla on todettu suuri veren kalium- tai magnesiumpitoisuus (hyperkalemia tai hypermagnesemia).

Lapset ja nuoret

Miral-tablettien turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Miral

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden nesteenpoistolääkkeiden (mm. spironolaktoni, amiloridi ja triamtereeni) samanaikainen käyttö kaliumvalmisteiden kanssa saattaa johtaa veren kaliumpitoisuuden liialliseen suurenemiseen (hyperkalemiaan). Eräiden mahahappoja neutraloivien lääkkeiden (antasidien) käyttö saattaa hidastaa magnesiumin imeytymistä.

Magnesiumhydroksidi voi vaikuttaa joihinkin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten hyvin magnesiumhydroksidi toimii. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät salisylaatteja.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä..

Valmistetta voidaan käyttää lääkärin harkinnan mukaan myös raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Miral-tabletit sisältävät sakkaroosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen kokonaistilanteen mukaisesti. Suositeltu vuorokausiannos aikuisille on 2–8 tablettia. Tabletit on nieltävä kokonaisina veden kera (juomalasillinen).

Jos otat enemmän Miral-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Kaliumin yliannostus voi johtaa hyperkalemiaan erityisesti munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Hyperkalemian oireita ovat lihasheikkous, puutumiset ja sydämen rytmihäiriöt. Jos havaitset näitä oireita tablettien käytön yhteydessä, ota yhteyttä lääkäriin kaliumpitoisuuden määrittämiseksi. Magnesiumin liiallisen saannin oireita voivat olla mm. pahoinvointi, alhainen verenpaine ja sydämen hidas syke.

Jos unohdat ottaa Miral-tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat ripuli ja vatsakivut (esiintymistiheys tuntematon), joita ilmenee varsinkin suurempia annoksia käytettäessä.

Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena on havaittu liian korkeita veren magnesiumpitoisuuksia (hypermagnesemia) pitkäaikaisen käytön jälkeen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi , Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (+15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkausseloste ja kartonkikotelo ovat kierrätettäviä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Miral sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat 500 mg kaliumkloridia ja 250 mg magnesiumhydroksidia.
  • Muut aineet ovat povidoni 25000, kuivattu alumiinihydroksidigeeli, hydrattu risiiniöljy, polyakrylaatti, magnesiumstearaatti, liivate, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi, makrogoli 6000, sakkaroosi ja titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti

Pakkauskoko: 100 tablettia

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str 51-61, 59320 Ennigerloh, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.1.2018

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro