MICROLAX peräruiskeliuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 10.09.2021 19:04:43)

Microlax peräruiskeliuos

natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Microlax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Microlax-valmistetta
 3. Miten Microlax-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Microlax-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Microlax on nopeasti vaikuttava pienoisperäruiske, joka pehmentää kovan ulosteen ärsyttämättä kuitenkaan suolta.

Microlax-valmistetta käytetään tilapäiseen ummetukseen. Microlax-valmistetta käytetään myös suolen tyhjentämiseen ennen peräsuolen tähystystä (rektoskopia).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Microlax-valmistetta

 • jos olet allerginen natriumsitraattille, natriumlauryylisulfoasetaatille tai sorbitolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Käänny lääkärin puoleen, jos ummetus on jatkuvaa. Vältä pitkäaikaista käyttöä.

Muut lääkevalmisteet ja Microlax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavilla lääkevalmisteilla voi olla yhteisvaikutuksia Microlax-valmisteen kanssa:

 • natriumpolystyreenisulfonaattia sisältävien valmisteiden (veren kaliumpitoisuuden laskemiseen) ja Microlax-valmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä suolinekroosin (kuolion) vaaraa, joten näiden yhteiskäyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Microlax-valmisteen käytöstä raskauden aikana on niukasti tutkimustietoa. Ei tiedetä, erittyvätkö lääkkeen vaikuttavat aineet rintamaitoon. Koska peräsuoleen annetun Microlax-valmisteen imeytyminen elimistöön on kuitenkin vähäistä, lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole odotettavissa haittaa sikiölle tai vastasyntyneelle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Microlax-valmisteen käytöllä ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Microlax sisältää sorbiinihappoa

Sorbiinihappo saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 3-vuotiaat lapset: Vie putkilon koko kärki peräsuoleen. Purista yhden putkilon sisältö peräsuoleen. Lääkäri voi määrätä myös toisenlaisen annostuksen.

Alle 3-vuotiaat lapset: Alle 3-vuotiailla lapsilla peräsuoleen viedään vain puolet putkilon kärjestä (ks. kärjen puolivälissä oleva merkintä).

Ulostaminen tapahtuu tavallisesti noin 5–15 minuutin kuluttua annostelun päättymisestä.

Käyttöohje

Kuva 1

1. Kierrä putkilon päässä oleva kärki irti (kuva 1).

2. Kostuta putkilon kärki tipalla putkilon sisältöä.

3. Työnnä putkilon kärki kokonaan peräsuoleen.

Jos potilas on alle 3-vuotias, vie peräsuoleen vain puolet putkilon kärjestä.

Kuva 2

4. Tyhjennä putkilon sisältö kokonaan puristamalla putkilon kärjen tyviosaa (kuva 2).

5. Vedä putkilo ulos ja pidä se edelleen kokoonpuristettuna.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät Microlax-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu Microlax-valmisteen käytön yhteydessä:

Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot (esim. nokkosihottuma)
 • vatsakipu (mukaan lukien vatsavaivat, vatsakipu ja ylävatsakipu)
 • peräaukkoon ja peräsuoleen liittyvä kipu
 • löysä vatsa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Microlax sisältää

1 ml peräruiskeliuosta sisältää:

 • Vaikuttavat aineet ovat natriumsitraattidihydraatti 90 mg, natriumlauryylisulfoasetaatti 9 mg, sorbitoli 625 mg.
 • Muut aineet ovat sorbiinihappo (E 200), glyseroli, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kirkas liuos.

Pakkauskoot

1x5 ml, 4x5 ml, 12x5 ml ja 50x5 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo.

Valmistaja

Delpharm Orléans, 45 071 Orléans, Ranska

tai

Janssen Cilag - Val de Reuil, Domaine de Maigremont, F27100 Val de Reuil, Ranska. 
 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.9.2021

Lisäohjeet

1.9.2021

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro