OFTAN SYKLO silmätipat, liuos 5 mg/ml, 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 06.07.2016 18:35:54)

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN® SYKLO 5 mg/ml -silmätipat, liuos
OFTAN® SYKLO 10 mg/ml -silmätipat, liuos

Syklopentolaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Oftan Syklo -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Oftan Syklo -silmätippoja
3. Miten Oftan Syklo -silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oftan Syklo -silmätippojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. Mitä Oftan Syklo -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan Syklo -silmätipat sisältävät syklopentolaattia. Se on nk. parasympatolyytti, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmän linssinmukauttajalihaksen toimintaan.
Oftan Syklo -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen ja linssinmukauttajalihaksen toiminnan säätelyyn silmänpohjan tutkimuksen yhteydessä.


2. Ennen kuin käytät Oftan Syklo -silmätippoja

Älä käytä Oftan Syklo -silmätippoja

jos potilas on allerginen (yliherkkä) sylkopentolaatille tai Oftan Syklo -silmätippojen jollekin muulle aineelle
 • jos potilaalla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

 • Ole erityisen varovainen Oftan Syklo -silmätippojen suhteen

  Oftan Syklo -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmänpainetta.
 • Oftan Syklo -silmätippoja ei suositella vastasyntyneille kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana.
 • Lapsille tulisi käyttää Oftan Syklo 5 mg/ml -silmätippoja, ja pienten lasten tilaa on seurattava tarkoin vähintään 30 minuutin ajan.


   Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
   Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Syklo -silmätippojen tehoon.
   Oftan Syklo -silmätipat voivat sen sijaan voimistaa keskushermostoon vaikuttavien
   parasympatolyyttien, kuten antipsykoottisten lääkkeiden, trisyklisten antidepressiivien,
   nukuttavien antihistamiinien ja muutaman parkinsonismin hoitoon käytettävän lääkkeen
   vaikutusta. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt


   Raskaus ja imetys
   Raskauden ja imetyksen aikaisesta valmisteen käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa.
   On oletettavaa, että syklopentolaatti kulkeutuu istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. Imetystä on vältettävä ainakin 4 tunnin ajan Oftan Syklo -tipan tiputtamisesta silmään.
   Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö
   Oftan Syklo -silmätippojen käyttö lisää ohimenevästi silmien valonarkuutta ja vaikuttaa
   ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.


   Tärkeää tietoa Oftan Syklo -silmätippojen sisältämistä aineista
   Oftan Syklo -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka saattaa saostua pehmeisiin piilolinsseihin ja aiheuttaa värimuutoksia linsseihin. Linssit tulee poistaa ennen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin vasta 15 minuutin kuluttua.


   3. Miten Oftan Syklo -silmätippoja käytetään

   Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Lääkäri määrää potilaalle henkilökohtaisesti sopivan annoksen. Tavanomainen annos on 1–2 tippaa kumpaankin silmään viiden minuutin välein 2–3 kertaa.
   Silmänpohjan tutkimus voidaan suorittaa noin 20–30 minuutin kuluttua ja taittovirheen määritys noin tunnin kuluttua lääkkeen annon jälkeen.

   Käyttöohje
   Ennen tiputtamista:
   - pese kädet

   Tiputtaminen:

   1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

   2.
   Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.

    Tiputusohje, kuva 1.

    3.
    Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

   • Tiputusohje, kuva 2.

   • Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmää pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan.
    Sulje pullo.

   • Tiputusohje, kuva 3.

    • Jos tiputat useata eri lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

    Jos käytät enemmän Oftan Syklo -silmätippoja kuin sinun pitäisi
    Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa suun kuivumista tai nopeuttaa sydämen sykettä.
    Yliannostusoireet häviävät tavallisesti itsestään, kun lääkkeen anto keskeytetään.


    Jos unohdat käyttää Oftan Syklo -silmätippoja
    Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


    Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
    puoleen.


    4. Mahdolliset haittavaikutukset

    Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Syklo -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

    Silmien kirvelyä, lähinäön häiriöitä ja valonarkuutta voi esiintyä samoin kuin lievää suun kuivumista ja sydämen sykkeen nopeutumista.
    Allergiset reaktiot, virtsaamisvaikeudet ja ummetus ovat harvinaisia.
    Koska lääke kulkeutuu keskushermostoon, se voi aiheuttaa erityisesti lapsille väsymystä, sekavuutta ja rauhattomuutta. Aikuisilla väsymystä, heikotusta ja pahoinvointia esiintyy harvoin.

    Oftan Syklo -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä.

    Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


    5. Oftan Syklo -silmätippojen säilyttäminen

    • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
    • Säilytä alle 25 ºC.
    • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
    • Avatun pullon käyttäaika on 28 päivää.
    • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


    6. Muuta tietoa

    Mitä Oftan Syklo -silmätipat sisältävät

    • Vaikuttava aine on syklopentolaattihydrokloridi 5 mg/ml tai 10 mg/ml.
    • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 60 mikrog/ml, boorihappo, kaliumkloridi, dinatriumedetaatti, suolahappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

    Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
    Kirkas, väritön liuos.
    Muovinen silmätippapullo, 10 ml

    Myyntiluvan haltija ja valmistaja
    Santen Oy
    Niittyhaankatu 20
    33720 Tampere

    Tämä seloste on tarkastettu viimeksi
    2.2.2011

    Yrityksen yhteystiedot:

    SANTEN OY
    Niittyhaankatu 20, PL 33
    33721 Tampere

    www.santen.fi
    03 284 8111
    Tukkuliike: Tamro