OFTAN SYKLO silmätipat, liuos 5 mg/ml, 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 05.06.2019 19:05:20)

OFTAN® SYKLO 5 mg/ml -silmätipat, liuos
OFTAN® SYKLO 10 mg/ml -silmätipat, liuos

Syklopentolaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Syklo -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Syklo -silmätippoja
 3. Miten Oftan Syklo -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Syklo -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ OFTAN SYKLO -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Oftan Syklo -silmätipat sisältävät syklopentolaattia. Se on nk. parasympatolyytti, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmän linssinmukauttajalihaksen toimintaan.
Oftan Syklo -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen ja linssinmukauttajalihaksen toiminnan säätelyyn silmänpohjan tutkimuksen yhteydessä.

2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT OFTAN SYKLO -SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Oftan Syklo -silmätippoja

 • jos potilas on allerginen (yliherkkä) syklopentolaatille tai Oftan Syklo -silmätippojen jollekin muulle aineelle
 • jos potilaalla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet

 • Oftan Syklo -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmänpainetta.

Lapset

 • Oftan Syklo -silmätippoja ei suositella vastasyntyneille kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana.
 • Lapsille tulisi käyttää Oftan Syklo 5 mg/ml -silmätippoja, ja pienten lasten tilaa on seurattava tarkoin vähintään 30 minuutin ajan mahdollisten systeemisten haittavaikutusten havaitsemiseksi.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Syklo
Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Syklo -silmätippojen tehoon.

Oftan Syklo -silmätipat voivat sen sijaan voimistaa keskushermostoon vaikuttavien parasympatolyyttien, kuten antipsykoottisten lääkkeiden, trisyklisten antidepressiivien, nukuttavien antihistamiinien ja muutaman parkinsonismin hoitoon käytettävän lääkkeen vaikutusta. 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt  tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Raskauden ja imetyksen aikaisesta valmisteen käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa.
On oletettavaa, että syklopentolaatti kulkeutuu istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. Imetystä on vältettävä ainakin 4 tunnin ajan Oftan Syklo -tipan tiputtamisesta silmään.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Syklo -silmätippojen käyttö lisää ohimenevästi silmien valonarkuutta ja vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Tärkeää tietoa Oftan Syklo -silmätippojen sisältämistä aineista
Oftan Syklo -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka saattaa saostua pehmeisiin piilolinsseihin ja aiheuttaa värimuutoksia linsseihin. Linssit tulee poistaa ennen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin vasta 15 minuutin kuluttua.

3. MITEN OFTAN SYKLO -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1–2 tippaa kumpaankin silmään viiden minuutin välein 2–3 kertaa.
Silmänpohjan tutkimus voidaan suorittaa noin 20–30 minuutin kuluttua ja taittovirheen määritys noin tunnin kuluttua lääkkeen annon jälkeen.

Käyttöohje

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

Tiputtaminen:

 1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

 

2.

Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.

 

3.  

Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

 

4.

Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmää pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan.
Sulje pullo.

Jos tiputat useata eri lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Syklo -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa suun kuivumista tai nopeuttaa sydämen sykettä. Yliannostusoireet häviävät tavallisesti itsestään, kun lääkkeen anto keskeytetään.

Jos unohdat käyttää Oftan Syklo -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä kymmenestä:
Silmien kirvely, lähinäön häiriöt, valonarkuus,  suun kuivuminen ja sydämen sykkeen nopeutuminen.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä tuhannesta:
Allergiset reaktiot, virtsaamisvaikeudet ja ummetus.

Koska syklopentolaatti kulkeutuu keskushermostoon, se voi aiheuttaa erityisesti lapsille väsymystä, sekavuutta, rauhattomuutta, hallusinaatioita ja kouristuksia. Aikuisilla väsymystä, heikotusta ja pahoinvointia esiintyy harvoin.

Oftan Syklo -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea (www-sivusto: www.fimea.fi). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. OFTAN SYKLO -SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25˚C.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Oftan Syklo -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on syklopentolaattihydrokloridi 5 mg/ml tai 10 mg/ml.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 60 mikrog/ml, boorihappo, kaliumkloridi, dinatriumedetaatti, suolahappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas, väritön liuos.
Muovinen silmätippapullo, 10 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy

Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
26.03.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro