BETADINE ihonpuhdisteliuos 75 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 13.01.2021 19:00:25)

BETADINE® 75 mg/ml -ihonpuhdisteliuos
Jodattu povidoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Betadine-ihonpuhdisteliuos on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betadine-ihonpuhdisteliuosta

3. Miten Betadine-ihonpuhdisteliuosta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Betadine-ihonpuhdisteliuoksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Betadine-ihonpuhdisteliuoksen vaikuttava aine on jodattu povidoni. Jodattu povidoni on desinfioiva, laajakirjoinen ja nopeavaikutteinen yhdiste, joka vaikuttaa bakteereihin, viruksiin, homeisiin, itiöihin, hiivoihin ja alkueläimiin. Jodattua povidonia siedetään yleensä hyvin, eikä se aiheuta jodin käyttöön yleisesti liittyviä haittavaikutuksia, kuten kirvelyä, herkistymistä tai ärsytystä. Koska yhdiste hajoaa iholla vähitellen, aktiivisen jodin määrä pysyy pitkän aikaa riittävän suurena.

Valmisteen käyttötarkoitus on tehostettu, desinfioiva käsien ja ihon pesu, esim. hoitohenkilökunnan käsien pesu ja potilaiden pesu ennen toimenpiteitä. Ihottumapotilaiden pesu bakteerien vähentämiseksi. Betadine-ihonpuhdisteliuosta käytetään saippuan asemesta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Betadine-ihonpuhdisteliuosta

- jos olet allerginen (yliherkkä) jodille tai Betadine-ihonpuhdisteliuoksen jollekin muulle aineelle

- jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa

- jos sinulla on muu akuutti kilpirauhasen sairaus.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Betadine-ihonpuhdisteliuosta.

Jos ärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

Jos sinulla on struuma, kyhmyjä kilpirauhasessa tai muita ei-akuutteja kilpirauhasen sairauksia, on olemassa riski, että sinulle kehittyy suurten jodimäärien käytöstä kilpirauhasen liikatoiminta.

Vastasyntyneillä ja pienillä imeväisikäisillä on suurempi kilpirauhasen vajaatoiminnan kehittymisen riski, kun käytetään suuria määriä jodia. Jodatun povidonin joutuminen imeväisikäisen suuhun on ehdottomasti estettävä.

Valmistetta ei pidä käyttää ennen radiojodin avulla tehtävää skintigrafiaa tai kilpirauhaskarsinooman hoitoa radiojodilla tai niiden jälkeen.

Jodattu povidoni saattaa vaikuttaa kilpirauhasen toimintaa kuvaavien laboratoriotutkimusten tuloksiin sekä hemoglobiinin tai glukoosin määrityksiin ulosteesta tai virtsasta.

Muut lääkevalmisteet ja Betadine-ihonpuhdisteliuos

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Povidonin ja jodin yhdistelmä reagoi proteiinin ja muiden tyydyttymättömien orgaanisten yhdisteiden (esim. märkäeritteen, veren ja rasvojen) kanssa, mikä johtaa sen tehon heikkenemiseen.

Samanaikainen entsymaattisia aineosia sisältävien haavanhoitovalmisteiden käyttö heikentää molempien valmisteiden tehoa. Elohopeaa, hopeaa, vetyperoksidia ja taurolidiinia sisältävillä tuotteilla voi olla yhteisvaikutuksia jodatun povidonin kanssa, eikä näitä pitäisi käyttää samanaikaisesti.

Betadine-valmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti oktenidiinia sisältävien antiseptisten aineiden kanssa, koska se voi aiheuttaa ihon tilapäisen värjäytymisen tummaksi.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä

Raskauden ja imetyksen aikana jodattua povidonia saa käyttää vain siinä tapauksessa, että se on ehdottoman välttämätöntä, ja käytön pitää olla niin vähäistä kuin mahdollista. Koska jodi läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon ja koska sikiö ja vastasyntynyt ovat erityisen herkkiä jodille, suuria määriä jodattua povidonia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Liuoksen joutuminen lapsen suuhun on ehdottomasti estettävä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Kostutettuihin käsiin kaadetaan n. 5 ml Betadine-ihonpuhdisteliuosta, kädet pestään huolellisesti vaahdottaen n. 3–5 minuutin ajan ja huuhdellaan juoksevalla vedellä. Ennen kirurgisia toimenpiteitä pesu toistetaan tarvittaessa.

Ennen leikkausta tehtävässä potilaiden pesussa Betadine-ihonpuhdisteliuosta hierotaan kostutetulle ihoalueelle n. 3–5 minuuttia (1 ml noin 50 neliösenttimetrin alueelle). Vaahto poistetaan steriilisti esimerkiksi kostealla harsotaitoksella. Ennen toimenpidettä ihoalue käsitellään vielä Betadine-paikallisantiseptiliuoksella.

Betadine-ihonpuhdisteliuos on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Sen nauttiminen on vaarallista. Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111), jos olet itse tai joku muu on niellyt Betadine-ihonpuhdisteliuosta.

Iholta ja luonnonkuiduista Betadine irtoaa vedellä, mutta tekokuidut värjäytyvät.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)
Yliherkkyys ja kosketusihottuma

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

Anafylaktinen reaktio, kilpirauhasen liikatoiminta ja angioedeema

Haittavaikutukset, joiden yleisyys ei ole tiedossa (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)
Kilpirauhasen vajaatoiminta

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betadine-ihonpuhdisteliuos sisältää
- Vaikuttava aine on jodattu povidoni (75 mg/ml).

- Muut aineet ovat lauriinihappodietanoliamiini, ammonium nonoxynol-4 sulfaatti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus: Kirkas, ruskea liuos

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro