OTIBORIN FORTE korvatipat, liuos 30/400 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,9 mt, 15.08.2020 19:05:03)

OTIBORIN® FORTE -korvatipat, liuos
boorihappo ja etanoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää
sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös
  sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta "Mahdolliset haittavaikutukset".

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Otiborin forte -korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Otiborin forte -korvatippoja
 3. Miten Otiborin forte -korvatippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Otiborin forte -korvatippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Otiborin forte -korvatippojen vaikuttavat aineet boorihappo ja etanoli estävät bakteerien ja sienten kasvua korvassa. Tällä niin sanotulla boorispriillä on myös korvakäytävää kuivaava vaikutus. Otiborin forte -korvatippoja käytetään korvakäytävätulehduksen hoitoon.

Lääkäri voi määrätä Otiborin forte -korvatippoja myös muuhun käyttötarkoitukseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Otiborin forte -korvatippoja

jos olet allerginen boorihapolle tai etanolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa "Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa").

Varoitukset ja varotoimet

Otiborin forte -korvatippoja on käytettävä varoen, jos tärykalvo on puhkaistu tai puhjennut.

Jos oireet eivät lievity muutaman päivän aikana, keskeytä lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Otiborin forte -korvatipat

Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Otiborin forte -korvatippojen tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Otiborin forte -korvatippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Noudata annostusohjeita ja vältä yliannostusta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Otiborin forte -korvatipat eivät oikein annosteltuina vaikuta ajokykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä –tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääke on tarkoitettu vain korvaan. Lääkäri määrää sinulle henkilökohtaisesti sopivan annoksen.

Korvakäytävätulehduksen hoito: Suositeltu annos on 4 tippaa Otiborin forte -korvatippoja 3–6 kertaa päivässä suoraan korvakäytävään tai korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin. Muuhun käyttötarkoitukseen lääkärin ohjeen mukaan.

Jos käytät enemmän Otiborin forte -korvatippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen aiheuttamia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ihon punoitus ja ihottuma.

Jos unohdat käyttää Otiborin forte -korvatippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Otiborin forte -korvatipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Haittavaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä. Ohimenevää kirvelyä voi esiintyä korvassa lääkkeen annon yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä pullo tiiviisti suljettuna alle 25°C.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen
  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden
  hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Otiborin forte -korvatipat sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat: boorihappo 30 mg/ml ja etanoli (96 %) 400 mg/ml.
 • Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 10 ml.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.6.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro