PROSCAR tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 13.10.2021 19:07:04)

Proscar 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

finasteridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnaalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Proscar on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Proscar-valmistetta
 3. Miten Proscar-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Proscar-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Eturauhanen sijaitsee miesten virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Proscar estää eturauhasen kasvuun vaikuttavan hormonin, dihydrotestosteronin muodostumista eturauhasessa ja pienentää siten suurentuneen eturauhasen kokoa. Kun eturauhanen pienenee, virtsaaminen helpottuu ja oireet lievenevät. Proscar auttaa vähentämään äkillisen virtsaamiskyvyttömyyden (äkillinen virtsaumpi) riskiä ja leikkaushoidon tarvetta.

Lääkäri on määrännyt sinulle Proscar-hoidon, koska sinulla on hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu. Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu on yleinen yli 50-vuotiailla miehillä. Kun eturauhanen suurenee, se voi painaa virtsaputkea ja vaikuttaa virtsaamiskykyyn sekä siten heikentää tai jopa keskeyttää virtsasuihkun. Muita oireita voivat olla virtsaamistarpeen lisääntyminen etenkin öisin, virtsankarkailu, virtsaamisen aloittamisen vaikeutuminen ja heikentynyt virtsasuihku.

Joissakin tapauksissa hyvänlaatuisesta eturauhasen liikakasvusta voi aiheutua vakavia ongelmia, kuten virtsatieinfektio, äkillinen virtsaamiskyvyttömyys tai leikkaushoidon tarve. Tästä syystä miesten, joilla on eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireita, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Finasteridia, jota Proscar sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Proscar-valmistetta

 • jos olet allerginen finasteridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • vain miehillä on eturauhanen, joten liikakasvua esiintyy vain heillä. Naisten ja lasten ei tule käyttää Proscar-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Proscar-valmistetta.

Jos sinulla on vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi kokonaan ja/tai virtsan virtaus on huomattavasti heikentynyt, sinut tulee säännöllisesti tutkia virtsateiden ahtautumisen varalta.

Kerro välittömästi lääkärille, jos havaitset mitä tahansa muutoksia rintakudoksessasi, esimerkiksi kyhmyjä, kipua, rintakudoksen suurentumista tai nännieritettä. Nämä voivat olla merkkejä vakavasta sairaudesta, kuten rintasyövästä.

Kerro lääkärille kaikista sairauksista ja allergioista, joita sinulla on tai on ollut.

Proscar saattaa vaikuttaa verinäytteestä määritettävään PSA-testiin. Jos sinulle tehdään PSA-testi, kerro lääkärille, että käytät Proscar-valmistetta.

Jos kumppanisi on tai hän epäilee olevansa raskaana, sinun pitää välttää altistamasta häntä siemennesteellesi, koska siemenneste voi sisältää pieniä määriä lääkettä (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Mielialan muutokset ja masennus
Mielialan muutoksia kuten masentunutta mielialaa, masennusta ja harvemmissa tapauksissa itsemurha-ajatuksia on raportoitu esiintyneen Proscaria saaneilla potilailla. Jos sinulla esiintyy mitä tahansa näistä oireista, käänny mahdollisimman pian lääkärin puoleen saadaksesi lisäohjeistusta.

Muut lääkevalmisteet ja Proscar
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Proscar ruuan ja juoman kanssa
Tabletti voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Proscar-valmiste on tarkoitettu eturauhasen liikakasvun hoitoon miehillä. Naiset, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai puolitettuja Proscar-tabletteja. Jos raskaana olevan poikalasta odottavan naisen elimistöön joutuu suun tai ihon kautta Proscarin vaikuttavaa ainetta, se voi aiheuttaa poikkeavuuksia syntyvän poikalapsen sukuelimissä.
Jos raskaana oleva nainen joutuu kosketuksiin Proscarin vaikuttavan aineen kanssa, hänen tulisi ottaa yhteys lääkäriin. Proscar-tabletit on päällystetty, joten normaalissa käsittelyssä vaikuttava aine ei pääse kosketuksiin käsittelijän kanssa edellyttäen, että tabletteja ei ole puolitettu tai murskattu.

Proscar sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Proscar sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tabletti päivässä. Tabletti niellään kokonaisena.

Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu kehittyy pitkän ajan kuluessa. Joillakin potilailla oireet helpottuvat jo kahden viikon Proscar-hoidon jälkeen, mutta lääkettä voi myös joutua käyttämään jopa kuuden kuukauden ajan ennen kuin voit havaita, vähenevätkö oireet. Vaikka et huomaisikaan oireiden muuttumista tai vähenemistä, Proscar-hoito voi vähentää äkillisen virtsaamiskyvyttömyyden riskiä ja leikkaushoidon tarvetta. Proscar on tarkoitettu käytettäväksi jatkuvana hoitona. Jos hoito keskeytetään, eturauhasen koko ja oireet palaavat vähitellen hoitoa edeltäneelle tasolle. Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu ja eturauhassyöpä ovat kaksi eri sairautta eikä hyvänlaatuinen liikakasvu kehity syöväksi. Nämä kaksi sairautta voivat kuitenkin esiintyä samanaikaisesti. Vain lääkäri voi arvioida oireet ja niiden mahdolliset syyt.

Käyttö lapsille
Proscarin käyttö lapsilla ei ole sallittua. Turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Jos otat enemmän Proscar-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Proscar-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan ota tavallinen lääkeannos seuraavana lääkkeenottoaikana.

Jos lopetat Proscar-valmisteen käytön
Älä muuta annostusta tai keskeytä lääkkeen ottoa keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Proscarin käyttö ja käänny lääkärin puoleen heti, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista
(angioedeema): kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen, nielemisvaikeudet, nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet. 

Yleisimmät haittavaikutukset ovat impotenssi ja seksuaalisen halun heikkeneminen. Näitä haittavaikutuksia esiintyy hoidon alussa ja ne häviävät hoidon jatkuessa suurimmalla osalla potilaista.

Yleinen (esiintyy alle yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • impotenssi
 • seksuaalisen halun heikkeneminen
 • pienentynyt kertasiemennesteen määrä

Melko harvinainen (esiintyy alle yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • ihottuma
 • siemensyöksyn ongelmat
 • rintojen turvotus ja/tai arkuus

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • allergiset reaktiot kuten kutina, nokkosihottuma sekä angioedeema (huulien, kielen, nielun ja kasvojen turpoaminen)
 • nopeat sydämenlyönnit
 • kiveskipu
 • verta siemennesteessä
 • maksaentsyymien kohoaminen
 • erektiovaikeudet, jotka jatkuivat hoidon lopettamisen jälkeen
 • siemensyöksyn ongelmat, jotka jatkuivat hoidon lopettamisen jälkeen
 • miehen hedelmättömyys ja/tai heikko siemennesteen laatu. Siemennesteen laadun on raportoitu parantuneen hoidon lopettamisen jälkeen.
 • masennus
 • vähentynyt seksuaalinen halukkuus, joka jatkui hoidon lopettamisen jälkeen
 • miesten rintasyöpä
 • ahdistuneisuus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Proscar sisältää

 • Vaikuttava aine on finasteridi
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 106 mg, esigelatinoitu tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, natriumdokusaatti, talkki, magnesiumstearaatti, keltainen rautaoksidi (E 172), titaanidioksidi (E 171), indigokarmiini (E 132) alumiinilakka.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletti on sininen, omenanmuotoinen, toisella puolella tunnus MSD 72 ja toisella PROSCAR.

28 tai 98 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat

Valmistajat
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Alankomaat

Schering-Plough Labo NV, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgia

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 11.5.2021

Yrityksen yhteystiedot:

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

info.finland@organon.com
029 170 3520
Tukkuliike: Oriola