EMGESAN tabletti 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 07.07.2016 22:49:03)

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Emgesan 250 mg tabletit

magnesiumhydroksidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Emgesan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Emgesania

3. Miten Emgesania käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Emgesanin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Emgesan on ja mihin sitä käytetään

Emgesan tabletit sisältävät 250 mg magnesiumia. Emgesania käytetään magnesiumin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Magnesium osallistuu noin 300 entsyymin toimintaan. Se vaikuttaa mm. valkuaisaineiden rakentamiseen, rasva-aineenvaihduntaan, sokerin palamiseen ja soluhengitykseen. Magnesium on välttämätön lihas- ja hermosolujen normaalille toiminnalle.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Emgesania

Älä käytä Emgesania

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on pitkäaikainen virtsatietulehdus, tulehduksellinen munuaiskivitauti tai jos munuaistoimintasi on heikentynyt.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Emgesanin käyttöä, jos jokin seuraavista koskee sinua.

 • jos sinulla on jokin munuaisten toimintahäiriö.
 • jos sinulla on jokin umpierityshäiriö, kuten aldosteronin liikaeritystä, lisäkilpirauhasen liikatoimintaa ja siihen liittyvää hyperkalsemiaa tai kilpirauhasen liikatoimintaa.
 • jos sinulta on poistettu lisäkilpirauhanen.
 • jos sinulla on Bartterin oireyhtymä
 • jos sinulla on primaarinen hypomagnesemia.

Muut lääkevalmisteet ja Emgesan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Vältä mahan liikahappoisuutta vähentävien, magnesiumia sisältävien lääkkeiden käyttöä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Emgesanin käyttöä, jos käytät jotain seuraavista:

 • munuaisille haitalliset lääkeaineet (esim. sisplatiini; aminoglykosidit, kuten gentamisiini, tobramysiini ja amikasiini; amfoterisiini B; foskarneetti; siklosporiini).
 • virtsaneritystä lisäävät lääkkeet (diureetit)

Emgesan ruuan ja juoman kanssa

Ruoka tai juoma eivät vaikuta Emgesanin käyttöön.

Emgesania voi ottaa ilman ruokaa tai ruokailun yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Emgesania voi käyttää raskauden aikana.

Magnesiumhydroksidi erittyy rintamaitoon, mutta normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Emgesan ei vaikuta ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Emgesania käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on ½ - 2 tablettia päivässä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Emgesania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Emgesania

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suun kautta otettuna magnesiumlääkitykseen ei yleensä liity muita haittavaikutuksia kuin suurten annosten aiheuttama ripuli (1 - 2 %:lla potilaista) ja maha-suolikanavan ärsytys. Ripulia esiintyy yleensä hoidon alussa, ja se häviää tavallisesti noin viikon kuluessa, kun annos puolitetaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Emgesanin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytettävä huoneenlämmössä (+15 - +25˚C).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Emgesania, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Emgesan sisältää

 • Vaikuttava aine on 620 mg magnesiumhydroksidia, joka vastaa 250 mg magnesiumia.
 • Muut aineet ovat krospovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti ja povidoni.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletti: Valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Paksuus noin 5 mm, halkaisija 12 mm.

Pakkaukset: 100 ja 200 tablettia muovisessa tablettipurkissa.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

Puh: 020-720 9550

S-posti: info@meda.fi

Valmistaja

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

13650 Jordbro

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.7.2014.

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro