PEPCID tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 30.11.2019 19:13:16)

Pepcid 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
famotidiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.    Mitä Pepcid on ja mihin sitä käytetään

2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pepcidiä

3.    Miten Pepcidiä otetaan

4.    Mahdolliset haittavaikutukset

5.    Pepcidin säilyttäminen

6.    Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

    

    

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

    

Pepcid on histamiini-(H2)-reseptorin salpaaja, joka vähentää mahahapon muodostumista. Mahahappo on hyvin hapanta, ja se voi aiheuttaa muun muassa närästystä ja happamia röyhtäisyjä. Pepcid lievittää ja ehkäisee tällaisia liikahappoisuuteen liittyviä oireita. Vaikutustapansa ansiosta Pepcid siis hoitaa itse ongelman syytä. Yksi tabletti lievittää oireita noin 30 minuutin kuluttua annostelusta. Kliinisten tutkimusten mukaan Pepcidin mahahapon muodostumista vähentävä vaikutus kestää noin 9 tuntia, kun se otetaan päivällä, ja 12 tuntia, kun se otetaan ennen nukkumaanmenoa. Ero vaikutuksen kestossa johtuu siitä, että ruokailu vaikuttaa mahahapon erittymiseen.

    

Pepcid-tabletti lievittää närästystä ja muita liikahappoisuuteen liittyviä oireita. Se myös ehkäisee oireita silloin, kun se otetaan ennen ruoan ja juoman nauttimista.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 14 päivän jälkeen.

    

    

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pepcidiä

 • jos olet allerginen famotidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai samaan lääkeaineryhmään (H2-reseptorin salpaajat) kuuluville lääkkeille
 • jos olet alle 12-vuotias

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Pepcidiä, jos

 • olet yli 50‑vuotias ja sinulla ilmenee närästystä ensimmäistä kertaa
 • painosi on laskenut ilman syytä
 • sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

Ota yhteys lääkäriin ja lopeta tämän lääkkeen käyttö, jos oireet jatkuvat tai pahenevat tai jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:

 • nielemisvaikeudet tai nielemiskipu
 • vaikea oksentelu
 • mustat veriulosteet
 • tukehtumisen tunne
 • rintakipu.

Lapset ja nuoret

Suun kautta otettavan famotidiinin turvallisuutta ja tehoa alle 12‑vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Pepcid

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Pepcid voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai päinvastoin. Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, keskustele lääkärin kanssa ennen Pepcidin ottamista:

 • itrakonatsoli (sienitulehdukseen hoitoon)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • atatsanaviiri ja rilpiviriini (immuunikadon hoitoon)
 • syanokobalamiini (anemian hoitoon)
 • useimmat tyrosiinikinaasin estäjät (pois lukien vandetanibi, imatinibi) (syövän hoitoon)
 • ulipristaali (jälkiehkäisyyn)
 • kalsiumkarbonaatti, kun sitä käytetään veren fosfaattirunsauden (hyperfosfatemian) hoitoon dialyysipotilailla.

Jos käytät ketokonatsoli-sienilääkettä, ota se 2 tuntia ennen Pepcid-tablettia.

Jos käytät jotakin liikahappoisuusvalmistetta (antasidi), ota se 1–2 tuntia Pepcid-tabletin oton jälkeen.

Jos käytät sukralfaattia, ota se 2 tuntia ennen Pepcid-tablettia tai 2 tuntia sen jälkeen.

Pepcid ruuan ja juoman kanssa

Kun haluat ehkäistä närästystä ja muita liikahappoisuuteen liittyviä oireita, ota yksi tabletti tunti ennen ruoan ja juoman nauttimista.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Pepcidin käyttöä raskausaikana ei suositella.

Pepcid erittyy äidinmaitoon ja saattaa siten vaikuttaa rintaruokittuun lapseen. Keskustele siksi aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Pepcid-tabletteja imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pepcidin käytön yhteydessä voi ilmetä haittavaikutuksia, kuten huimausta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit kokonaisina vesilasillisen kera. Älä pureskele tabletteja.

Käytä tätä lääkettä enintään 2 viikkoa. Jos sinulla on yhä oireita kahden viikon yhtäjaksoisen Pepcidin käytön jälkeen, mene lääkäriin mahavaivan syyn selvittämiseksi.

Aikuiset ja yli 12‑vuotiaat lapset: Yksi tabletti (10 mg) tarvittaessa oireiden lievittämiseen. Jos oireet jatkuvat, ota vielä yksi tabletti. Älä kuitenkaan ylitä enimmäisannostusta, joka on kaksi tablettia (20 mg) vuorokaudessa.

Kun haluat ehkäistä mahdollisia oireita, ota yksi tabletti tunti ennen ruoan ja juoman nauttimista tai ilta-ateriaa.

Munuaisten vajaatoiminta: Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Pepcidiä, sillä annostasi on ehkä muutettava.

Jos otat enemmän Pepcidiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): 

 • Päänsärky, huimaus, ummetus, ripuli.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta): 

 • Ruokahalun heikkeneminen, makuaistin häiriö, suun kuivuminen (hyvä suuhygienia on välttämätön), pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat ja ‑kipu, vatsan pingotus, ilmavaivat, ihottuma, kutina, nokkosrokko, voimattomuus, väsymys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • Uneliaisuus, ylävatsakipu, rintojen suureneminen miehillä, sairaudentunne.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • Muutokset verenkuvassa ja maksa-arvoissa, yliherkkyys (henkeä uhkaava allerginen reaktio eli anafylaksi; ihon ja limakalvojen allerginen turvotus eli angioedeema; hengitysvaikeudet keuhkoputkien supistumisen vuoksi), mielenterveyshäiriö (mm. masennus), ahdistuneisuushäiriöt, kiihtymys, ajan‑ ja paikantajun hämärtyminen, sekavuustila, aistiharhat, unettomuus, seksuaalinen haluttomuus, kouristuskohtaukset, tuntohäiriöt, mahdollisesti kuolemaan johtava keuhkosairaus, maksatulehdus, keltatauti, hiustenlähtö, mahdollisesti kuolemaan johtavat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi), nivelkivut, lihaskouristukset, erektiohäiriö, epämiellyttävä tunne rinnassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. ilmoitustiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐  ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 ºC. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pepcid sisältää

 • Vaikuttava aine on famotidiini 10 mg 
 • Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: Tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, talkki, magnesiumstearaatti

Kalvopäällys: Hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), talkki, punainen rautaoksidi (E 172), karnaubavaha

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanpunainen nelikulmainen tabletti, jonka kulmat on pyöristetty, halkaisija 7 mm, merkintä “FA 10”.

Pakkauskoot: 6, 12 ja 24 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: 

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie 2

02130 Espoo

Valmistaja:

Janssen Cilag S.P.A.

Latina

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.9.2018

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro