ASASANTIN RETARD säädellysti vapauttava kapseli, kova 200/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 21.11.2019 20:08:14)

Asasantin Retard 200 mg/25 mg kovat säädellysti vapauttavat kapselit

dipyridamoli/asetyylisalisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Asasantin Retard on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Asasantin Retard -valmistetta

3. Miten Asasantin Retard -valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Asasantin Retard -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Asasantin Retard vähentää verihiutaleiden (trombosyyttien) taipumusta muodostaa veritulppia. Valmisteella on myös verisuonia laajentavia ominaisuuksia. Asasantin Retard -valmisteen vaikuttavien aineiden dipyridamolin ja asetyylisalisyylihapon vaikutus verihiutaleisiin lisääntyy yhdistelmähoidossa, koska aineet vaikuttavat niiden toimintaan eri tavoin.

Asasantin Retard -valmistetta käytetään ehkäisemään aivohalvauksen ja toistuvien ohimenevien aivoverenkiertohäiriökohtausten uusiutumista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Asasantin Retard -valmistetta

- jos olet allerginen dipyridamolille, asetyylisalisyylihapolle, muille salisylaateille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on mahahaava tai verenvuototaipumus.

- jos olet raskaana ja raskautesi on edennyt viimeiselle kolmannekselle.

- jos sinulla on sellainen harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa valmisteen sisältämät apuaineet eivät sovi (ks. tarkemmin Asasantin Retard sisältää laktoosia ja sakkaroosia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Asasantin Retard -valmistetta, jos sinulla on

- astma, allerginen nuha tai nenäpolyyppeja

- krooninen tai uusiva vatsasairaus

- munuaisten tai maksan vajaatoiminta

- glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasientsyymin vajaus

- vaikea sydäntauti

- lihasheikkoussairaus (myastenia gravis)

- lisääntynyt verenvuotoriski.

Muut lääkevalmisteet ja Asasantin Retard

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräillä muilla lääkkeillä voi samanaikaisesti käytettynä olla yhteisvaikutuksia Asasantin Retard -valmisteen kanssa, esim.:

  • tulehduskipulääkkeet ja kortisonivalmisteet
  • veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet
  • tietyt masennuslääkkeet
  • tietyt kouristuksia ehkäisevät lääkeaineet
  • sydänlääkkeet (esim. adenosiini)
  • verenpainelääkkeet
  • koliiniesteraasin estäjät (myastenia gravis –potilaiden hoidossa)
  • verensokeria alentavat lääkeaineet
  • kihtilääkkeet (esim. probenesidi, sulfiinipyratsoni)
  • syöpä- ja reumalääkkeet (esim. anagrelidi, metotreksaatti)

Keskustele lääkärin kanssa edellä mainittujen lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä.

Asasantin Retard ruuan ja juoman kanssa

Kapseli on nieltävä kokonaisena ja sen kanssa nautitaan lasillinen vettä. Kapseli voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Asasantin Retard -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana, eikä niitä saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Dipyridamoli ja asetyylisalisyylihappo erittyvät äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Asasantin Retard -valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Asasantin Retard -valmiste saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja sekavuutta, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos huomaat näitä oireita.

Asasantin Retard sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Valmiste sisältää laktoosia ja sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on 1 kapseli 2 kertaa päivässä, aamuin illoin. Kapselit on nieltävä kokonaisina veden kera.

Jos hoidon alussa ilmenee kovaa päänsärkyä

Jos hoidon alussa ilmenee kovaa päänsärkyä, voidaan lääkkeen otto aloittaa vaihtoehtoisesti seuraavasti: ota yksi kapseli nukkumaan mennessä ja pieni annos asetyylisalisyylihappoa aamulla. Koska tämän annostuksen tehoa ei ole tutkittu, ja koska päänsärky lievenee hoidon jatkuessa, sinun tulisi palata normaaliannostukseen niin pian kuin mahdollista, yleensä yhden viikon sisällä.

Jos otat enemmän Asasantin Retard -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977).

Yliannostuksen oireina saattaa esiintyä lämmöntunnetta, punastumista, hikoilua, rauhattomuutta, heikotusta, huimausta, rintakipuja, verenpaineen laskua, sydämentykytystä, hengityksen kiihtymistä, korvien soimista, pahoinvointia, oksentelua, näkökyvyn ja kuulon heikentymistä ja sekavuutta.

Jos unohdat ottaa Asasantin Retard -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä): päänsärky, huimaus, ruuansulatushäiriöt, ripuli, pahoinvointi ja vatsakipu.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta): anemia, yliherkkyysreaktiot (ihottuma, nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen, turvotus), kallonsisäinen verenvuoto, migreenityyppinen päänsärky (etenkin hoidon alussa), sepelvaltimotaudin oireiden paheneminen, pyörtyminen, nenäverenvuoto, oksentelu, maha-suolikanavan verenvuoto ja lihaskivut.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta): maha- tai pohjukaissuolihaava, silmäverenvuoto, sydämen tiheälyöntisyys, alhainen verenpaine ja lämmöntunne.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta): mahatulehdus, verihiutaleiden määrän väheneminen ja raudanpuuteanemia johtuen piilevästä verenvuodosta maha-suolikanavaan.

Lisäksi on havaittu ihoverenvuotoja (mustelmat, verenpurkaumat), verenvuotoajan pitenemistä ja verenvuodon lisääntymistä leikkauksen aikana tai sen jälkeen. Näiden haittavaikutusten esiintyvyyttä ei tunneta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Asasantin Retard sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat dipyridamoli 200 mg ja asetyylisalisyylihappo 25 mg.

- Muut aineet ovat viinihappo, laktoosimonohydraatti, povidoni, metakryylihappo-metyylimetakrylaattikopolymeeri (1:2), sakkaroosi, akaasiakumi, talkki, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, hypromelloosi, hypromelloosiftalaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, triasetiini, alumiinistearaatti, steariinihappo, titaanidioksidi (E171) ja dimetikoni.

- Kapselin kuori sisältää liivatetta, punaista ja keltaista rautaoksidia (E172) ja titaanidioksidia (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Säädellysti vapauttava kapseli, kova. Asasantin Retard -kapselit ovat kovia liivatekapseleita, joissa on punainen yläosa ja luunvalkoinen alaosa.

Yksi pakkaus sisältää 30 kapselia tai 100 kapselia (kaksi 50 kapselin purkkia). Kapselit on pakattu muovipurkkeihin, joissa lapsiturvallinen korkki. Korkki avataan painamalla korkki alas ja kiertämällä sitä samanaikaisesti vastapäivään.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa

Valmistaja:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-88397 Biberach an der Riss, Saksa

Muut tiedonlähteet

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Tammasaarenkatu 5

00180 Helsinki

Puh. 010 3102 800

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.5.2015

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola