CELESTODERM CUM GARAMYCIN emulsiovoide 1/1 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 22.09.2017 19:05:53)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Celestoderm cum garamycin emulsiovoide
beetametasoni, gentamisiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Celestoderm cum garamycin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Celestoderm cum garamycin -valmistetta
3. Miten Celestoderm cum garamycin -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Celestoderm cum garamycin -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Celestoderm cum garamycin on ja mihin sitä käytetään

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.

Celestoderm cum garamycin on yhdistelmävalmiste, jonka sisältämä beetametasoni on vahva kortikosteroidi (luokka III), jolla on turvotusta, punoitusta ja kutinaa lievittävä vaikutus. Gentamisiini (aminoglykosidiantibiootti) on tarkoitettu bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon.

Celestoderm cum garamycin -valmistetta käytetään tulehduksellisten ja allergisten ihosairauksien hoitoon silloin kun niihin liittyy gentamisiinille herkkien bakteerien aiheuttama tulehdus tai sen mahdollisuus. Tällaisia tiloja ovat mm. psoriaasi, allergiset reaktiot, ihotulehdus ja muut ihosairaudet.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Celestoderm cum garamycin -valmistetta

Älä käytä Celestoderm cum garamycin -emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen beetametasonille, gentamisiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos ihollasi on viruksen aiheuttama tulehdus tai ihotuberkuloosi.
 • peitesidoksen alla, pitkäaikaisesti (yli 3 viikkoa), laajoilla ihoalueilla, kasvoilla tai taivealueilla.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Celestoderm cum garamycin -valmistetta

 • jos käytät valmistetta lapsille, sillä beetametasoni imeytyy ihon läpi verenkiertoon ja saattaa vaikuttaa lapsen kasvuun tai aiheuttaa muita haittavaikutuksia.
 • varo lääkkeen joutumista silmiin. Käytä vain iholle.
 • ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Celestoderm cum garamycin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

3. Miten Celestoderm cum garamycin -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Celestoderm cum garamycin emulsiovoidetta sivellään ohuelti ihottuma-alueelle 1-2 kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Perusvoiteita on hyvä käyttää hoitojakson aikana tai niiden välillä.
Jos ihottuma pahenee hoidosta huolimatta, ota yhteys lääkäriin.

Celestoderm cum garamycin -valmistetta ei suositella käytettäväksi alle kouluikäisille lapsille.

Jos käytät enemmän Celestoderm cum garamycin -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt lääkettä liian suurina annoksina tai liian pitkäaikaisesti tai sitä on joutunut suuhun tai niellyksi, ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Celestoderm cum garamycin -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ota yhteyttä lääkäriin, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista on jatkuvaa tai tuntuu haitalliselta: yliherkkyysreaktio, kuumotus, kutina, ihoärsytys, kuivuminen, kasvojen punoitus tai ärsytys, aknetyyppinen tai muu ihottuma, ihon oheneminen, värimuutokset, näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Celestoderm cum garamycin -valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Celestoderm cum garamycin sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat beetametasoni ja gentamisiini. 1 g Celestoderm cum garamycin emulsiovoidetta sisältää 1 mg beetametasonia beetametasonivaleraattina ja 1 mg gentamisiinia gentamisiinisulfaattina.
 • Muut aineet ovat kloorikresoli, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumhydroksidi, fosforihappo, valkovaseliini, nestemäinen parafiini, setomakrogoli 1000, setostearyylialkoholi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pehmeä, valkoinen, tasainen, öljy/vesi -emulsiovoide. Pakkaus 50 g alumiinituubi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Alankomaat

Valmistaja

Schering-Plough Labo n.v.
Heist-op-den-Berg
Belgia

Lisätietoja antaa

MSD Finland Oy
PL 46
02151 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.7.2017.

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola