ATROPIN injektioneste, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 22.11.2019 19:37:56)

Atropin 1 mg/ml -injektioneste, liuos

atropiinisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Atropin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atropin-valmistetta

3. Miten Atropin valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Atropin-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Atropin-valmisteen käyttöaiheet ovat anestesian esilääkitys, lihasrelaksaation kumoaminen (ei-depolarisoivat lihasrelaksantit), organofosfaattimyrkytykset, antikoliiniesteraasiaineiden aiheuttamat myrkytykset ja bradykardia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Atropin-valmistetta
- jos olet allerginen atropiinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

- jos sinulla on silmänpainetauti, virtsateiden ahtauma (kuten eturauhasen liikakasvu), ruuansulatuskanavan ahtauma, lamaantunut suoli, vaikea haavainen paksusuolitulehdus, äkilliseen verenvuotoon tai kilpirauhasen liikatoimintaan liittyviä sydän- tai verenkiertoelimistön ongelmia tai myastenia gravis.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Atropin-valmistetta.

Koska atropiini nopeuttaa sydämen sykettä, sitä on annettava varoen potilaille, joilla on kongestiivinen sydänvika, sepelvaltimotauti, sydämen rytmihäiriötä, verenpainetauti tai kilpirauhasen liikatoiminta sekä sydänleikkauksen aikana. Äkillisen sydäninfarktin yhteydessä atropiinin käytössä on oltava varovainen, koska se saattaa lisätä kudoksen hapenpuutetta ja siten laajentaa infarktialuetta.

Sydämensiirtoleikkauksen jälkeen atropiinia on käytettävä varoen diagnostisissa toimenpiteissä, sydänsähkökäyrää on silloin seurattava, ja on oltava valmius välittömään tahdistamiseen, koska atropiini voi aiheuttaa paradoksaalisen eteis-kammiokatkoksen tai sinussolmukkeen toiminnan loppumisen.

Atropiinia on annettava varoen potilaille, joilla on keuhkoahtaumatauti, koska keuhkoputkierityksen väheneminen saattaa johtaa limatulppien muodostumiseen keuhkoputkiin.

Atropiini hidastaa mahalaukun tyhjenemistä, vähentää mahalaukun liikettä ja rentouttaa ruokatorven alasulkijaa, joten atropiinin käytössä on noudatettava varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joiden sairauden tila voi heikentyä näiden vaikutusten johdosta (esimerkiksi mahansisällön takaisinvirtauksen aiheuttama ruokatorvitulehdus).

Koska atropiini estää hikoilua, sitä tulee antaa varoen kuumepotilaille.

Varovaisuutta on noudatettava myös hoidettaessa potilaita, joilla on Downin syndrooma, ripuli tai virtsaretentio.

Muut lääkevalmisteet ja Atropin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkkeet, joilla on antikolinergisia vaikutuksia, kuten rytmihäiriölääkkeet, pahoinvointilääkkeet, parkinsonismilääkkeet, spasmolyytit, suolahapon erityksen estäjät, mydriaatit ja sykloplegian aiheuttavat lääkeaineet, lihasrelaksantit, perifeeriset vasodilatoijat, neuroleptit, trisykliset ja niiden sukuiset masennuslääkkeet, voivat voimistaa atropiinin vaikutusta. Atropiini ja parasympatomimeetit voivat kumota toistensa vaikutukset.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Atropiinin käytöstä raskaana olevien naisten hoidossa on vain vähän tietoa. Atropiini läpäisee istukan nopeasti. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia. Varmuuden vuoksi Atropin-injektionesteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Atropiinilla ei ole ollut vaikutuksia hoitoa saaneiden naisten imettämille lapsille. Atropin-injektionestettä voi käyttää imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn
Atropiinin käyttö voi aiheuttaa näön hämärtymistä pupillien laajentumisen, silmän mukautumisen puutteen ja valonarkuuden vuoksi, sekä huimausta ja muita vaikutuksia, jotka voivat heikentää suorituskykyä liikenteessä ja kykyä käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Atropin-injektioneste on tarkoitettu vain lääkärin annettavaksi laskimoon tai lihakseen ruiskutettavaksi. Tarvittavan annoksen määrittää aina hoitava lääkäri.

Yliannostus
Atropiinin yliannostuksen oireet ovat usein keskushermostoperäisiä, kuten levottomuus, ärtyneisyys, hallusinaatiot, sekavuustila ja kouristukset. Yliannostuksen oireita ovat myös lämmin ja punoittava iho, kuiva suu ja kainalot, pupillien laajentuminen, virtsaumpi sekä suolen toiminnan hidastuminen. Atropiinin yliannostus voi myös aiheuttaa sydämen johtumishäiriöitä, rytmihäiriöitä, verenpaineen kohoamista ja ääreisverisuonien laajenemisen ja johtaa lopulta verenkierron lamaantumiseen.

Hoito on oireenmukainen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti:

 hyvin yleiset: esiintyy yli yhdellä käyttäjällä kymmenestä

 yleiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä sadasta

 melko harvinaiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä tuhannesta

 harvinaiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta

 hyvin harvinaiset: esiintyy alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta

 tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Hyvin yleiset
Näköhäiriöt, kuten pupillien laajentuminen, sykloplegia, kaksoiskuvat ja valonarkuus.

Vähentynyt keuhkoputkieritys.

Suun kuivuus ja siihen liittyen nielemisen ja puheen vaikeus, jano, ruoansulatuskanavan tonuksen ja liikkeen heikentyminen, joka johtaa ummetukseen tai mahan sisällön virtaamiseen ruokatorveen.

Ihon punoitus, kuumotus ja kuivuus heikentyneestä hikirauhasten toiminnasta johtuen.

Virtsaamisvaikeudet.

Yleiset
Sekavuus, harha-aistimukset, kiihottuminen, lyhytaikaisen muistin heikentyminen.

Sydämen rytmihäiriöt.

Heikentyneen hikirauhasten toiminnan aiheuttama kuume.

Harvinaiset
Psykoosi, kohtaukset, sedaatio.

Hyvin harvinaiset
Anafylaksia, kammiovärinä, eteisvärinä, hypertensiivinen kriisi, rintakipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä valmiste huoneenlämmössä (+15-25°C:ssa), valolta suojattuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Atropin sisältää
- Vaikuttava aine on atropiinisulfaatti.

- Muut aineet ovat natriumkloridi, kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos

25 x 1 ml

Väritön lasiampulli, ampullin kaulassa kolme vihreää rengasta.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Austria GmbH, St. Peter Strasse 25, 4020, Linz, Itävalta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.12.2014

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Atropin-injektionesteen ampullit ovat ns. One-Point-Cut-ampulleja (OPC), jotka on tarkoitettu avattaviksi käsin katkaisemalla, ilman viilaa tai muita apuvälineitä. Ampullin kärkeen on merkitty pisteellä kohta, josta on tarkoitus painaa ampullia avattaessa.
Kun ampulli avataan seuraavan ohjeen mukaisesti, liuokseen ei joudu lasinsiruja tai väriainetta värirenkaista. Ohje on tarkoitettu oikeakätiselle henkilölle.
 

VAIHE 1:

Pidä ampullia vasemmassa kädessä niin, että runko-osa on peukalon ja etusormen välissä ja sormet ovat aivan kaulaosan alapuolella. Älä purista ampullia voimakkaasti. Pidä ampullia niin, että kärki osoittaa itseesi päin.

VAIHE 2:

Ota oikean käden peukalolla ja etusormella kiinni ampullin yläosasta niin, että peukalo peittää koko yläosan.

VAIHE 3:

Paina yläosaa itsestäsi poispäin oikealla peukalolla ja pidä vasemmalla etusormella vastaan runko-osasta. Älä revi äläkä väännä ampullia (älä liikuta käsiä poispäin toisistaan tai lähemmäs toisiaan). Älä käytä liikaa voimaa ja paina tasaisella voimakkuudella katkaistaksesi ampullin kaulaosan.

Annosteluohje:

Anestesiaesilääkitys: 0,01 mg/kg lihakseen (ad 0,6 mg) noin 30-60 minuuttia ennen anestesian alkua tai laskimoon juuri ennen anestesian aloittamista.

Lihasrelaksaation kumoaminen: 0,015-0,02 mg/kg yhdessä neostigmiinin (0,03-0,04 g/kg) kanssa laskimoon.

Organofosfaattimyrkytys: Aloitusannos 75–100 mg (2–5 mg/annos) laskimoon tai lihakseen 10–30 minuutin välein, vuorokausiannos 150 mg–1(–3) g. Seurataan eritteiden (keuhkoputkieritteet, sylki) kuivumista sekä bradykardian ja hypotension korjaantumista.

Antikoliiniesteraasimyrkytys: Annostus samaan tapaan kuin organofosfaattimyrkytyksissä, mutta tarvittavat annokset ovat yleensä pienempiä ja riippuvat myrkytyksen aiheuttavasta aineesta, kuten myös hoitoaika.

Bradykardia: Aloitusannos 0,5 mg laskimoon, tarvittaessa annos toistetaan 3–5 minuutin välein 3 mg:n enimmäisannokseen asti.

Iäkkäiden henkilöiden hoidossa voi olla tarpeen käyttää pienempiä annoksia sydän-, verisuoni- ja keskushermostohaittavaikutusten vuoksi.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro