TYRAZOL tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 20.07.2019 19:08:50)

Tyrazol 5 mg tabletit

karbimatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Tyrazol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tyrazol-valmistetta
 3. Miten Tyrazol-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tyrazol-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tyrazol-valmisteen vaikuttava aine, karbimatsoli, on kilpirauhasen toimintaa estävä aine. Vaikutus välittyy karbimatsolista kilpirauhasessa syntyvän metimatsolin kautta, joka estää jodin sitoutumista kilpirauhashormoniin.

Lääkkeen vaikutus ilmenee hitaasti; normaalin kilpirauhastoiminnan saavuttaminen vie yli kuukauden. Tämä johtuu elimistössä jo olevien kilpirauhashormonien hitaasta poistumisesta.

Tyrazol-valmistetta käytetään kilpirauhasen liikatoiminnan (tyreotoksikoosi) hoitona, lääkityksenä ennen kilpirauhasleikkausta ja lääkityksenä ennen radiojodihoitoa ja sen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Tyrazol-valmistetta
 • jos olet allerginen karbimatsolille, metimatsolille, tiamatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on luuytimen toimintahäiriö
 • jos sinulla on struuma, johon ei liity kilpirauhasen liikatoimintaa
 • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on ollut haimatulehdus (akuutti pankreatiitti) karbimatsolin tai tiamatsolin annon jälkeen.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tyrazol-valmistetta

 • jos sinulla on todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla esiintyy kuumeilua, kurkkukipua, suun haavaumia, mustelmia, verenvuotoa ja yleiskunnon heikkoutta
 • jos sinulla on maksan toimintahäiriön merkkejä kuten ylävatsakipua, ruokahaluttomuutta ja kutinaa
 • jos sinulle on suunniteltu radiojodihoitoa
 • jos sinulla on struuma rintakehän sisällä
 • jos olet allerginen propyylitiourasiilille
 • jos sinulla on lihaskipuja.

Tyrazol voi vahingoittaa sikiötä. Jos voit tulla raskaaksi, käytä luotettavaa ehkäisyä hoidon alusta asti ja hoidon aikana.

Kerro lääkärille heti, jos sinulla on kuumetta tai mahakipua, jotka voivat olla merkkejä haimatulehduksesta (akuutista pankreatiitista). Tyrazol-valmisteen käyttö on mahdollisesti keskeytettävä.

Kerro lääkärille, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Tyrazol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tyrazol-valmisteen sisältämällä karbimatsolilla on yhteisvaikutuksia eräiden muiden lääkeaineiden, kuten varfariinin (verenohennuslääke), prednisolonin (kortisoni), digoksiinin (sydänlääke) ja tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa. Tyrazol-hoito saattaa vaikuttaa myös diabeteslääkityksen annostarpeeseen. Kilpirauhasen liika- ja vajaatoiminta vaikuttavat teofylliinin (hengitysteiden lääke) ja beetasalpaajien (sydän- ja verenkiertoelimistön lääke) pitoisuuksiin elimistössä. Näiden lääkkeiden annosta on tarvittaessa muutettava.

Muista mainita Tyrazol-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Tyrazol voi vahingoittaa sikiötä.

Jos voit tulla raskaaksi, käytä luotettavaa ehkäisyä hoidon alusta asti ja hoidon aikana.

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kerro siitä heti lääkärille. Hoitoasi Tyrazol-valmisteella voi olla tarpeen jatkaa raskauden aikana, jos mahdollinen hyöty on suurempi kuin sinuun ja sikiöön kohdistuva mahdollinen riski.

Imetys

Karbimatsoli ja metimatsoli erittyvät ihmisen rintamaitoon. Tyrazol-tabletteja voi käyttää imetyksen aikana, mikäli päivittäinen annos ei ylitä 15 mg:aa (3 tablettia). Rintamaidon mukana imeväiseen siirtyvää lääkeainemäärää voidaan huomattavasti vähentää, mikäli 2–4 tuntia lääkkeen otosta erittynyttä maitoa ei käytetä, koska rintamaidon sisältämät lääkeainepitoisuudet ovat tuolloin korkeimmillaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tyrazol-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Alkuannos on tavallisesti 2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa, vaikeammissa tapauksissa 3 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Selvä vaikutus havaitaan 1–3 viikon hoidon jälkeen, ja kilpirauhastoiminta normalisoituu yleensä 1–3 kuukaudessa. Tämän jälkeen annosta tulee pienentää. Ylläpitoannos on yksilöllinen.

Käyttö lapsille

Suositeltu aloitusannos lapsilla on 1 tabletti 3 kertaa vuorokaudessa.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän Tyrazol-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen vaikutukset ovat pitkälle samoja kuin kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset luetellut oireet. Pitkään kestänyt yliannostus voi johtaa kilpirauhasen vajaatoimintaan.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Tyrazol-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä riittävästi.

Jos lopetat Tyrazol-valmisteen oton

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Karbimatsolin aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia ovat verenkuvan muutokset. Tästä syystä potilaan verenkuvaa seurataan laboratoriokokein parin ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Agranulosytoosia (= veren jyvässolujen kato) esiintyy noin 0,1–0,5 %:lla potilaista.

Agranulosytoosi lisää tulehdusherkkyyttä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavia oireita: kuume, kurkkukipu, suun ja nielun tulehdukset tai haavaumat, mustelmat, verenvuoto ja heikko yleiskunto.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on maksan toimintahäiriön merkkejä kuten ylävatsakipua, ruokahaluttomuutta ja kutinaa, tai jos sinulla on lihaskipuja.

Karbimatsolin tunnettuja haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, päänsärky, nivelkivut, hiustenlähtö sekä erilaiset iho-oireet (ihottumat, kutina, punoitus).

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat maksahaitat, mm. maksa‑arvojen suureneminen, maksatulehdus ja sappiteiden tukoksesta johtuva keltaisuus, verisuonitulehdus, pitkäaikaiset iho‑oireet, munuaistaudin oireet, imusolmukkeiden suureneminen, imusolmukesairaus sekä insuliinivasta‑aineiden muodostus, johon on liittynyt paastoverensokeriarvojen pienenemistä.

Alla on lueteltu muita karbimatsolihoidon yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia. Saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä yleisyyden arviointiin.

 • angioedeema, joka ilmenee esimerkiksi kasvojen tai kielen äkillisenä turvotuksena
 • hermotulehdus, tuntoharhat, laaja-alainen ääreishermojen sairaus, makuaistin puutos
 • kuulon heikkeneminen, tinnitus (korvien soiminen)
 • verenvuoto, mustelmat
 • äkillinen sylkirauhasten turpoaminen
 • vakavat ihoreaktiot mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä, valoallerginen ihotulehdus
 • lihaskipu, lihassairaus, nivelturvotus
 • haimatulehdus (akuutti pankreatiitti)
 • kuume, huonovointisuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Muovitölkki sisältää kuivausainekapselin. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tyrazol sisältää

 • Vaikuttava aine on karbimatsoli, jota on 5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276. Pakkauskoko: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.9.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola