AEROBEC inhalaatiosumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,7 mt, 07.07.2016 20:54:10)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Aerobec 50 mikrog/annos tai 100 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos

beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.       Mitä Aerobec on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aerobec-inhalaatiosumutetta

3.       Miten Aerobec-inhalaatiosumutetta käytetään

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Aerobec-inhalaatiosumutteen säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

 

1.   Mitä Aerobec on ja mihin sitä käytetään

 

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidilääkeaineiden ryhmään. Tämä korkean deposition beklometasonidipropionaatti-inhalaatiosumute vaikuttaa syvällä keuhkoissa ehkäisten astmaa. Koska lääkeaine vähentää limakalvojen turvotusta ja ärsytystä pienissä ilmatiehyissä, hengitys helpottuu. Lääkeaine vähentää astmakohtausten määrää, tai astmaan kuuluvia oireita, kuten hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa sekä puristavaa tunnetta rintakehässä.

 

Tämän tyyppinen kortikosteroidilääkitys kuuluu oleellisena osana astman hoitoon. Lääke tulee ottaa säännöllisesti joka päivä vaikka oireita ei esiintyisikään.

 

Tästä lääkkeestä ei ole enää apua astman oireisiin sen jälkeen, kun hengenahdistuskohtaus tai hengityksen vinkuna on alkanut. Tällaisissa tapauksissa tarvitset toisenlaisen inhalaatiosumutteen, joka laajentaa hengitysteitä astmakohtauksen aikana. Kohtauslääkettä voi turvallisesti käyttää yhdessä Aerobec-inhalaatiosumutteen kanssa. Aerobec-inhalaatiosumutteen käyttöä sinun tulee jatkaa silloinkin, kun vinkunaa esiintyy.

 

Käyttötarkoitus

Astmakohtauksien ehkäisy säännöllisellä, keuhkoputkien tulehdusta estävällä lääkityksellä.


 

2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aerobec - inhalaatiosumutetta

 

Älä käytä Aerobec-inhalaatiosumutetta

-jos olet allerginen beklometasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 

Varoitukset ja varotoimet  

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Aerobec-inhalaatiosumutetta

- jos sinulla on todettu tuberkuloosi.

 

Jos käyt jonkun muun lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla, kerro aina, että käytät Aerobec - inhalaatiosumutetta.

 

Käy säännöllisesti lääkärintarkastuksessa varmistamassa kuntosi.

 

Muut lääkevalmisteet ja Aerobec

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Raskaus- tai imetysaikana Aerobec-inhalaatiosumutetta ei tule käyttää, ellei lääkäri ole antanut käyttöön lupaa.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aerobec-inhalaatiosumutteella ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

 

Aerobec-inhalaatiosumute sisältää norfluraania

Kloorifluorihiilivetyjen (CFC) on osoitettu vahingoittavan ilmakehän otsonikerrosta. Sinun Aerobec-inhalaatiosumuttimesi ei sisällä otsonia tuhoavia freoneja (CFC), vaan ponneaineena on käytetty ponneainetta 134a (norfluraani, joka on hydrofluoroalkaani). Hydrofluoroalkaanit on kehitetty korvaamaan freonit, koska ne eivät tuhoa otsonikerrosta.


3. Miten Aerobec-inhalaatiosumutetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Aerobec 50 mikrog/annos

Suositeltu annos aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille lapsille: Lievän ja keskivaikean astman hoidossa tavallisesti yksi inhalaatio kahdesti vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa neljään inhalaatioon kahdesti päivässä.

Vaikeammissa tapauksissa tavallisin annos on 8 inhalaatiota kahdesti päivässä.

 

Suositeltu annos yli 5 –vuotiaille lapsille: Lievän astman hoidossa yksi inhalaatio kahdesti päivässä. Vaikeamman astman hoitoon annostusta voidaan lisätä kahteen inhalaatioon kahdesti päivässä. Suositeltu enimmäisannostus on neljä inhalaatiota päivässä.

 

Aerobec 100 mikrog/annos

Suositeltu annos aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille lapsille: Lievästä keskivaikeaan astmaan otetaan tavallisesti yksi inhalaatio kahdesti vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa kahteen inhalaatioon kahdesti päivässä.

Vaikeammissa tapauksissa tavallisin annos on 4 inhalaatiota kahdesti päivässä.

 

Suositeltu annos yli 5-vuotiaille lapsille: Käytetään vaikean astman hoitoon lapsilla. Annostus on yksi inhalaatio kahdesti päivässä.

 

Mikäli sinusta tuntuu siltä, että tavanomainen annoksesi ei tehoa, tai jos tunnet tarvitsevasi enemmän kuin päivän enimmäisannoksen, kerro asiasta lääkärillesi.

 

Pyydä lääkärisi uusimaan reseptisi ennen lääkkeen loppumista.

 

Aerobec tuntuu ja maistuu pehmeämmältä kuin freoneja (CFC) sisältävät inhalaatiosumutteet, joita olet mahdollisesti aiemmin tottunut käyttämään. 

Käyttöohje

Ennen käyttöä:

Jos tämä inhalaatiosumute on uusi tai jos et ole käyttänyt Aerobecia kahteen viikkoon, sinun tulee painaa kaksi annosta ilmaan. Paina 2 annosta ilmaan itsestäsi poispäin.

 

.

1 Poista suukappaleen suojus.
2 Pidä inhalaatiosumutetta kuvan osoittamalla tavalla. Hengitä rauhallisesti ulos (ei loppuun asti) ja vie heti sen jälkeen suukappale suuhusi ja aseta huulesi suukappaleen ympärille.
3 Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään, ja paina sitten lääkesäiliötä kuvan osoittamalla tavalla. Näin vapautat yhden lääkeannoksen. On tärkeätä, että jatkat sisäänhengittämistä lääkeannoksen laukaisun jälkeen.
4 Pidätä hengitystäsi n. 10 sekunnin ajan. Hengitä sitten hitaasti ulos. Mikäli lääkärisi on määrännyt sinulle useamman kuin yhden lääkeannoksen, toista silloin uudelleen kohdat 2 - 4. Aseta suukappaleen suojus paikalleen käytön jälkeen.

Mistä tiedät, milloin Aerobec on tyhjä
Poista lääkekanisteri muovisen suojuksen sisältä. Ravista kanisteria. Sinun tulisi kuulla ja tuntea liuoksen liike kanisterin sisällä. Aseta kanisteri uudelleen paikalleen suojuksen sisään.

Aerobec-inhalaatiosumuttimen puhdistus ja huolto
Hygieenisyyssyistä inhalaattorin suukappale tulee puhdistaa viikoittain puhtaalla ja kuivalla paperilla tai kankaalla.
ÄLÄ KOSKAAN PESE TAI KASTELE INHALAATTORIA TAI SEN OSIA VEDELLÄ.

Jos käytät enemmän Aerobec-inhalaatiosumutetta kuin sinun pitäisi
On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä ensin lääkäriltä. Jos otat vahingossa suurempia annoksia kuin sinulle on määrätty, kerro asiasta lääkärillesi tai ota yhteys lähimpään ensiapuasemaan.

Jos unohdat käyttää Aerobec-inhalaatiosumutetta
Mikäli unohdat ottaa tavanomaisen lääkeannoksesi, ota sinulle määrätyt annokset niin pian kuin muistat, ja jatka sitten annosten säännöllistä ottamista.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Aerobec-inhalaatiosumutteen käytön
Tätä inhalaatiosumutetta tulee käyttää säännöllisesti vaikka tuntisitkin itsesi terveeksi. Älä koskaan lopeta lääkkeen ottamista, ellei lääkärisi toisin määrää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

 

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Äänen käheyttä, suun kuivumista tai suun ja nielun sammasta (valkoiset pisteet suussa ja nielussa). Tämä voidaan estää huuhtelemalla suu ja nielu vedellä aina lääkkeen oton jälkeen.

 

Joskus saattaa esiintyä yskimistä tai hengenahdistusta heti inhalaation ottamisen jälkeen (lopeta silloin lääkkeen ottaminen ja käänny välittömästi lääkärisi puoleen).

 

Pahanolon tunnetta saattaa esiintyä lääkkeen inhaloinnin jälkeen.

 

Ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia voivat olla ihon oheneminen ja mustelmataipumus.

Joskus voi esiintyä myös yliherkkyysreaktioita, esimerkiksi ihottumaa tai silmien, kasvojen, huulien ja nielun turvotusta. Ota tällöin välittömästi yhteyttä lääkäriin.

 

Yleisyys ei ole tiedossa, mutta seuraavia oireita saattaa myös esiintyä:

  • unihäiriöitä, masentuneisuutta, levottomuutta, hermostuneisuutta, kiihtyneisyyttä tai ärtyisyyttä. Näitä vaikutuksia tulee useimmiten lapsille.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


5. Aerobec-inhalaatiosumutteen säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30ºC. Suojaa auringonpaisteelta sekä suoralta lämmönlähteeltä.
Koska metallinen inhalaatiosumutesäiliö on paineistettu, sitä ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Aerobec-inhalaatiosumutteen säilyttäminen 

Mitä Aerobec sisältää

 

-Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti. Yhdestä Aerobec-inhalaatiosumutteen uloslaukaistusta annoksesta saa 50 tai 100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia.  

-Muut aineet ovat ponneaine 134a (norfluraani) liuoksena sekä etanoli.

 

Ponneaine HFA-134a on uusi ponnekaasu, joka korvaa CFC (kloorifluorihiilivety) -yhdisteet. Aerobec inhalaatiosumute ei sisällä freoni-kaasuja.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

 

Aerobec sisältää annosteluventtiilillä suljetun paineistetun alumiinisen säiliön ja muovisen sumuttimen.

 

Inhalaatiosumute sisältää yhteensä 200 annosta.

 

Myyntiluvan haltija

Teva Sweden AB

Box 1070

SE - 251 10 Helsingborg

Ruotsi

 

Valmistaja

3M Health Care Limited

Loughborough

Leicestershire

Iso-Britannia

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.11.2015


 

Yrityksen yhteystiedot:

Teva Finland
Keilaranta 10, PL 67
02631 Espoo
Suomi

info.finland@tevaeu.com
www.tevapharm.com
020 180 5900
Tukkuliike: Tamro