OFTAN CHLORA silmävoide 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 11.08.2020 19:03:53)

Oftan Chlora 10 mg/g silmävoide

kloramfenikoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Chlora on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Chlora ‑silmävoidetta
 3. Miten Oftan Chlora ‑silmävoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Chlora ‑silmävoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Chlora ‑silmävoide sisältää kloramfenikolia. Se estää silmäinfektioita aiheuttavien bakteerien kasvun.

Oftan Chlora ‑silmävoiteella hoidetaan silmän bakteeri-infektioita. Tätä silmävoidetta voi käyttää myös infektioiden ehkäisyyn silmävammojen ja silmäleikkausten yhteydessä.

Tämä valmiste sopii sekä aikuisten että lasten käyttöön.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Chlora ‑silmävoidetta

 • jos olet allerginen kloramfenikolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on todettu verisairaus, esimerkiksi aplastinen anemia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Oftan Chlora ‑silmävoidetta.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Chlora

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos sinun on annosteltava samaan silmään useita lääkkeitä, odota vähintään 5 minuuttia eri lääkkeiden annostelun välillä. Silmävoide annostellaan silmään aina viimeisenä.

Älä käytä Oftan Chlora ‑silmävoidetta samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka voivat lamata luuytimen toimintaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varovaisuutta on noudatettava kloramfenikolin käytössä raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Silmävoiteen käyttö voi sumentaa näkökykyä hetkellisesti. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näet taas selvästi. Jos olet epävarma jostakin, keskustele apteekkihenkilökunnan tai lääkärin kanssa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Piilolinssit

Älä käytä piilolinssejä Oftan Chlora ‑silmävoiteen käytön aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on noin 1 cm voidetta infektoituneeseen silmään useita kertoja vuorokaudessa.

Kun avaat voideputken ensimmäistä kertaa

Voideputkessa on valkoinen muovinen sinettirengas, joka kiinnittää korkin voideputkeen. Sinetti pitää poistaa ennen ensimmäistä käyttöä. Avaa sinetti vetämällä korkin ympärillä, lähellä voideputken kaulaa olevasta valkoisesta, nauhamaisesta sinettirenkaan päästä. Kierrä sinetti kokonaan irti.

Ennen voiteen laittamista:

 • Pese kädet.
 • Valitse itsellesi luontevin asento silmävoiteen annostelua varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä).

Silmävoiteen laittaminen:

1. Avaa putki. Varo koskettamasta putken suuttimella mihinkään.

2. Vedä alaluomea alaspäin, aseta putken suutin luomen ja silmän väliseen taskuun silmän suuntaisesti ja suuntaa katse ylöspäin.

3. Varo koskettamasta silmäripsiä tai silmää. Annostele noin 1 cm voidetta alaluomen ja silmän väliin.

4. Sulje silmä ja räpäytä pari kertaa, jotta voide leviää tasaisesti silmän pinnalle. Sulje putki korkilla.

Jos käytät sekä silmätippoja että silmävoidetta, laita voide viimeisenä.

Jos käytät samaan silmään useaa lääkettä, odota eri valmisteiden annostelun välillä vähintään 5 minuuttia.

Käyttö lapsille

Tätä lääkettä voi käyttää lapsille samaan tapaan kuin aikuisille.

Lapsipotilaat

Annostusta on ehkä muutettava vastasyntyneelle, koska tämänikäisellä lääkeainetta poistuu elimistöstä vähemmän aineenvaihdunnan kehittymättömyyden vuoksi ja koska annoksen suuruuteen liittyy haittavaikutusten riski. Hoito saa kestää enintään 10–14 päivää.

Jos käytät enemmän Oftan Chlora ‑silmävoidetta kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköinen, koska voidetta käytetään paikallisesti silmässä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Oftan Chlora ‑silmävoidetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oftan Chlorasilmävoide on yleensä hyvin siedetty.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

 • allergiset reaktiot
 • ohimenevä silmä-ärsytys, kuten kutina, polttelu, pistelyn tunne tai silmän sidekalvon verekkyys, superinfektiot.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

 • ääreishermoston sairaus (perifeerinen neuropatia)
 • näköhermon tulehdus (optikusneuriitti).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä tuhannesta):

 • kaksi luuydinlaman tyyppiä: 1. annokseen liittyvä korjaantuva luuydinlama, johon liittyy luuytimen rakenteen muutoksia; 2. vaikea, pysyvä ns. aplastinen anemia (ei liity annokseen)
 • allerginen silmän sidekalvotulehdus (konjunktiviitti).

Muut haittavaikutukset:

Pienellä käyttäjäjoukolla on ilmennyt myös muita haittavaikutuksia, joiden tarkkaa esiintymistiheyttä ei tiedetä:

 • mahdollisesti henkeä uhkaavat allergiset (anafylaktiset) reaktiot
 • kohtaustyyppinen äkillinen turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); nokkosihottuma; rakkulainen, näppyläinen ja täplikäs ihotulehdus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Käytä voideputki 28 päivän kuluessa avaamisesta. Avattu voideputki voidaan säilyttää alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Chlora sisältää

 • Vaikuttava aine on kloramfenikoli. Yksi gramma silmävoidetta sisältää 10 mg kloramfenikolia.
 • Muut apuaineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vaalea, pehmeä ja läpikuultava voide.

Polyfoil-putki (4,3 g), jossa on polyeteeninen (PE) korkki ja PE-suutin.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia, Rooma
Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.4.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro