FOLVITE tabletti 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 08.07.2016 02:54:34)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Folvite 1 mg tabletti

foolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Folvite on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Folvitea
3. Miten Folvitea otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Folviten säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Folvite on ja mihin sitä käytetään

Folvite-tablettien vaikuttava aine, foolihappo, on B-vitamiini, jota tarvitaan mm. punasolujen muodostumiseen. Foolihapon puute aiheuttaa anemiaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Folvitea

Älä ota Folvitea

  • jos olet allerginen foolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Folvitea

  • jos sairastat diagnosoimatonta anemiaa
  • jos sinulla on folaattivajaus ja käytät fenytoiinia. Folvite-hoito saattaa lisätä fenytoiinin aineenvaihduntaa, mikä johtaa alentuneeseen fenytoiinin seerumikonsentraatioon. Tämä voi lisätä epileptisiä kohtauksia.

Muut lääkevalmisteet ja Folvite

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Samanaikainen kloramfenikolin (antibiootti) käyttö saattaa heikentää Folviten vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Vahingollisia vaikutuksia sikiöön ei ole osoitettu. Folvite erittyy äidinmaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta.

3. Miten Folvitea otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Suositeltu annos on 1 tabletti päivässä.

Jos otat enemmän Folvitea kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Folvite-annoksesi

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Folviten käytön

Hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergisia reaktioita kuten punoitusta, ihottumaa, kutinaa, huonovointisuutta ja hengitysvaikeuksia saattaa esiintyä harvoin. Seerumin B12-vitamiinipitoisuus saattaa laskea pitkäaikaisen hoidon yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:
www.fimea.fi

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Folviten säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Folvite sisältää

  • Vaikuttava aine on foolihappo. Jokainen tabletti sisältää 1 mg foolihappoa.
  • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, kinoliinikeltainen (E104), algiinihappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletti: Oranssinkeltainen, mahdollisesti punaisia pilkkuja, jakouurre, jakouurteen yläpuolella koodi “F” ja alapuolella koodi “1”. Toinen puoli on sileä.
Pakkaus: 100 tablettia muovipurkissa.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
Puh. 020-720 9550
S-posti: info@meda.fi

Valmistaja

Haupt Pharma Münster GmbH
Schleebrüggenkamp 15
D-48159 Münster
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.3.2016.

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro