ATACAND PLUS tabletti 16/12,5 mg, 32/12,5 mg, 32/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 09.01.2019 19:01:13)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletti
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletti
Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletti

kandesartaanisileksitiili/hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Atacand Plus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Atacand Plus -valmistetta
 3. Miten Atacand Plus -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Atacand Plus -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Atacand Plus on ja mihin sitä käytetään

Sinulle määrätyn lääkkeen nimi on Atacand Plus. Sitä käytetään aikuispotilaiden korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon. Atacand Plus sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: kandesartaanisileksitiiliä ja hydroklooritiatsidia. Ne vaikuttavat yhdessä alentaen verenpainetta.

 • Kandesartaanisileksitiili kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se rentouttaa ja laajentaa verisuonia, ja auttaa siten alentamaan verenpainetta.
 • Hydroklooritiatsidi kuuluu diureeteiksi eli nesteenpoistolääkkeiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se auttaa kehoa poistamaan nestettä ja suoloja, esimerkiksi natriumia, lisäämällä niiden eritystä virtsaan. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.

Lääkäri voi määrätä sinulle Atacand Plus -valmistetta, jos verenpainettasi ei ole saatu hyvään hoitotasapainoon pelkällä kandesartaanisileksitiilillä tai hydroklooritiatsidilla.

Kandesartaanisileksitiiliä ja hydroklooritiatsidia, joita Atacand Plus sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Atacand Plus -valmistetta

Älä käytä Atacand Plus -valmistetta:

 • jos olet allerginen kandesartaanisileksitiilille tai hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet allerginen sulfonamidilääkkeille. Jos et ole varma, koskeeko tämä sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Atacand plus -valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.)
 • jos sinulla on vakavia munuaisongelmia.
 • jos sinulla on vakava maksasairaus tai sappitietukos (sappinesteen vapautuminen sappirakosta heikentynyt).
 • jos sinulla on jatkuvasti alhaiset veren kaliumtasot.
 • jos sinulla on jatkuvasti alhaiset veren kalsiumtasot.
 • jos sinulla on joskus ollut kihti.
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä mainituista sinua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Atacand Plus -valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Atacand Plus -valmistetta:

 • jos sinulla on diabetes.
 • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia.
 • jos sinulle on äskettäin tehty munuaisensiirto.
 • jos oksentelet tai sinulla on hiljattain ollut voimakkaita oksennuskohtauksia tai sinulla on ripuli.
 • jos sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaisen sairaus (jota kutsutaan myös primaariseksi hyperaldosteronismiksi).
 • jos sinulla on joskus ollut sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus eli SLE-tauti.
 • jos sinulla on alhainen verenpaine.
 • jos sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus.
 • jos sinulla on ollut allergia tai astma.
 • kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Atacand plus-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Atacand Plus -valmistetta.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä käytä Atacand Plus -valmistetta" olevat tiedot.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua, lääkäri voi pyytää sinut vastaanotolle useammin ja tehdä joitakin lisätutkimuksia.

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Atacand Plus -valmistetta. Sillä Atacand Plus voi laskea verenpainetta liikaa, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa.

Atacand Plus voi lisätä ihon herkkyyttä auringonvalolle.

Lapset
Atacand Plus -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiailla lapsille ei ole kokemusta. Siksi sitä ei pidä antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Atacand Plus
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Atacand Plus voi muuttaa muiden lääkevalmisteiden vaikutusta, ja muut lääkevalmisteet voivat muuttaa Atacand Plus -valmisteen vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa tehdä verikokeita aika ajoin.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • Muut verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien beetasalpaajat, aliskireeniä sisältävät lääkevalmisteet, diatsoksidi ja angiotensiinikonvertaasin eli ACE:n estäjät kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili.
 • Ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet eli lääkkeet, jotka lievittävät kipua ja tulehdusta) kuten ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, selekoksibi tai etorikoksibi.
 • Asetyylisalisyylihappo (jos otat yli 3 g vuorokaudessa) (lääke, joka lievittää kipua ja tulehdusta).
 • Kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (lääkkeet, jotka nostavat veren kaliumpitoisuutta).
 • Kalsium- tai D-vitamiinilisät.
 • Kolesterolia alentavat lääkkeet kuten kolestipoli tai kolestyramiini.
 • Diabeteslääkkeet (tabletit tai insuliini).
 • Sydämen rytmiä säätelevät lääkkeet (rytmihäiriölääkkeet) kuten digoksiini ja beetasalpaajat.
 • Lääkkeet, joiden vaikutuksiin veren kaliumpitoisuus voi vaikuttaa, kuten tietyt psykoosilääkkeet.
 • Hepariini (verenohennuslääke).
 • Nesteenpoistotabletit (diureetit).
 • Laksatiivit (ulostuslääkkeet).
 • Penisilliini tai kotrimoksatsoli (trimetopriimi/sulfametoksatsoli) (antibiootteja).
 • Amfoterisiini (sieni-infektioiden hoitoon käytetty lääke).
 • Litium (mielenterveysongelmien hoitoon käytetty lääke).
 • Steroidit kuten prednisoloni.
 • Aivolisäkehormoni (ACTH).
 • Syöpälääkkeet.
 • Amantadiini (Parkinsonin taudin tai vakavien virusinfektioiden hoitoon käytetty lääke).
 • Barbituraatit (rauhoittava lääke, jota käytetään myös epilepsian hoitoon).
 • Karbenoksoloni (ruokatorven sairauksien tai suun haavaumien hoitoon käytetty lääke).
 • Antikolinerginen aineet kuten atropiini ja biperideeni.
 • Syklosporiini (elinsiirtojen yhteydessä käytetty lääke siirteen hyljinnän ehkäisyyn).
 • Muut lääkkeet, jotka voivat voimistaa valmisteen verenpainetta alentavaa vaikutusta, esim. baklofeeni (spastisuutta vähentävä lääke), amifostiini (syöpälääke) ja tietyt psykoosilääkkeet.
 • Jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista "Älä käytä Atacand Plus -valmistetta" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Atacand Plus valmiste ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

 • Atacand Plus -valmiste voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman.
 • Kun sinulle määrätään Atacand Plus -valmistetta, keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä. Alkoholi voi saada sinut tuntemaan pyörrytystä tai huimausta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Atacand plus -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Atacand plus -valmisteen sijasta. Atacand plus -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.


Imetys
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Atacand plus -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Joillakin ihmisillä voi esiintyä väsymystä tai huimausta Atacand Plus -valmisteen käytön aikana. Älä aja autolla tai käytä mitään koneita ja työvälineitä, jos sinulla esiintyy näitä oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Atacand Plus sisältää laktoosia
Atacand Plus sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa asiasta ennen tämän lääkkeen käyttöä.


3. Miten Atacand Plus -valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. On tärkeää, että otat Atacand Plus -valmistetta joka päivä.
Suositeltu Atacand Plus -annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.
Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.
Pyri ottamaan tabletti aina samaan aikaan päivästä. Näin lääkkeen oton muistaminen on helpompaa.

Jos otat Atacand Plus -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 tai vaihde (09) 4711) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Atacand Plus -annoksen
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava annos normaalisti.

Jos lopetat Atacand Plus -valmisteen käytön
Jos lopetat Atacand Plus -valmisteen käytön, verenpaineesi saattaa jälleen nousta. Älä tämän vuoksi lopeta Atacand Plus -valmisteen käyttöä ilman, että keskustelet siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On tärkeää, että tiedät millaisia nämä haittavaikutukset voivat olla. Jotkut Atacand Plus -valmisteen aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat kandesartaanisileksitiilistä ja jotkut taas hydroklooritiatsidista.

Lopeta Atacand Plus -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergisista reaktioista:

 • Hengitysvaikeudet, joihin voi liittyä kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta.
 • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia.
 • Vaikea ihon kutina (ja kohoumat).

Atacand Plus voi aiheuttaa veren valkosolujen määrän alenemista. Tällöin vastustuskykysi tulehduksia vastaan voi alentua, ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin tulehdus tai kuumetta. Jos niitä esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin tehdä verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako Atacand Plus veren soluihin (agranulosytoosi).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:
Yleinen (esiintyy yhdestä kymmeneen käyttäjällä sadasta)

 • Muutokset verikokeiden tuloksissa:
  • Veren natriumpitoisuuden aleneminen. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä heikkoutta, voimattomuutta ja lihaskramppeja.
  • Kohonnut tai laskenut veren kaliumpitoisuus, etenkin jos sinulla jo on munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, epäsäännöllistä sydämen rytmiä tai pistelyä.
  • Veren kolesteroli-, sokeri- tai virtsahappopitoisuuden kohoaminen.
 • Sokeria virtsassa.
 • Heite- tai kiertohuimaus tai heikotus.
 • Päänsärky.
 • Hengitystieinfektio.

Melko harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä sadasta)

 • Alhainen verenpaine. Se voi aiheuttaa heikkouden tunnetta tai huimausta.
 • Ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, mahan ärsytys.
 • Ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), valoherkkyysihottuma.

Harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

 • Keltatauti (ihon tai silmävalkuaisten kellastuminen). Jos tätä esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • Vaikutukset munuaisten toimintaan etenkin, jos sinulla on jo munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta.
 • Univaikeudet, masennus, levottomuus.
 • Pistely tai kihelmöinti käsissä tai jaloissa.
 • Hetkellinen näön sumeneminen.
 • Epäsäännöllinen sydämen rytmi.
 • Hengitysvaikeudet (mukaan lukien keuhkotulehdus ja nesteen kertyminen keuhkoihin).
 • Kuume.
 • Haimatulehdus. Se aiheuttaa kohtalaista tai voimakasta vatsakipua.
 • Lihaskrampit.
 • Verisuonten vaurioituminen, mikä näkyy punaisina tai sinipunaisina pisteinä iholla.
 • Veren punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrän aleneminen. Saatat havaita väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmataipumusta.
 • Nopeasti kehittyvä vaikea ihottuma, johon liittyy ihon hilseilyä tai rakkulointia sekä mahdollisesti suun rakkulointia.

Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)

 • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen.
 • Kutina.
 • Selkä-, nivel- ja lihaskivut.
 • Muutokset maksan toiminnassa, mukaan lukien maksatulehdus (hepatiitti). Saatat havaita väsymystä, ihon ja silmänvalkuaisten kellastumista ja flunssan kaltaisia oireita.
 • Yskä.
 • Pahoinvointi.

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • Iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • Äkillinen likinäköisyys.
 • Äkillinen kipu silmässä (akuutti ahdaskulmaglaukooma).
 • Systeeminen ja ihon lupus erythematosus (allerginen sairaus, joka aiheuttaa kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, johon voi liittyä ihon punoitusta, rakkuloita, hilseilyä ja kiinteältä tuntuvia läiskiä).
 • Ripuli

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Atacand Plus -valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkaukseen, läpipainopakkaukseen tai pulloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Atacand Plus sisältää

Vaikuttavat aineet Atacand Plus ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi. Tabletit sisältävät 16 tai 32 mg kandesartaanisileksitiiliä ja joko 12,5 mg tai 25 mg hydroklooritiatisidia.
Muut aineet ovat karmelloosikalsium, hydroksipropyyliselluloosa, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, makrogoli. Atacand Plus 16 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg tabletit sisältävät lisäksi punaista rautaoksidia (E 172). Atacand Plus 16 mg/12,5 mg, Atacand Plus 32 mg/12,5 mg ja Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletit sisältävät myös keltaista rautaoksidia (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletit ovat punaruskeita, 4,5 mm x 9,5 mm soikeita tabletteja, joissa on kummallakin puolella jakouurre sekä toisella puolella merkintä .
Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletit ovat keltaisia, 6,5 mm x 11 mm soikeita tabletteja, joissa on kummallakin puolella jakouurre sekä toisella puolella merkintä . Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan jakouurteen avulla.
Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletit ovat vaaleanpunaisia, 6,5 mm x 11 mm soikeita tabletteja, joissa on kummallakin puolella jakouurre sekä toisella puolella merkintä . Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan jakouurteen avulla.

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletit on pakattu 100 tabletin muovipurkkeihin tai läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät joko 7, 14, 15, 15x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 28, 28x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 30, 30x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 50, 50x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 56, 56x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 90, 98, 98x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 100 tai 300 tablettia.

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletit on pakattu 100 tabletin muovipurkkeihin tai läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät joko 7, 14, 15, 15x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 28, 28x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 30, 30x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 50, 50x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 56, 56x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 98, 98x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 100 tai 300 tablettia.

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät joko 7, 14, 15, 15x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 28, 28x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 30, 30x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 50, 50x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 56, 56x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 98, 98x1 (tabletit ovat yksittäin irrotettavissa), 100 tai 300 tablettia.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo.

Valmistaja:
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Ruotsi tai
AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Saksa tai
AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business park, Macclesfield, Chesire, SK10 2 NA, Iso-Britannia tai
Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, Ranska.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Nimi Jäsenvaltio
Atacand Plus Itävalta, Belgia, Kypros, Viro, Saksa, Kreikka, Suomi, Islanti, Irlanti, Latvia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi
Hytacand Ranska, Portugali
Atacand Zid Tanska
Ratacand Plus Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 20.12.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivulla http://www.fimea.fi/.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro