PREDNISOLON tabletti 5 mg, 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 04.11.2017 19:01:16)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Prednisolon 5 mg-, 20 mg- ja 40 mg -tabletit

prednisoloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Prednisolon on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Prednisolon-tabletteja

3. Miten Prednisolon-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Prednisolon-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Prednisolon on ja mihin sitä käytetään

Prednisolon on kortisonivalmiste (glukokortikoidi), joka lievittää allergian oireita ja vähentää tulehdusta (esim. reumaattista).

Prednisolon-tablettien käyttöaiheita ovat krooninen nivelreuma, systeemiset sidekudossairaudet, kuten LED, eräät vaskuliitit (verisuonten tulehdukset), sarkoidoosi, astma, vaikea haavainen paksusuolitulehdus, eräät verisairaudet (granulosytopenia, hemolyyttinen anemia, trombosytopenia), vaikeat allergiat, kasvaimet, eräät akuutit verisyöpätapaukset, lymfarauhasten epänormaali kasvu (lymfoomat), rintasyöpä ja eturauhassyöpä.

Prednisolonia, jota Prednisolon sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Prednisolon-tabletteja

Älä käytä Prednisolon-tabletteja

  • jos olet allerginen prednisolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kerro aina lääkärillesi ennen Prednisolon-hoidon aloittamista, jos sinulla on todettu jokin seuraavista: infektiosairaus, erityisesti tuberkuloosi tai virussairaus, maha- tai pohjukaissuolihaava, haavainen suolitulehdus, diabetes, kohonnut verenpaine, psyykkinen sairaus, sydämen vajaatoiminta, glaukooma, maksasairaus, lisäkilpirauhasen liikatoiminta, myasthenia gravis, tuore verisuonten välinen yhdysaukko (anastomoosi) tai luuston haurastuminen (osteoporoosi).

Varoitukset ja varotoimet

Prednisolon-hoito on lopetettava vähitellen, koska elimistön oma hormonituotanto voi olla heikentynyt pitkäaikaisen hoidon jälkeen. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee hoidon aikana jokin rasitustila, esim. kuume tai stressi, jolloin annosta voidaan joutua muuttamaan. Diabetespotilaiden insuliiniannostusta on tarkkailtava prednisolonihoidon yhteydessä. Eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita ei tulisi antaa potilaalle, joka käyttää suuria annoksia (yli 15 mg/vrk) prednisolonia.

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin otat Prednisolon-valmistetta, jos sinulla on skleroderma eli ihonkovettumatauti (autoimmuunisairaus, joka tunnetaan myös nimellä systeeminen skleroosi), sillä vähintään 15 mg:n päiväannos voi suurentaa skleroderman munuaiskriisin (vakava komplikaatio) riskiä. Skleroderman munuaiskriisin oireita ovat verenpaineen nousu ja virtsanmuodostuksen väheneminen. Lääkäri voi suositella, että verenpaineesi ja virtsasi tarkastetaan säännöllisesti.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Prednisolon

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Kerro aina lääkärillesi muista lääkkeistäsi, koska Prednisolon-tablettien käyttö samanaikaisesti jonkin muun lääkkeen kanssa saattaa aiheuttaa odottamattomia yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimistä, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Prednisolon voi mahdollisesti vaikuttaa sikiön kehitykseen. Lääke erittyy äidinmaitoon, mutta se ei todennäköisesti vaikuta imetettävään lapseen. Jos olet raskaana tai imetät, kerro siitä aina lääkärillesi ennen Prednisolon-hoidon aloittamista.

Prednisolon-tabletit sisältävät laktoosia

Prednisolon 5 mg -tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen Prednisolon 5 mg -tablettien ottamista. Prednisolon 20 mg- ja 40 mg -tabletit eivät sisällä laktoosia.

3. Miten Prednisolon-tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Prednisolon on suun kautta otettava tabletti. Annostuksen määrää lääkärisi ja sinun tulee noudattaa annettuja annosohjeita. Hoito aloitetaan tavallisesti suurella annoksella, joka sitten pienennetään ylläpitoannokseksi, kun on saatu aikaan toivottu vaikutus. Tavallisesti koko vuorokausiannos suositellaan otettavaksi yhdellä kerralla aamuisin klo 7–9, jotta elimistön normaalin kortisonituotannon vuorokausirytmi häiriintyisi mahdollisimman vähän. Hoitoa lopetettaessa annosta yleensä pienennetään vähitellen. Hoitoa ei pidä lopettaa, ellei siitä ole ensin neuvoteltu lääkärin kanssa.

Jos otat Prednisolon-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Prednisolon-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset riippuvat yleensä annoksesta ja hoitoajan pituudesta.

Tavallisimmat: Tavanomaisia annoksia käytettäessä voi esiintyä turvotusta (edeemaa), jota voit välttää syömällä vähäsuolaista ruokaa. Elimistön kaliumin määrä voi vähentyä epätavallisen alhaiseksi (hypokalemia). Vereen ja virtsaan voi ilmaantua liikaa sokeria. Tila palautuu kuitenkin tavallisesti normaaliksi, kun Prednisolon-hoito keskeytetään. Oireeton diabetes voi puhjeta esiin, ja diabetesta jo sairastavien sokeritasapaino voi muuttua Prednisolon-hoidon aikana. Prednisolon-hoito saattaa kohottaa verenpainetta.

Prednisolon voi estää kudosten reaktiot tulehduksia ja infektioita vastaan, ja tästä voi aiheutua lisääntynyt infektioalttius, infektioiden uusiutuminen tai paikallisten infektioiden leviäminen muualle elimistöön. Tämä pätee erityisesti tuberkuloosiin.

Pitkäaikaishoito voi häiritä typpi- ja kalsiumtasapainoa ja aiheuttaa luuston haurastumista, osteoporoosia. Virtsatiekivien muodostuminen saattaa lisääntyä. Hoidon aikana voi esiintyä myös lihasten surkastumista, haavojen paranemisen hidastumista ja ihonalaista verenvuotoa (mustelmia). Lasten pituuskasvu voi häiriintyä.

Harvinaisempia haittavaikutuksia: Päihtymyksen kaltaisia tiloja voi esiintyä. Psyykkisille häiriöille alttiille lääkitys voi aiheuttaa psyykkisen sairauden, jossa ilmenee vakavia erityyppisiä (maanis-depressiivisiä tai skitsofreenisia) todellisuudentajun häiriöitä (psykooseja). Allergisia reaktioita (esim. ihottumaa) saattaa esiintyä erittäin harvoin.

Lääkevalmiste voi aiheuttaa silmän sisäisen paineen nousua (glaukooman) ja linssin takaosan samentumista (kaihin).

Tuntemattomia haittavaikutuksia: Näön hämärtyminen. Skleroderman munuaiskriisi potilailla, joilla on jo aiemmin skleroderma (autoimmuunisairaus). Skleroderman munuaiskriisin oireita ovat verenpaineen nousu ja virtsanmuodostuksen väheneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Prednisolon-tablettien säilyttäminen

Prednisolon-tabletit säilytetään huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Prednisolon sisältää?

  • Vaikuttava aine on prednisoloni.
  • Muut aineet ovat:

Prednisolon, 5 mg -tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, laktoosimonohydraatti, krospovidoni, kopovidoni, talkki, kalsiumstearaatti, hydrattu risiiniöljy ja mikrokiteinen selluloosa.

Prednisolon, 20 mg- ja 40 mg -tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus

Prednisolon 5 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 7 mm ja paino 120 mg.

Prednisolon 20 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 9 mm ja paino 179 mg.

Prednisolon 40 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 10 mm ja paino 358 mg.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Pakkausseloste on tarkistettu 15.9.2017

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro