OFTAN SCOPOLAMIN silmätipat, liuos 2,25 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 06.07.2016 19:07:56)

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN® SCOPOLAMIN 2,25 mg/ml -silmätipat, liuos

Scopolamiini (hyoskiini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Oftan Scopolamin -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Oftan Scopolamin -silmätippoja
 3. Miten Oftan Scopolamin -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Scopolamin -silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä Oftan Scopolamin -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan Scopolamin -silmätipat sisältävät skopolamiinia (hyoskiinia). Se on nk. antikolinergi, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmän linssinmukauttajalihaksen ja silmäteränsulkijalihaksen toimintaan. Vaikutus voi kestää useita päiviä.

Oftan Scopolamin -silmätippoja käytetään värikalvon tulehduksen hoitoon.

2. Ennen kuin käytät Oftan Scopolamin -silmätippoja

Älä käytä Oftan Scopolamin -silmätippoja, jos
- olet allerginen (yliherkkä) skopolamiinille tai Oftan Scopolamin -silmätippojen jollekin muulle aineelle
- sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma


Ole erityisen varovainen Oftan Scopolamin -silmätippojen suhteen
Oftan Scopolamin -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmänpainetta.
Hoidettaessa lapsia on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä he ovat muita herkempiä
skopolamiinin haittavaikutuksille.
Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan
tiputtamisen jälkeen.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Skopolamiini voi lisätä eräiden muiden lääkkeiden, kuten allergia- ja psyykenlääkkeiden, hermoston
toimintaa lamaavia vaikutuksia. Se lamaa myös suolen toimintaa ja voi hidastaa muiden lääkkeiden
imeytymistä.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Raskaus ja imetys
Oftan Scopolamin -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden eikä imetyksen aikana.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Scopolamin -silmätippojen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, silmien valonarkuutta ja lähinäön
heikentymistä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.


Tärkeää tietoa Oftan Scopolamin -silmätippojen sisältämistä aineista
Oftan Scopolamin -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa
värimuutoksia piilolinsseihin. Jos piilolinssien käyttö on välttämätöntä Oftan Scopolamin hoidon
aikana, linssit tulee poistaa ennen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua.

3. Miten Oftan Scopolamin -silmätippoja käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Scopolamin -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri
on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos
aikuisille ja lapsille on 1–2 tippaa silmään 1–3 kertaa vuorokaudessa.

Ennen tiputtamista:
- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:
1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputusohje, kuva 3

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Scopolamin -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa haittavaikutuksia kuten levottomuutta, sekavuutta, aistiharhoja
ja kouristuksia. Muita oireita ovat sydämen sykkeen nopeutuminen, suolen toiminnan häiriöt ja
virtsaamisvaikeudet.
Vastalääkkeenä voidaan käyttää esim. fysostigmiiniä.


Jos unohdat käyttää Oftan Scopolamin -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Scopolamin -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Scopolamin -silmätipat ovat hyvin siedettyjä. Ohimenevää silmien kirvelyä, lähinäön häiriöitä ja valonarkuutta voi esiintyä samoin kuin suun kuivumista ja ummetusta. Sekavuus, levottomuus, aistiharhat, uneliaisuus ja virtsaamisvaikeudet ovat harvinaisia. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa silmien punoitusta, sidekalvontulehdusta ja luomiturvotusta. Oftan Scopolamin -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa
silmän ärsytystä.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Oftan Scopolamin -silmätippojen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä huoneenlämmössä (15 oC –25oC).
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää. Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
  lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Muuta tietoa

Mitä Oftan Scopolamin -silmätipat sisältävät
• Vaikuttava aine on hyoskiinihydrobromiditrihydraatti 2,5 mg/ml, joka vastaa
hyoskiinihydrobromidia (skopolamiinihydrobromidi) 2,25 mg/ml.
• Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml, hypromelloosi, boorihappo,
injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Silmätipat, liuos. Kirkas, väritön liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko: 10 ml.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
8.1.2013

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro