ELOCON emulsiovoide 0,1 %, liuos iholle 0,1 %, voide 0,1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 04.10.2017 19:00:22)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Elocon 0,1 % emulsiovoide, voide ja liuos iholle

mometasonifuroaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Elocon on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Elocon-valmistetta
3. Miten Elocon-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Elocon-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Elocon on ja mihin sitä käytetään

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri
vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat. Elocon on vahva kortikosteroidi (III ryhmä), jolla on tulehdusta ja kutinaa lievittävä vaikutus.

Elocon-valmistetta käytetään tulehduksellisten ja allergisten ihosairauksien paikalliseen hoitoon. Elocon voidetta suositellaan kuivien ja hilseilevien ihottumien hoitoon, liuos iholle sopii päänahan ja ihokarvojen peittämien alueiden hoitoon ja emulsiovoide muihin tilanteisiin.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Elocon-valmistetta

Älä käytä Elocon-valmistetta

 • jos olet allerginen mometasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet aikaisemmin saanut yliherkkyysoireita käyttäessäsi sitä tai jotain muuta kortikosteroidivalmistetta.
 • jos ihollasi on jokin bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttama infektio.
 • jos kasvoissasi on ruusufinni tai akne.
 • jos sinulla on rokotuksen jälkeinen reaktio, vesirokko, tuberkuloosi tai kuppa.
 • peräaukon tai sukupuolielinten kutinaan.
 • haavoihin tai haavaiselle iholle tai vaippaihottumaan.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Elocon-valmistetta:

 • hoidettaessa laajoja ihoalueita, taipeita tai käytettäessä peitesidosta.
 • jos käytät valmistetta lapsille, sillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä.
 • jos käytät valmistetta psoriaasin hoitoon.
 • varo lääkkeen joutumista silmiin tai silmäluomille.

Haittavaikutuksia, joita voi esiintyä suun kautta tai pistoksena annetun kortikosteroidihoidon aikana, voi esiintyä myös iholle käytettävien kortikosteroidien yhteydessä, etenkin lapsilla.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Elocon sisältää propyleeniglykolia
Elocon voide ja liuos iholle sisältävät propyleeniglykolia. Propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä.


3. Miten Elocon-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Elocon-valmistetta levitetään ohuelti vain ihottuma-alueelle kerran päivässä. Jos oireet eivät ala parantua muutaman päivän hoidon jälkeen, tai pahenevat, ota yhteys lääkäriin.

Perusvoiteita on hyvä käyttää hoitojaksojen aikana tai niiden välillä.

Ellei lääkäri toisin määrää, älä käytä Elocon-valmistetta peitesidoksen alla, pitkäaikaisesti (yli 2-3 viikkoa), laajoilla ihoalueilla, kasvoilla tai taivealueilla. Nämä ohjeet pätevät erityisesti lapsia hoidettaessa.

Elocon on tarkoitettu käytettäväksi vain iholle. Sen joutumista silmiin tulee varoa.

Jos käytät enemmän Elocon-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos lääkettä on käytetty liian suuri annos tai sitä on joutunut suuhun tai niellyksi, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Elocon-valmisteella on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin harvinaiset (vähemmän kuin 1 potilaalla 10 000:sta)

 • Karvatupen tulehdus, polttava tunne, kutina.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Infektio, paise, tuntoharha, allerginen kosketusihottuma, yleinen tai paikallinen värinpuutos iholla, karvoittuminen, arpijuovat, aknea muistuttava ihottuma, ihon oheneminen, levityskohdan kipu, levityskohdan reaktiot, näön hämärtyminen.

Seuraavia paikallisia haittavaikutuksia on raportoitu harvoin paikallisten kortikosteroidien käytön yhteydessä: kuiva iho, ihoärsytys, ihottuma, suunympärysihottuma, ihon pehmeneminen, infektiot, hikirakkulat ja hiussuoniluomet.

Pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä.

Lievää kirvelyä ja ihoärsytystä saattaa ilmetä Elocon-liuosta käytettäessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Elocon-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 ºC.
Käytä avattu Elocon 0,1 % emulsiovoidepakkaus 3 kuukauden kuluessa avaamisesta.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Elocon sisältää

 • Vaikuttava aine on mometasonifuroaatti. Yksi gramma Elocon-valmistetta sisältää mometasonifuroaattia 1 mg.
 • Muut aineet ovat:
  Elocon 0,1 % emulsiovoide: Valkovaseliini; heksyleeniglykoli; alumiinitärkkelysoktenyylisuksinaatti; valkovaha; fosfatidyylikoliini, hydrattu; titaanidioksidi (E 171); fosforihappo ja puhdistettu vesi.
  Alumiinitärkkelysoktenyylisuksinaatin valmistuksessa on voitu käyttää geenimuunneltua tärkkelystä.
  Elocon 0,1 % voide: Heksyleeniglykoli, propyleeniglykolimonostearaatti, valkovaha, valkovaseliini, fosforihappo ja puhdistettu vesi.
  Elocon 0,1 % liuos iholle: Isopropanoli, propyleeniglykoli, hydroksipropyyliselluloosa, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Elocon 0,1 % emulsiovoide: Valkoinen ja pehmeä emulsiovoide,
50 g ja 100 g alumiinituubi
Elocon 0,1 % voide: Valkoinen ja läpikuultamaton voide,
50 g ja 100 g alumiinituubi
Elocon 0,1 % liuos iholle: Väritön tai kellertävä, tasainen, sakea liuos,
50 ml ja 100 ml muovipullo

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Alankomaat

Valmistaja

Schering-Plough Labo n.v.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia

Lisätietoja antaa
MSD Finland Oy
PL 46
02151 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.7.2017

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola