TRENTAL depottabletti 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 12.05.2017 16:27:20)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trental® 400 mg depottabletit

pentoksifylliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Trental on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trental-tabletteja
 3. Miten Trental-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trental-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Trental on ja mihin sitä käytetään

Trental tekee veren punasoluista paremmin muotoutuvia, jolloin ne pystyvät helpommin kulkemaan ahtautuneiden pikkusuonien lävitse. Lääke vaikuttaa lisäksi muiden verisolujen ominaisuuksiin siten, että verisuonitukosten vaara vähenee. Verenvirtaus pienissä verisuonissa helpottuu ja paranee.

Käyttöaiheet
Verenkiertohäiriöt raajoissa, aivoissa tai silmissä. Erityisesti silloin, kun verenkierto pienissä valtimosuonissa on heikentynyt suonten kalkkeutumisen tai muun ahtautumisen vuoksi. Tyypillisiä Trental-tablettien käyttöaiheita ovat mm. raajojen huonosta verenkierrosta johtuva katkokävely, leposäryt tai säärihaavat.

Pentoksifylliiniä, jota Trental sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trental-tabletteja

Älä käytä Trental-tabletteja

 • jos olet allerginen pentoksifylliinille, jollekin muulle metyyliksantiinien lääkeryhmään kuuluvalle lääkkeelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on voimakas verenvuoto
 • jos sinulla on merkittävä silmänpohjan verenvuoto.

Varoitukset ja varotoimet
Ole erityisen varovainen Trental-tablettien suhteen, jos

 • sinulla on verenvuototaipumus esim. hemofiliasta, trombosyyttien eli verihiutaleiden vähäisyydestä tai käyttämistäsi ”verenohennuslääkkeistä” johtuen
 • sinulla on vaikeita rytmihäiriöitä
 • olet äskettäin sairastanut sydäninfarktin
 • sinulla on matala verenpaine
 • sinulla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta, esim. maksakirroosi
 • käytät diabeteslääkkeitä
 • käytät siprofloksasiinia (antibiootti)
 • käytät teofylliiniä (astmalääke).

Jos jokin edellä luetelluista seikoista koskee tai on koskenut sinua, neuvottele asiasta lääkärin kanssa ennen Trental-tablettien käytön aloittamista.

Muut lääkevalmisteet ja Trental
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.
Trental saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, jos niitä ja Trental-tabletteja käytetään yhtäaikaa.

Trental saattaa voimistaa verenpainelääkkeiden ja muiden verenpainetta laskevien lääkkeiden, esim. nitraattien eli ”nitrojen”, vaikutusta.

Trental saattaa voimistaa diabeteksen eli sokeritaudin hoidossa käytettävien insuliinien ja suun kautta otettavien lääkkeiden tehoa. Verensokeriarvoja on syytä seurata Trental-hoidon aloittamisen jälkeen.

Trental saattaa voimistaa veren hyytymistä vähentävien lääkkeiden, esim. varfariinin, vaikutusta. Verenvuotoriski voi lisääntyä Trental-hoidon aikana.

Trental saattaa voimistaa samanaikaisesti käytetyn teofylliinin vaikutusta ja altistaa teofylliinin aiheuttamille haittavaikutuksille.

Samanaikainen käyttö siprofloksasiinin kanssa voi lisätä tai voimistaa Trental-tablettien aiheuttamia haittavaikutuksia.

Samanaikainen käyttö verihiutaleiden kasautumista estävien lääkkeiden kanssa (esim. klopidogreeli, eptifibatidi, tirofibaani, epoprostenoli, iloprosti, absiksimabi, anagrelidi, tietyt tulehduskipulääkkeet, asetyylisalisylaatit, tiklopidiini tai dipyridamoli) voi lisätä verenvuotoriskiä.

Samanaikainen käyttö simetidiinin kanssa voi lisätä plasman pentoksifylliinipitoisuutta.

Trental ruoan ja juoman kanssa
Tabletit on nieltävä kokonaisina aterian yhteydessä tai pian sen jälkeen riittävän nestemäärän kera (vähintään ½ lasillista).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Trental-tablettien käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoja. Siksi suositellaan, ettei Trental-tabletteja käytetä raskauden aikana.

Trental-tablettien sisältämä pentoksifylliini erittyy äidinmaitoon. Mahdollisista vaikutuksista lapseen ei ole riittävästi tietoja. Lääkäri punnitsee tarkkaan mahdolliset hyödyt ja haitat ennen Trental-tablettien määräämistä imettäville äideille.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Trental-tableteilla ei ole todettu vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


3. Miten Trental-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos on 400 mg 2–3 kertaa vuorokaudessa. Tabletit on nieltävä kokonaisina aterian yhteydessä tai pian sen jälkeen riittävän nestemäärän kera (vähintään ½ lasillista).
Tabletteja ei pidä pureskella eikä murskata.

Käyttö lapsille
Kokemusta Trental-tablettien käytöstä lapsille ei ole. Käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Trental-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Yliannostuksen oireina saattaa ilmaantua pahoinvointia, huimausta, sydämentykytystä tai verenpaineen laskua.

Jos unohdat ottaa Trental-tabletin
Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseksi unohtamasi annoksen. Ota seuraava tabletti vasta sen normaalina ottoaikana.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos saat iho-oireita, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat olla voimakkaita turvotusreaktioita eli ns. angioedeemaa (raajojen, kasvojen tai kaulan iho, kieli, suun ja nielun limakalvot sekä hengitysteiden limakalvot turpoavat aiheuttaen nielemisvaikeutta tai hengenahdistusta), lopeta Trental-hoito ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen (yleisyys tuntematon): vatsavaivat (esim. painon tunne vatsalla, kylläisyyden tunne, pahoinvointi, oksentelu, ripuli tai ummetus), lisääntynyt syljeneritys, sydämen rytmihäiriöt (esim. tiheälyöntisyys), ihon punoitus, kuumotus ja kutina, nokkosihottuma, ihottuma, huimaus, päänsärky, levottomuus, unihäiriöt, sappiteiden tukkeuma, maksa-arvojen nousu, angina pectoris eli rasitusrintakipu, verenpaineen liiallinen lasku, verenvuotojen lisääntyminen niihin taipuvaisilla potilailla, verihiutaleiden väheneminen, joka voi ilmetä nenäverenvuotoina tai mustelmataipumuksen lisääntymisenä, veren valkosolujen tai neutrofiilisten granulosyyttien niukkuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Trental-tablettien säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trental sisältää

 • Vaikuttava aine on pentoksifylliini.
 • Muut aineet ovat
  Tablettiydin: hydroksietyyliselluloosa, povidoni, talkki, magnesiumstearaatti
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, talkki, titaanidioksidi (E171), makrogoli 8000, erytrosiini (E127).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Vaaleanpunainen, kaksoiskupera, soikea tabletti, jossa toisella puolella teksti ATA.
Pakkauskoko: 100 depottablettia.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja
Sanofi S.p.A., Scoppito, Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2017

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro