DALACIN rakeet oraaliliuosta varten 15 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 06.02.2020 19:02:43)

DALACIN 15 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten

klindamysiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen antamisen lapsellesi, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lapsesi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin lapsellasi.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Dalacin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin annat Dalacin oraaliliuosta lapsellesi

3. Miten Dalacin oraaliliuosta annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Dalacin oraaliliuoksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dalacin on antibiootti. Sen vaikuttava aine on klindamysiini ja sillä hoidetaan tulehduksia, jotka on aiheuttanut klindamysiinille herkkä bakteeri.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä anna lapsellesi Dalacin oraaliliuosta,

 • jos hän on allerginen vaikuttavalle aineelle (klindamysiini) tai linkomysiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin aloitat Dalacin-hoidon,

 • jos lapsellasi on tai on ollut jokin suolistosairaus.

Jos lapsellesi ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen pitkittynyttä, veristä tai voimakasta ripulia, ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Dalacin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos lapsesi käyttää

 • jotain lihasrelaksanttia
 • rifampisiinia (antibiootti), sillä se saattaa heikentää klindamysiinin tehoa
 • varfariinia tai vastaavaa verenohennuslääkettä, koska silloin hänellä saattaa esiintyä herkemmin verenvuotoa. Lääkärisi voi joutua määräämään hänet säännöllisiin hyytymistutkimuksiin tarkistaakseen kuinka hyvin veri hyytyy.

Hoidon teho voi muuttua, jos Dalacin-valmisteen kanssa käytetään samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä. Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin annat lapsellesi muita resepti- tai käsikauppalääkkeitä Dalacin-hoidon aikana.

Dalacin oraaliliuos sisältää sakkaroosia ja etyyliparahydroksibentsoaattia

Dalacin oraaliliuos sisältää sakkaroosia. Jos lääkäri on kertonut sinulle, että lapsellasi on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen antamista lapsellesi.

Dalacin oraaliliuos sisältää etyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa (mahdollisesti viivästyneitä) allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Anna tätä lääkettä juuri siten kuin lapsesi lääkäri on määrännyt. Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen lapsesi yksilöllisen tarpeen mukaan. On tärkeää, että lääkekuuri otetaan kokonaan ohjeen mukaan, muuten tulehdus voi uusiutua.

Jos annat enemmän Dalacin oraaliliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet antanut lapsellesi liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat antaa Dalacin oraaliliuosta

Älä anna lapsellesi kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta)

Vakava suolistotulehdus (pseudomembranoottinen koliitti), tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofilia), ripuli, täpläinen ja näppyläinen ihottuma, poikkeavat maksan toimintakoetulokset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta)

Vatsakipu, oksentelu.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Antibioottilääkitykseen liittyvä suolistotulehdus, emätintulehdus, jyvässolukato (agranulosytoosi), neutrofiilien puutos (neutropenia), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), valkosolukato (leukopenia), vakavat yliherkkyysreaktiot, yliherkkyys, makuaistin muutokset, ruokatorven haavauma, ruokatorvitulehdus, pahoinvointi, keltaisuus, vaikeat ihoreaktiot (toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, iho- ja systeemioireinen lääkeainereaktio (DRESS), akuutti yleistynyt märkärakkulainen rokkoihottuma), paikallinen ihoturvotus, hilseilevä ihotulehdus, vesikellomainen ihotulehdus, nokkosihottuma, monimuotoinen punavihottuma (erythema multiforme), kutina, tuhkarokkomainen ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset lapsellasi haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla) Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä liuosta kylmässä; kylmänä oraaliliuosta on vaikea annostella.

Käytä kahden viikon kuluessa siitä, kun valmiste on käyttökuntoon saatettuna haettu apteekista.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dalacin sisältää

 • Vaikuttava aine on klindamysiini. 1 ml käyttövalmista oraaliliuosta sisältää 15 mg klindamysiiniä (klindamysiinipalmitaattihydrokloridina).
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, simetikoni, poloksameeri, kirsikka-aromi ja etyyliparahydroksibentsoaatti (E 214).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus

Valkoisia tai lähes valkoisia, kirsikanmakuisia rakeita.

Pakkauskoko

80 ml oraaliliuosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puh. (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
Rijkweg 12
2870 Puurs
Belgia

tai

Pfizer Service Company, BVBA
Hoge Wei 10
1930 Zaventem
Belgia

Tämä seloste on tarkastettu viimeksi 4.10.2017

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro