PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 27.09.2018 19:02:52)

Pyrvin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

pyrviiniembonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrviniä

3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pyrvin on kihomatolääke, joka tehoaa kihomatoihin jo kerta-annoksena. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Muihin loismatoihin kuin kihomatoihin Pyrvin-tablettien vaikutus on heikko.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pyrvin-tabletteja
  • jos olet allerginen pyrviiniembonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää huolehtia hyvin käsien ja kynnenalustojen puhtaudesta ja muutoinkin hygieniasta.

Muut lääkevalmisteet ja Pyrvin

Pyrvin-tableteilla ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Pyrviini on todennäköisesti vaaratonta sikiölle ja imeväiselle. Pyrvin-tablettien käyttöä on kuitenkin varmuuden vuoksi suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pyrvin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pyrvin-tabletit otetaan kerta-annoksena. Lääke annostellaan painon mukaan, 1 tabletti 10–15 kg kohti (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla.

Kaikki perheenjäsenet on syytä hoitaa samanaikaisesti. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua.

Paino

Kerta-annos

n. 10–15 kg

1 tabletti

n. 15–30 kg

2 tablettia

n. 30–45 kg

3 tablettia

n. 45–60 kg

4 tablettia

n. 60–70 kg

5 tablettia

Yli 70 kg

6 tablettia

Tabletit suositellaan nieltäväksi kokonaisena riittävän nestemäärän (esim. lasillinen vettä) kanssa. Tablettien pilkkomista ei suositella, koska tabletit voivat pilkottaessa värjätä esim. vaatteita. Pilkkominen on kuitenkin mahdollista, jos lääkkeen annostelu (esimerkiksi pienille lapsille) niin vaatii.

Jos otat enemmän Pyrvin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pyrvin-tablettien yliannostus aiheuttaa yleensä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Ensiavuksi voi antaa lääkehiiltä. Vaikeassa yliannostustapauksessa ota yhteys lääkäriin tai terveyskeskukseen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pyrvin aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia. Pahoinvointia, oksentelua tai suoliston kouristelua voi ilmetä. Yliherkkyys Pyrvin-tableteille on hyvin harvinaista.

Pyrvin värjää ulosteet punaisiksi. Vaatteista väri yleensä lähtee tavallisilla pesuaineilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pyrvin sisältää
  • Vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti, jota on 100 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut apuaineet ovat maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja makrogoli 300.
Lääkevalmisteen kuvaus

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 9 mm.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

tai

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

5.6.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola