MINIRIN nenäsumute, liuos 2,5 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 30.11.2019 19:08:48)

Minirin® 2,5 mikrog/ annos nenäsumute, liuos
desmopressiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minirin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Miniriniä

3. Miten Miniriniä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minirinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minirinin aktiivinen lääkeaine vaikuttaa luonnollisen hormonin vasopressiinin tavoin, toisin sanoen se vaikuttaa munuaisten kykyyn väkevöidä vitrsaa. Siltä puuttuu vasopressiinin verenpainetta kohottava vaikutus.

Minirin on tarkoitettu

- Diabetes insipiduksen hoitoon (häiriötilat, jotka aiheuttavat voimakkaan janon ja suuria virtsamääriä)

- Munuaisten konsentrointikyvyn mittaukseen.

- Hypofyysin poiston jälkeisen polyuria-polydipsian hoitoon.

Huomioi, että lääkäri on voinut määrätä lääkevalmistetta muuhun vaivaan ja/tai erilaisella annostuksella kuin mitä tässä selosteessa on mainittu. Noudata sen vuoksi aina lääkärin antamia ohjeita sekä lääkepakkauksen päällä olevia ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Miniriniä

- jos olet allerginen desmopressiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on sairaus, johon kuuluu runsas juominen tai sairaus, jota hoidetaan nesteenpoistolääkkeillä.

Varoitukset ja varotoimet

Miniriniä tulee käyttää varovaisuutta noudattaen pienillä lapsilla sekä vanhuksilla ja nestetasapainohäiriöissä.

Jos valmiste on määrätty lapselle, aikuisen pitää varmistua, että lapsi ottaa annoksen oikein.

Munuaisten konsentrointikyvyn mittauksessa tulee nesteen saantia rajoittaa 0,5 litraan 1 tunti ennen Minirin annostelua ja 8 tuntia Minirin annostelun jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Minirin

Tavallista suurempia määriä nestettä voi kerääntyä elimistöön, jos Minirinin kanssa samanaikaisesti käytetään psyykenlääkkeitä/mielialalääkkeitä (trisykliset antidepressiivit, selektiiviset serotoniin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini), epilepsialääkkeitä (karbamatsepiini), sulfonyyliureat–nimiseen lääkeryhmään kuuluvia diabeteslääkkeitä tai steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä. Lääkärin kanssa tulee neuvotella näiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä Minirinin kanssa.

Jos on epäilyä, että annosta ei ole otettu oikein, sumutetta ei saa ottaa uudelleen ennen seuraavaa suunniteltua annosta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Minirin 2,5 mikrog/annos nenäsumutetta, jos olet raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, sillä se voi olla haitallista lapsellesi. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, Minirin 2,5 mikrog/annos nenäsumute sisältää klooributanolia.

Minirinin vaikuttava aine kulkeutuu äidinmaitoon. Neuvottele lääkärin kanssa Minirinin pidempiaikaisesta käytöstä imetyksen aikana.

Minirin 2,5 mikrog/annos nenäsumute sisältää klooributanolia

Klooributanoli saattaa lisätä riskiä sydämen rytmihäiriöille.

Älä käytä Minirin 2,5 mikrog/annos nenäsumutetta, jos olet raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, sillä klooributanoli voi vaikuttaa kykyysi tulla raskaaksi ja voi olla haitallista lapsellesi.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annoksen ja sovittaa sen yksilöllisesti kullekin potilaalle.

Annostus

Diabetes insipidus: 2-4 suihketta 1-2 kertaa vuorokaudessa.

Munuaisten konsentrointikyvyn mittaus: Annostus ja näytteenotto tehdään sairaalassa.

Nesteen saantia tulee seurata, katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Miniriniä.

Jos käytät enemmän Miniriniä kuin Sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä): Nenän tukkoisuus, riniitti, ruumiinlämmön nousu.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): Unettomuus, mielialan horjuvuus, painajaisunet, hermostuneisuus, aggressiivisuus, päänsärky, nenäverenvuoto, ylähengitysteiden tulehdus, maha-suolitulehdus, pahoinvointi ja vatsakipu.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): Hyponatremia ja oksentelu.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Yliherkkyysreaktio, kuivuminen, sekavuustila, kouristukset, kooma, huimaus, uneliaisuus, hypertensio, hengenahdistus, ripuli, kutina, ihottuma, nokkosihottuma, lihasspasmit, väsymys, ääreisosien turvotus, rintakipu, vilunväristykset ja painon nousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa ( 2°C - 8°C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minirin sisältää

- Vaikuttava aine on desmopressiiniasetaatti. 1 ml nenäsumutetta sisältää 0,025 mg (=25 mikrog) desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 22,3 mikrog desmopressiinia.

- Muut aineet ovat klooributanolihemihydraatti, natriumkloridi, kloorivetyhappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lasinen pumppupullo on tyypin I ruskeaa lasia. Minirin nenäsumute annostellaan mekaanisella annospumpulla (ei sisällä ponnekaasuja).

Pakkauskoko: 5 ml.

Myyntiluvan haltija

Ferring Lääkkeet Oy, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

Valmistaja

Ferring GmbH, Wittland 11, P.O. Box 2145, 24109 Kiel, Saksa

Ohjeet käyttäjälle

Lue käyttöohje huolellisesti ennen Minirin nenäsumutteen käyttöä.

Nenä on niistettävä ennen sumutteen käyttöä.

Ennen Minirin nenäsumutteen ensimmäistä käyttöä, täytä pumppu

painamalla sitä neljä (4) kertaa tai kunnes suihke on tasainen.

Tee näin myös, jos sumutetta ei ole käytetty viikkoon.

TÄRKEÄÄ! Pumpun letkun pää tulee AINA olla nestepinnan alapuolella nenäsumutetta käytettäessä.
1. irrota nenäkappaleen suojus.
2. Pidä sumutepullosta kiinni siten, että peukalo on pullon pohjassa ja etusormi ja keskisormi ovat nenäkappaleen molemmin puolin.
3. kallista päätäsi hiukan taaksepäin. Vie pullon kärki toiseen sieraimeen. Pidätä hengitystä ja suihkauta kerran.
4. Jos lääkärin määräämä annos on suurempi kuin yksi suihke, toista sumutus toiseen sieraimeen. Suihkuta lisäannokset vuorotellen molempiin sieraimiin ohjeen mukaan.
5. Laita nenäkappaleen suojus paikoilleen käytön jälkeen. Säilytä sumutepullo aina pystyasennossa.

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.11.2022

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
info@ferring.fi
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro