MINIRIN tabletti, kylmäkuivattu 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 07.07.2016 19:20:05)

Minirin® 60, 120 ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu

desmopressiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa

muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet

kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minirin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Miniriniä

3. Miten Miniriniä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minirinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minirinin vaikuttava aine toimii luonnollisen antidiureettisen hormonin, vasopressiinin, tavoin ja säätelee munuaisten kykyä väkevöidä virtsaa.

Miniriniä käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

– Sentraalinen diabetes insipidus eli vesitystauti (aivolisäkkeen häiriöstä johtuva voimakas jano ja virtsamäärän suureneminen).

– Yökastelu yli 5-vuotiailla lapsilla, joilla virtsan väkevöitymiskyky on normaali.

– Nokturia (aikuisilla esiintyvä tihentynyt virtsaamistarve yöllä).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Lasten yökastelun ja aikuisten nokturian hoidossa tulee nesteen saanti rajoittaa aikavälillä 1 tunti ennen Minirinin ottamista ja 8 tuntia Minirinin ottamisen jälkeen vain siihen, pienimpään mahdolliseen määrään, mitä janon sammuttamiseksi tarvitaan.

Miniriniä tulee käyttää varovaisuutta noudattaen, jos nestetasapaino on häiriintynyt.

Älä käytä Miniriniä

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on polydipsia (epänormaalin voimakas juomistarve), sydämen vajaatoiminta tai muita sairauksia, jotka vaativat hoitoa nesteenpoistolääkkeillä, tai jos sinulla on heikentynyt munuaistoiminta tai alhainen veren natriumpitoisuus.

Ole erityisen varovainen Minirinin suhteen
- Jos käytät Miniriniä yhdessä tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa, ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Minirin.

- Jos sinulle kehittyy nestetasapainon häiriöitä akuutin sairauden yhteydessä.

- Jos olet 65-vuotias tai vanhempi ja sinulla on alhainen veren natriumpitoisuus tai suuri vuorokausivirtsan määrä.

- Jos sinulla on kohonneen kallonsisäisen paineen riski.

Muut lääkevalmisteet ja Minirin

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tietyt masennuslääkkeet (trisykliset antidepressiivit, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), klooripromatsiini (psykoosilääke), karbamatsepiini (epilepsialääke), sulfonyyliureat –nimiseen lääkeryhmään kuuluvat diabeteslääkkeet, loperamidi (ripulilääke), suolen toimintaa hidastavat lääkkeet ja tietyt tulehduskipulääkkeet (NSAID-valmisteet) voivat samanaikaisesti käytettynä voimistaa Minirinin vaikutusta ja aiheuttaa suurten nestemäärien kertymistä elimistöön.

Minirin ruuan ja juoman kanssa
Minirinin vaikutus voi heikentyä, jos tabletti otetaan ruuan kanssa.

Raskaus ja imetys
Käytöstä raskauden aikana on vähän kokemusta.

Minirinin vaikuttava aine kulkeutuu äidinmaitoon, mutta vaikutus imeväiseen on epätodennäköinen.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Minirinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annosteluohjeet lääkäriltä tai apteekista jos olet epävarma.

Diabetes insipidus: Tavallinen annos aikuisille ja lapsille on 1-2 tablettia (60 mikrog tabletti) kielen alle kolmesti vuorokaudessa.

Lasten yökastelu: Tavallinen annos on 1-2 tablettia (120 mikrog tabletti) kielen alle yöksi. Lääke tulee ottaa juuri ennen nukkumaan menoa. Nesteen saantia tulee rajoittaa.

Nokturia (aikuisilla esiintyvä tihentynyt virtsaamistarve yöllä):

Suositeltava aloitusannos on 60 mikrog kielen alle yöksi.

Jos tällä annostuksella ei ole viikossa havaittu olevan vaikutusta, se voidaan nostaa 120 mikrog:aan kielen alle ja sitten 240 mikrog:aan kielen alle kunkin vaiheen kestäessä viikon. Nesteiden nauttimiselle asetettuja rajoituksia tulee noudattaa.

Käyttöohje:

Antotapa: Minirin – kylmäkuivattu, suussa hajoava tabletti – asetetaan kielen alle.

1. Revi läpipainoliuskan toinen pää kokonaan pois, aloita kulmasta jossa on käden kuva.
2. irrota yksi tablettikupla, revi pystysuoraa rei'itettyä linjaa pitkin.
3. Avaa irrotettu tablettikupla vetämällä folio pois nuolella merkitystä kulmasta

4. Irrota ja avaa seuraava tablettikupla kuten edellä.

Jos käytät enemmän Miniriniä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Miniriniä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos nesteen saantia ei rajoiteta aiempana mainitun ohjeen mukaan voi elimistöön kertyä liikaa nestettä, mistä voi seurata päänsärkyä, pahoinvointia/oksentelua, painonnousua ja vakavimmissa tapauksissa kouristuksia.

Haittavaikutusten yleisyys on merkitty seuraavasti:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)
Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)
Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)
Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Lapset ja nuoret:

Yleiset: Päänsärky

Melko harvinaiset: Tunnetilojen epävakaisuus, aggressiivisuus, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, virtsarakkoon ja –virtsaputkeen liittyvät oireet, käsien ja jalkojen turvotus, väsymys.

Harvinaiset: Ahdistusoireet, painajaisunet, mielialan vaihtelut, uneliaisuus, korkea verenpaine, ärtyneisyys.

Tuntematon: Anafylaktinen reaktio, hyponatremia (veren alhainen natriumpitoisuus), poikkeava käytös, tunne-elämän häiriöt, masennus, näköharha, unettomuus, tarkkaavaisuushäiriöt, psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristukset, nenäverenvuoto, allerginen ihottuma, ihottuma, hikoilu, nokkosihottuma.

Aikuiset:

Hyvin yleiset: Päänsärky

Yleiset: Hyponatremia (veren alhainen natriumpitoisuus), huimaus, korkea verenpaine, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli, ummetus, oksentelu, virtsarakkoon- ja putkeen liittyvät oireet, turvotus, väsymys.

Melko harvinaiset: Unettomuus, uneliaisuus, tuntohäiriöt, näön heikkeneminen, pyörrytys, sydämen tykytys, pystyasentoon nousuun liittyvä huimaus, hengenahdistus, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat ja turvotus, hikoilu, kutina, ihottuma, nokkosihottuma, lihaskouristukset, lihaskivut, huonovointisuus, rintakipu, influenssan kaltainen sairaus, painon nousu, veren maksa-arvojen nousu, hypokalemia (veren matala kaliumpitoisuus).

Harvinaiset: Sekavuustila, allerginen ihottuma.

Tuntematon: Anafylaktinen reaktio, kuivuminen, hypernatremia (korkea veren natriumpitoisuus, kouristukset, voimattomuus, kooma.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minirin sisältää

- Vaikuttava aine on desmopressiini. Yksi kylmäkuivattu tabletti sisältää desmopressiiniasetaattia vastaten desmopressiinia 60 mikrog, 120 mikrog tai

240 mikrog.

- Muut aineet ovat liivate, mannitoli ja sitruunahappo, vedetön.

Myyntiluvan haltija

Ferring Lääkkeet Oy

PL 23

02241 Espoo

Puh. 0207 401 440

Valmistaja
Ferring GmbH

Wittland 11

DE-24109 Kiel

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 30.1.2015

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
info@ferring.fi
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro