HERPOLIPS emulsiovoide 50 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 23.09.2020 19:06:13)

Herpolips 50 mg/g emulsiovoide

asikloviiri

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Herpolips 50 mg/g emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta

3. Miten Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Herpolips 50 mg/g emulsiovoide on lääke viruksen aiheuttamiin infektioihin.

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta käytetään

  • Herpes simplex -viruksen aiheuttamien huulirokahtumien hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

ÄLÄ käytä Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta

  • jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Herpolips 50 mg/g ‑emulsiovoidetta, jos sinulla on tai on ollut jokin sairaus, erityisesti

  • vakava immuunivasteen puutos, esim.

              -  AIDS-potilaat

              -  potilaat, jotka ovat saaneet luuydinsiirteen.

Näissä tapauksissa lääkäri saattaa määrätä sinulle mieluummin tablettihoidon.

  • Älä käytä Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta limakalvoille (esim. suuhun, silmiin tai emättimeen) välttääksesi paikallisärsytystä. Voiteen joutumista silmiin on vältettävä.
  • Jos immuunivasteesi on vakavasti heikentynyt, keskustele lääkärisi kanssa ennen minkään infektion hoitoa.

 

Muut lääkevalmisteet ja Herpolips 50 mg/g emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta tulisi käyttää vain, jos hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit. Tulee myös huomioida, että asikloviiriemulsiovoiteen vaikutukset koko elimistöön ovat mitättömät, kun emulsiovoidetta levitetään paikallisesti iholle.

 

Imetys

Asikloviiri erittyy äidinmaitoon. Tämän vaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa. Ota siksi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos imetät.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tietoa. Tällaiset vaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

 

Herpolips 50 mg/g emulsiovoide sisältää propyleeniglykolia (E1520)

Tämä lääkevalmiste sisältää 150 mg propyleeniglykolia grammassa emulsiovoidetta.

 

Herpolips 50 mg/g emulsiovoide sisältää setyylialkoholia

Setyylialkoholi saattaa aiheuttaa ihoärsytystä ja paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

 

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Suositeltu annos

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta sivellään huulten rokahtumakohtiin 5 kertaa päivässä noin neljän tunnin väliajoin, ei kuitenkaan yöaikaan.

Valmisteen käyttö tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa infektion alettua.

 

Antotapa

Levitä emulsiovoidetta ohuelti rokahtumakohtiin.

 

Hoidon kesto

Hoitoa tulee jatkaa viiden päivän ajan. Jos parantuminen on vielä kesken viiden päivän kuluttua, hoitoa voidaan jatkaa enintään toiset viisi päivää.

Jos sinusta tuntuu, että Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

 

Jos käytät enemmän Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

 

Jos unohdat käyttää Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta

Jos olet vasta hiljattain unohtanut käyttää emulsiovoidetta ihollesi, jatka hoitoa ja levitä heti voidetta suositeltu annos. Muissa tapauksissa odota seuraavaa käyttökertaa. Älä käytä kaksinkertaista voideannosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta):

Ohimenevä polttelu tai kirvely voiteen sivelykohdassa, ihon lievä kuivuminen tai hilseily, kutina.

 

Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta):

Ihoreaktiot, kuten punoitus, kosketusihottuma voiteen levittämisen jälkeen.

Yliherkkyystestit ovat osoittaneet, että yliherkkyys johtui useammin voidepohjan aineosista kuin asikloviirista.

 

Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

Välittömät vakavat allergiset reaktiot, mukaan lukien angioedeema (kielen ja/tai kasvojen turvotus) sekä urtikaria (nokkosihottuma).

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Herpolips 50 mg/g emulsiovoide sisältää

Vaikuttava aine on asikloviiri.

1 gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiria, mikä vastaa 5 grammaa asikloviiria 100 grammassa emulsiovoidetta.

 

Muut aineet ovat:

Makrogolistearaatti, dimetikoni, setyylialkoholi, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, propyleeniglykoli (E1520) ja puhdistettu vesi.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Herpolips 50 mg/g on valkoinen-valkeahko emulsiovoide. Herpolips 50 mg/g emulsiovoide on pakattu alumiiniputkiloon, jossa on polyeteenikorkki. Putkilo sisältää 2, 3 tai 5 grammaa emulsiovoidetta.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksa

 

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.1.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro