BECLONASAL FORTE AQUA nenäsumute, suspensio 100 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 06.07.2016 18:42:15)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Beclonasal Forte Aqua 100 mikrog/annos nenäsumute, suspensio

beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Beclonasal Forte Aqua on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta
 3. Miten Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Beclonasal Forte Aqua on ja mihin sitä käytetään

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidien ryhmään. Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti nenän limakalvon tulehdusta ja turvotusta.

Tätä lääkettä käytetään kausiluonteisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan hoitoon, kortisonia vaativan ns. vasomotorisen nuhan hoitoon sekä nenäpolyyppien uusiutumisen ehkäisyyn polyyppien poistotoimenpiteiden jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta

Älä käytä Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta

 • jos olet allerginen beklometasonidipropionaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • alle 6‑vuotiaalle lapselle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aqua –nenäsumutetta,

 • jos sinulla on nenäontelossa haavaumia tai tulehduksia
 • jos sinulla on taipumus toistuviin nenäverenvuotoihin
 • jos sinulla on ollut nenän vamma tai nenäleikkaus
 • jos sinulla on hoitamaton sieni-, bakteeri- tai systeeminen virusinfektio
 • jos sinulla on astma, jota hoidetaan kortikosteroideilla.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Beclonasal Forte Aqua

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen samanaikainen käyttö joko suun kautta otettavien tai keuhkoihin sisään hengitettävien kortisonivalmisteiden kanssa voi aiheuttaa lisämunuaisen toiminnan heikkenemistä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Muista mainita Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteella ei ole todettu haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Beclonasal Forte Aqua sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämän lääkkeen sisältämä bentsalkoniumkloridi on ärsyttävä aine, joka voi aiheuttaa ihoreaktioita tai bronkospasmia.

3. Miten Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 6‑vuotiaille lapsille on 1‑2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa tai 1 suihke kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Vuorokausiannos ei normaalisti saa olla enempää kuin 4 suihketta (400 mikrog). Hoidossa tulisi käyttää pienintä annosta, jolla oireet saadaan tehokkaasti hallittua.

Tätä lääkettä käytetään allergisen ja vasomotorisen nuhan hoitoon ja ehkäisyyn. Lääkettä pitää muistaa käyttää säännöllisesti.

Nenäsumute ei lievitä välittömästi nenän tukkoisuutta eikä vuotamista. Paras teho saavutetaan muutaman päivän käytön jälkeen.

Tämä lääke ei poista silmien yliherkkyysoireita. Lääkäri saattaa siksi määrätä eri lääkkeen poistamaan silmäoireita.

Käyttöohje

1. Niistä nenä.

2. Ravista pulloa hyvin ja poista suojakorkki.

3. Pidä pulloa kuten kuvassa 1; pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kärkiosa etu- ja keskisormen välissä.

Sumutus: Paina nenäkappaletta pullon pohjaa kohti. Sumuta ensimmäisellä käyttökerralla 3‑6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Jos valmistetta ei ole käytetty vähään aikaan, on hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1‑2 koesumutuksella.

 Kuva 1

4. Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 2 mukaisesti ja sulje toinen sierain sormella painamalla. Pidä pää hieman eteenpäin taivutettuna. Sumuta kerran ja hengitä samalla sisään nenän kautta rauhallisesti ja pitkään.

5. Ota nenäkappale pois sieraimesta ja hengitä ulos suun kautta. Jos lääke tuntuu valuvan sieraimesta ulos, hengitä sisään nenän kautta kevyesti niiskauttamalla.

6. Toista kohdat 4 ja 5, kun otat annoksen toiseen sieraimeen.

7. Jos otat 2 suihketta kumpaankin sieraimeen, toista vaiheet 4, 5 ja 6.

8. Pyyhi nenäkappale ja laita suojakorkki paikalleen.

image2.pngKuva 2.

Puhdistusta varten voit irrottaa nenäkappaleen pullosta varovasti vetämällä (kuva 3). Huuhtele nenäkappale ja suojakorkki lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti. Aseta osat paikoilleen.

image3.pngKuva 3.

 

Jos käytät Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta enemmän kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Sinun pitää ottaa lääkettä vain sen verran kuin lääkäri määrää; runsaampi tai vähäisempi käyttö saattaa pahentaa oireitasi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • nenän ärsytys, aivastelu.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • yliherkkyysreaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, kutina ja punoitus sekä silmien, kasvojen, huulien ja kurkun turvotus
 • epämiellyttävä haju ja maku, päänsärky
 • nenän ja nielun kuivuminen, nielun ärsytys, nenän limakalvon haavaumat, nenäverenvuoto, nenän väliseinän puhkeaminen
 • silmänsisäisen paineen nousu (glaukooma).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön hämärtyminen.

Milloin tulee ottaa yhteys lääkäriin:

 • nenän tai nielun arkuus tai voimakas nenäverenvuoto
 • silmäoireet, jotka poikkeavat aikaisemmista oireista, erityisesti kipu tai näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15‑25 ºC). Ei saa jäätyä.

Avattu pullo säilyy 6 kuukautta.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beclonasal Forte Aqua sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 100 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat polysorbaatti 80, vedetön glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nenäsumute on valkoinen tai melkein valkoinen suspensio, hienojakoinen suihke.

Pakkauskoko 23 ml, sisältää 200 annosta.

Pakkaus on HDPE-muovipullo, jonka suulle on kiinnitetty pumppu. Pakkauksessa lisäksi muovinen nenäkappale ja nenäkappaleen suojus.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

27.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola