BECLONASAL FORTE AQUA nenäsumute, suspensio 100 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 30.07.2021 19:01:02)

Beclonasal Forte Aqua 100 mikrog/annos nenäsumute, suspensio

beklometasonidipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Beclonasal Forte Aqua on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta
 3. Miten Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidien ryhmään. Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti nenän limakalvon tulehdusta ja turvotusta.

Tätä lääkettä käytetään kausiluonteisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan hoitoon, kortisonia vaativan ns. vasomotorisen nuhan hoitoon sekä nenäpolyyppien uusiutumisen ehkäisyyn polyyppien poistotoimenpiteiden jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta

 • jos olet allerginen beklometasonidipropionaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • alle 6‑vuotiaalle lapselle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aqua –nenäsumutetta,

 • jos sinulla on nenäontelossa haavaumia tai tulehduksia
 • jos sinulla on taipumus toistuviin nenäverenvuotoihin
 • jos sinulla on ollut nenän vamma tai nenäleikkaus
 • jos sinulla on hoitamaton sieni-, bakteeri- tai systeeminen virusinfektio
 • jos sinulla on astma, jota hoidetaan kortikosteroideilla.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Beclonasal Forte Aqua

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen samanaikainen käyttö joko suun kautta otettavien tai keuhkoihin sisään hengitettävien kortisonivalmisteiden kanssa voi aiheuttaa lisämunuaisen toiminnan heikkenemistä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Muista mainita Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämän lääkkeen käyttö raskauden tai imetyksen aikana ei ole suositeltavaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteella ei ole todettu haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Beclonasal Forte Aqua sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia 0,1 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 6‑vuotiaille lapsille on 1‑2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa tai 1 suihke kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Vuorokausiannos ei normaalisti saa olla enempää kuin 4 suihketta (400 mikrog). Hoidossa tulisi käyttää pienintä annosta, jolla oireet saadaan tehokkaasti hallittua.

Tätä lääkettä käytetään allergisen ja vasomotorisen nuhan hoitoon ja ehkäisyyn. Lääkettä pitää muistaa käyttää säännöllisesti.

Nenäsumute ei lievitä välittömästi nenän tukkoisuutta eikä vuotamista. Paras teho saavutetaan muutaman päivän käytön jälkeen.

Tämä lääke ei poista silmien yliherkkyysoireita. Lääkäri saattaa siksi määrätä eri lääkkeen poistamaan silmäoireita.

Käyttöohje

1. Niistä nenä.

2. Ravista pulloa hyvin ja poista suojakorkki.

3. Pidä pulloa kuten kuvassa 1; pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kärkiosa etu- ja keskisormen välissä.

Sumutus: Paina nenäkappaletta pullon pohjaa kohti. Sumuta ensimmäisellä käyttökerralla 3‑6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Jos valmistetta ei ole käytetty vähään aikaan, on hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1‑2 koesumutuksella.

Kuva 1.

4. Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 2 mukaisesti ja sulje toinen sierain sormella painamalla. Pidä pää hieman eteenpäin taivutettuna. Sumuta kerran ja hengitä samalla sisään nenän kautta rauhallisesti ja pitkään.

5. Ota nenäkappale pois sieraimesta ja hengitä ulos suun kautta. Jos lääke tuntuu valuvan sieraimesta ulos, hengitä sisään nenän kautta kevyesti niiskauttamalla.

6. Toista kohdat Mahdolliset haittavaikutukset ja Valmisteen säilyttäminen, kun otat annoksen toiseen sieraimeen.

7. Jos otat 2 suihketta kumpaankin sieraimeen, toista vaiheet 4, 5 ja 6.

8. Pyyhi nenäkappale ja laita suojakorkki paikalleen.

Kuva 2.

Puhdistusta varten voit irrottaa nenäkappaleen pullosta varovasti vetämällä (kuva 3). Huuhtele nenäkappale ja suojakorkki lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti. Aseta osat paikoilleen.

Kuva 3.

Jos käytät Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta enemmän kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Sinun pitää ottaa lääkettä vain sen verran kuin lääkäri määrää; runsaampi tai vähäisempi käyttö saattaa pahentaa oireitasi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja lopeta Beclonasal Forte Aqua -nenäsumutteen käyttö, jos

 • sinulle ilmaantuu kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta (hyvin harvinaisia haittavaikutuksia, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 100:sta):

 • allergiset reaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, kutina ja punoitus
 • epämiellyttävä haju ja maku

nenäverenvuoto, nenän ja nielun ärsytys ja kuivuminen, aivastelu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • päänsärky
 • nenän limakalvon haavaumat.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • silmänsisäisen paineen nousu (glaukooma), kaihi
 • nenän väliseinän puhkeaminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön hämärtyminen.

Milloin tulee ottaa yhteys lääkäriin:

 • nenän tai nielun arkuus tai voimakas nenäverenvuoto
 • silmäoireet, jotka poikkeavat aikaisemmista oireista, erityisesti kipu tai näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC). Ei saa jäätyä.

Avattu pullo säilyy 6 kuukautta.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beclonasal Forte Aqua sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 100 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat polysorbaatti 80, glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nenäsumute on valkoinen tai melkein valkoinen suspensio, hienojakoinen suihke.

Pakkauskoko 23 ml, sisältää 200 annosta.

Pakkaus on HDPE-muovipullo, jonka suulle on kiinnitetty pumppu. Pakkauksessa lisäksi muovinen nenäkappale ja nenäkappaleen suojus.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.11.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola