BUVENTOL EASYHALER inhalaatiojauhe 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,9 mt, 07.07.2016 16:45:13)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Buventol Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Buventol Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

salbutamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Buventol Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buventol Easyhaler ‑valmistetta
 3. Miten Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Buventol Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Buventol Easyhaler on ja mihin sitä käytetään

Buventol Easyhaler on lyhytvaikutteinen keuhkoputkia avaava astmalääke, jonka vaikutus alkaa nopeasti. Vaikuttava aine on salbutamoli. Salbutamoli laajentaa keuhkoputkia, jolloin ilma kulkee niissä vapaammin. Lääkkeen avulla astmaan kuuluva kiusallinen yskiminen ja hengityksen vinkuminen vähenevät ja hengenahdistus lievittyy.

Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään aikuisten ja yli 6‑vuotiaiden lasten

 • astmakohtausten ja astman pahenemisvaiheiden oireenmukaiseen hoitoon
 • rasitusastman ehkäisyyn
 • astmakohtauksen ennaltaehkäisyyn ennen altistumista tunnetulle allergian aiheuttajalle, jos altistusta ei voi välttää.

Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään aikuisten

 • astman ja muiden ahtauttavien keuhkosairauksien oireenmukaiseen hoitoon.

Salbutamolijauhe on pakattu Easyhaler‑nimiseen antolaitteeseen. Jauhe hengitetään keuhkoihin antolaitteen suukappaleen kautta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buventol Easyhaler ‑valmistetta

Älä käytä Buventol Easyhaler ‑valmistetta

 • jos olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Varoitukset ja varotoimet
Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on

 • jokin sydän- tai verisuonisairaus
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • alhainen veren kaliumpitoisuus.

Muut lääkevalmisteet ja Buventol Easyhaler
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä

 • digoksiinia (sydänlääke)
 • teofylliiniä (keuhkosairauksien lääke)
 • kortikosteroideja (esim. astman tai erilaisten tulehdussairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • beetasalpaajia, kuten propranololia esim. verenpaineen hoitoon
 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • masennuslääkkeitä (MAO:n estäjiä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Buventol Easyhaler ‑valmisteella ei normaaliannoksina ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Buventol Easyhaler sisältää laktoosia
Tämä lääke sisältää laktoosia (alle 10 mg/annos). Laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.

3. Miten Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Katso kohta ”Näin käytät Easyhaleria” pakkausselosteen lopussa.

Lääkkeen annostus on yksilöllinen. Lääkäri on määrännyt sinulle sopivan lääkevahvuuden ja hoitoannoksen. Noudata huolellisesti lääkärin antamia ohjeita. Jos sinulle on määrätty hoitava astmalääke, jatka sen käyttöä normaalisti.

Lääkettä käytetään etenkin pitkäaikaisessa hoidossa yleensä pieninä annoksina oireenmukaisesti ja vain tarvittaessa.

Suositeltu annos on aikuisille 1–2 annosta (100–400 mikrogrammaa) tarvittaessa astmakohtauksen hoitoon tai ennen rasitusta. Yleensä enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

Astman oireiden paheneminen hoidon aikana
Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana
 • joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin
 • lääkkeesi ei auta yhtä hyvin tai yhtä pitkään kuin aiemmin.

Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

Käyttö lapsille ja nuorille
Yli 6‑vuotiaat lapset: Suositeltava annos ylläpito- tai ehkäisyhoidossa on 1–2 annosta (100–200 mikrogrammaa) 1–4 kertaa vuorokaudessa.

Lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.

Jos käytät enemmän Buventol Easyhaler ‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa esim. levottomuutta, vapinaa ja sydämen tykytystä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osa oireista voi johtua liian suuresta lääkeannoksesta. Lääkäri voi tarvittaessa arvioida hoitoannoksesi uudelleen.

Etenkin käytön alkuvaiheessa lääke saattaa aiheuttaa joillekin käyttäjille levotonta oloa sekä vapinaa ja sydämen tykytystä. Nämä oireet menevät yleensä ohi lääkityksen jatkuessa.

Vakava allerginen reaktio
Jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä, toimi seuraavasti:

 • lopeta Buventol Easyhaler ‑valmisteen käyttö
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Hengenahdistus välittömästi lääkkeen oton jälkeen
Keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy:

 • lopeta Buventol Easyhaler ‑valmisteen käyttö
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

 • lievä sydämen sykkeen nousu, sydämen tykytys
 • vapina.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

 • päänsärky
 • yliherkkyysreaktiot (kohtauksittain esiintyvä ihon paikallinen turvotus – angioedeema, nokkosrokko, verenpaineen liiallinen lasku, pyörtyminen).

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • verenpaineen nousu tai lasku, sydämen rytmihäiriöt, rasitusrintakipu, sydänlihaksen hapenpuute
 • pahoinvointi
 • keuhkoputkien supistelu
 • yskä, suun ja nielun ärsytys. Voit ennaltaehkäistä näitä haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.
 • liian alhainen veren kaliumpitoisuus, liian korkea veren sokeripitoisuus
 • lihaskrampit
 • yliaktiivisuus, hermostuneisuus, levottomuus, huimaus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Buventol Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytettävä huoneenlämmössä (15 °C–25 °C).

Lääkkeen kestoaika on 6 kuukautta laminaattipussin avaamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Buventol Easyhaler sisältää

 • Vaikuttava aine on salbutamoli, jota on 100 mikrogrammaa/annos tai 200 mikrogrammaa/annos.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiinia).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

100 mikrog/annos:

 • 200 annosta

200 mikrog/annos:

 • 60 annosta
 • 200 annosta

Aloituspakkauksessa mukana suojakotelo.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
7.5.2015

NÄIN KÄYTÄT EASYHALERIA

Buventol Easyhaleria on helppo käyttää.
Lue aluksi seuraavat ohjeet. Niissä kerrotaan,
mitä sinun tulee tehdä ja mihin kiinnittää huomiota

EASYHALERIN KÄYTTÖÖNOTTO

Easyhaler (Kuva 1) on pakattu laminaattipussiin,
jotta jauhe pysyy kuivana.

Älä avaa pussia ennen kuin otat Easyhalerin käyttöön.

Voit käyttää Easyhaleria suojakotelon kanssa
tai ilman sitä. Jos et käytä suojakoteloa,
siirry kohtaan ”Annoksen ottaminen Buventol Easyhalerista”
(katso b-kuvat).

Avaa suojakotelo ja työnnä Easyhaler koteloon (Kuva 2).
Varmista, että suojus on Easyhalerin suukappaleen päällä
(se estää Easyhalerin lataamisen vahingossa).

Jos et käytä Easyhaleria heti, sulje suojakotelo.

ANNOKSEN OTTAMINEN BUVENTOL EASYHALERISTA

Jos käytät suojakoteloa, avaa se.

Poista suukappaleen suojus.

A) Ravista
Ravista Easyhaleriavoimakkaasti ylös ja alas
3–5 kertaa (Kuva 3a tai 3b), jotta
jauhe liikkuu kunnolla ja saat oikean annoksen.
Pidä Easyhaler ravistamisen jälkeen pystyasennossa.

B) Naksauta
Paina Easyhaleria kerran peukalon ja
etusormen välissä kunnes kuulet naksahduksen
(Kuva 4a tai 4b), ja anna laitteen palautua
alkuperäiseen asentoon. Jauhe siirtyy
suukappaleen sisällä olevaan inhalaatiokanavaan.
Pidä laite edelleen pystyasennossa.

Jos epäilet ladanneesi useamman kuin
yhden annoksen, katso kohta HUOM! (kuva 6a tai 6b).

C) Hengitä sisään
Istuma-asennossa tai seisten

 • hengitä ulos tavalliseen tapaan (mutta ÄLÄ Easyhaleriin)
 • aseta suukappale suuhun hampaiden 
  väliin ja sulje huulet tiiviisti suukappaleen ympärille
 • hengitä sisään voimakkaasti ja syvään
  Easyhalerin kautta (kuva 5a tai 5b)
 • ota Easyhaler pois suusta
 • pidätä hengitystä vähintään 5 sekuntia 
  ja hengitä sitten tavalliseen tapaan.

Pidä huolta, että et hengitä Easyhaleriin, koska se voi
johtaa Easyhalerin tukkeutumiseen. Katso kohta HUOM!
(Kuva 6a tai 6b).

Jos sinulle on määrätty enemmän kuin yksi annos
kerralla, toista kohdat A, B ja C.

Laita suojus takaisin suukappaleen päälle.
Jos käytät suojakoteloa, sulje se.

HUOM!
Jos lataat annoksen vahingossa tai useamman kuin
yhden annoksen kerrallaan tai jos hengität Easyhaleriin,
poista jauhe koputtamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä
vasten (kuva 6a tai 6b). Näin varmistat oikean annoksen.
Aloita tämän jälkeen alusta ja toista kohdat A, B ja C.

PUHDISTAMINEN

Puhdista suukappale vähintään kerran viikossa puhtaalla
kuivalla kankaalla tai pehmeällä paperipyyhkeellä. Älä
käytä puhdistukseen vettä tai muuta nestettä, sillä jauhe ei
saa kostua. Jos käytät suojakoteloa, voit ottaa
Easyhalerin pois kotelosta pyyhkimistä varten. Kun laitat
sen takaisin suojakoteloon, laita suojus suukappaleen
päälle, jotta et vahingossa lataa annosta.

EASYHALERIN VAIHTO UUTEEN

Easyhalerissa on annoslaskuri, josta näkyy montako
annosta on jäljellä (Kuva 7a tai 7b). Laskuri liikahtaa joka viidennen
annoksen lataamisen jälkeen. Laskurin näyttö muuttuu punaiseksi,
kun jäljellä on 20 annosta. Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria,
ota yhteys lääkäriin uuden reseptin saamiseksi.
Kun laskurissa näkyy 0, Easyhaler on vaihdettava uuteen, vaikka jauhetta
vielä näkyykin inhalaattorin takaseinässä olevasta kirkkaasta ikkunasta
(Kuva 8).

Säilytä suojakotelo seuraavaa Easyhaleria varten.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola