RENNIE LAKRITSI imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 13.11.2019 19:10:38)

Rennie Lakritsi imeskelytabletti

Kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee lääkityksestä huolimatta.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Rennie Lakritsi imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rennie Lakritsi imeskelytabletteja

3. Miten Rennie Lakritsi imeskelytabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Rennie Lakritsi imeskelytablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Rennie Lakritsi imeskelytabletti koostuu kahdesta happoja neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Sitä käytetään lievittämään liikahappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja, kuten mahan turvotuksen tunnetta ja kipua.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Rennie Lakritsi imeskelytabletteja

- jos olet allerginen kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie Lakritsi imeskelytabletin jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on:

  • vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
  • korkea veren kalsiumpitoisuus ja/tai tila, joka johtaa veren korkeaan kalsiumpitoisuuteen
  • munuaiskivitauti, joka johtuu kalsiumia sisältävistä munuaiskivistä
  • matala veren fosfaattipitoisuus

Varoitukset ja varotoimet

- Älä käytä Rennie Lakritsi -valmistetta, jos kalsiumin erityksesi virtsaan on normaalia runsaampaa

- Jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, voit tällöin käyttää Rennie Lakritsi -valmistetta vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

- Älä käytä runsaasti maitoa tai maitotuotteita Rennie Lakritsi -valmisteen käytön yhteydessä.

Muut lääkevalmisteet ja Rennie Lakritsi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke), levotyroksiini (kilpirauhashormoni) ja eltrombopagi (verihiutaleiden määrää lisäävä lääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie Lakritsi imeskelytablettien kanssa.

Tietyt nesteenpoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä. Siksi lääkärin on syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumiin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät samanaikaisesti näitä nesteenpoistolääkkeitä ja Rennie Lakritsi imeskelytabletteja (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään, viimeinen kappale).

Ottamalla Rennie Lakritsi imeskelytabletti eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1 - 2 tuntia.

Rennie Lakritsi imeskelytabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit pureskellaan tai imeskellään. Vettä ei tarvita.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Rennie Lakritsi imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana, kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä suurilla annoksilla on vältettävä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rennie Lakritsi imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä kykyyn käyttää koneita.

Rennie Lakritsi imeskelytabletti sisältää sakkaroosia ja fenyylialaniinin lähteen (aspartaamia)

Yksi Rennie Lakritsi imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Rennie Lakritsi imeskelytabletit sisältävät fenyylialaniinin lähteen. Tämä voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

3. Miten valmistetta käytetään

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettia jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.

Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettia heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä ota enempää kuin 11 tablettia (joka vastaa 8 g kalsiumkarbonaattia) vuorokaudessa.

Liikahappoisuutta lievittävien lääkkeiden pitkittynyttä käyttöä on syytä välttää ja annossuositusta ei saa ylittää. Jos oireet jatkuvat tai lievittyvät vain osittain, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille

Rennie Lakritsi imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Rennie Lakritsi imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai ummetusta sekä lihasheikkoutta. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenpoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie Lakritsi imeskelytablettien käytön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke, voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yliherkkyysreaktioita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasvojen alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia). Jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa, voi Rennie Lakritsi imeskelytabletin pitkään jatkuva käyttö suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie Lakritsi imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet, saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia, ja lihasheikkoutta ilmaantua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkausten säilytysohje: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rennie Lakritsi imeskelytabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskelytabletissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, aspartaami (10 mg, E951), anismakuaine (sis. mm. luonnollinen makea fenkoliöljy, luonnollinen anisöljy, maltodekstriini, bentsyylialkoholi, anetoli) ja lakritsimakuaine (sis. mm. luonnollinen kiinalainen kaneliöljy, maltodekstriini, bentsyylialkoholi, metyylisyklopentenoloni, anetoli).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kermanvalkoisia, joskus hieman täplikkäitä, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä lakritsinmakuisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tabletin kummallakin puolella merkintä "RENNIE". Imeskelytablettien ulkonäkö saattaa muuttua hieman täplikkääksi säilytyksen aikana.

24 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo, pakkausseloste.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy,

Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:

Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.9.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro