VESIX tabletti 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 10.12.2020 19:11:25)

VESIX® 40 mg -tabletit

furosemidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Vesix on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Vesix-tabletteja

3. Miten Vesix-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Vesix-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Vesix on diureetti eli nesteenpoistolääke. Valmisteen sisältämä furosemidi vähentää ylimääräistä nestettä elimistöstä lisäämällä suolan ja nesteen poistumista munuaisten kautta.

Vesix-tabletteja käytetään sydän-, maksa- ja munuaissairauksiin liittyvien turvotusten hoitoon. Valmistetta voidaan käyttää myös muista syistä johtuvien turvotusten ja verenpainetaudin hoidossa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Vesix-tabletteja

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (furosemidi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos virtsanerityksesi on pysähtynyt
 • jos sinulla on hyvin vaikea maksan vajaatoiminta, johon liittyy ajoittain tajuttomuutta (maksakooma)
 • jos sinulla on todettu elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö (esim. kuivuminen tai natriumin tai kaliumin vajaus).

Varoitukset ja varotoimet

 • jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa (lääkärisi suunnittelee elimistön neste- ja suolatasapainon seurannan hoidon aikana)
 • jos sairastat diabetesta (furosemidi saattaa heikentää sokeritasapainoa)
 • jos sairastat kihtiä (furosemidi saattaa suurentaa veren uraattipitoisuutta)
 • jos sairastat eturauhasen liikakasvua (äkillinen virtsanerityksen lisääntyminen saattaa aiheuttaa virtsaummen)
 • jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)
 • jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Vesix-tabletteja jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.

Muut lääkevalmisteet ja Vesix-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät

 • muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, etenkin ACE:n estäjiä tai angiotensiinireseptorin salpaajia, koska samanaikaisessa käytössä niiden vaikutus voi tehostua
 • tulehduskipulääkkeitä (esim. asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, indometasiini), probenesidiä (kihtilääke) tai fenytoiinia (epilepsialääke), sillä ne saattavat heikentää Vesix-tablettien tehoa
 • litiumia, koska veren litiumpitoisuus voi suurentua Vesix-hoidon aikana
 • varfariinia (veren hyytymistä estävä lääke), koska sen teho saattaa heikentyä voimakkaan virtsanerityksen aiheuttaman kuivumisen yhteydessä
 • kolestyramiinia tai kolestipolia (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa 4–6 tuntia Vesix-tabletin jälkeen, etteivät ne estäisi Vesix-tabletin imeytymistä
 • aminoglykosidiantibiootteja (esim. tuberkuloosin hoitoon tarkoitettu streptomysiini), kefalosporiineja tai karbamatsepiinia (epilepsialääke), koska yhteiskäytössä niiden haittavaikutukset saattavat lisääntyä
 • teofylliiniä (astmalääke)
 • glukokortikoideja (steroideja), lakritsin sisältämää glykyrritsiiniä tai amfoterisiini-B:tä (sienilääke), koska ne saattavat lisätä furosemidihoitoon liittyvää kalium-vajeen riskiä.

Furosemidihoito saattaa aiheuttaa kaliumin vajausta, joka voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksia tai altistaa haittavaikutuksille (esim. sydänlääkkeet digitalis ja sotaloli).

Furosemidihoito voi häiritä joitakin liuskakokein tehtyjä virtsan glukoosimäärityksiä.

Vesix-tabletit ruuan ja juoman kanssa

Ruoka heikentää lääkkeen imeytymistä, joten tabletteja ei suositella otettavaksi aterian yhteydessä.

Tupakointi voi heikentää furosemidihoidon tehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmistetta tulisi käyttää raskauden aikana ainoastaan ehdottoman välttämättömissä tilanteissa ja tällöinkin vain lyhytaikaisesti.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa valmiste saattaa alentaa verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, vältä auton ajamista ja koneiden käyttöä. Oireet häviävät yleensä hoidon jatkuessa.

Vesix sisältää laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää 1,05 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 0,05 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Suositeltu annos aikuisille on ½–2 tablettia (20–80 mg) päivässä, mutta suurempiakin annoksia voidaan käyttää. Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kanssa, mieluiten tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Vesix-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Vesix-tabletit

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Vesix-tablettien käytön

Hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti pahentua. Hoitoa ei pidä lopettaa ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pitkäaikainen furosemidihoito suurilla annoksilla voi aiheuttaa liiallista nesteen erittymistä ja nestetasapainon häiriöitä. Lääke voi aiheuttaa kaliumin vajausta, jonka oireita ovat mm. lihasheikkous, oksentelu ja ummetus. Lääke voi myös pahentaa kihtikohtauksia. Sokeritauti voi harvinaisissa tapauksissa vaikeutua. Pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai allergisia reaktioita (esim. ihoreaktioita) saattaa joskus esiintyä.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita: voimakas huimaus, pyörtyminen, lihaskrampit, sydämen rytmin epätasaisuus tai voimakkaat mahakivut.

Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on seuraavia oireita: suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsan määrän epänormaali väheneminen, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat, tai jos saat mustelmia aiempaa herkemmin.

Tavallisimmat mahdolliset haittavaikutukset yleisyyden mukaan:

Hyvin yleisiä (esiintyy yli yhdellä kymmenesosalla potilaista):

veren kalium- ja magnesiumniukkuus, palautuva veren virtsahapon runsaus.

Yleisiä (esiintyy yli yhdellä sadasosalla potilaista):

veren magnesiumrunsaus, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksien suureneminen, kuulon heikkeneminen, maksakirroosiin liittyvä aivosairaus, ihottuma, kutina, valoyliherkkyys.

Melko harvinaisia (esiintyy alle yhdellä sadasosalla potilaista):

verihiutaleiden niukkuus, kaliumvajeen yhteydessä korkea verensokeri ja heikentynyt sokerin sietokyky, sisäkorvahaitat (korvan soiminen, kiertohuimaus), kuulon menetys (joskus korjautumaton), kuivumisen aiheuttama pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine ja pyörtyminen, pahoinvointi, oksentelu, ripuli (suuria annoksia käytettäessä ja virtsamyrkytyksen yhteydessä), akuutti virtsaumpi iäkkäillä potilailla, joilla on eturauhasen liikakasvua.

Yleisyys tuntematon:

akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen

ihottuma), huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (15–25 °C), valolta suojassa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vesix-tabletit sisältää

 • Vaikuttava aine on furosemidi (40 mg).
 • Muut aineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, povidoni, kroskarmelloosinatrium, riisitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tabletti, jossa jakouurre ja koodi 40/40. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki

Puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.11.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro