BENADRYL kapseli, kova 8 mg (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 21.03.2018 19:01:25)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Benadryl 8 mg kovat kapselit

akrivastiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Benadryl on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Benadryl-kapseleita

3. Miten Benadryl-kapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Benadryl-kapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Benadryl on ja mihin sitä käytetään

Benadryl on erittäin nopeavaikutteinen toisen polven antihistamiini, jota otetaan heti allergiaoireiden ilmaannuttua. Benadryl-kapseleiden antihistamiinivaikutus alkaa jo 15–25 minuutissa, joten voit itse hallita allergiaoireitasi aina tilanteen mukaan ja ottaa lääkettä vain silloin, kun se on tarpeellista. Ei siis turhaa ”varmuuden vuoksi” lääkitystä.

Käyttöaiheet:

Heinänuha tai muu allerginen nuha. Allergiset silmä- tai iho-oireet. Hyttysenpiston aiheuttamat voimakkaat ihoreaktiot ja kutina.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Benadryl-kapseleita

Älä käytä Benadryl-kapseleita

 • jos olet allerginen akrivastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulle on aiemmin ilmaantunut yliherkkyysoireita triprolidiini-nimisestä (Actidil, Pro-Actidil) vanhemmasta antihistamiinista.
 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikeasti.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Benadryl-kapseleita

 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt.
 • jos olet menossa allergiatestiin, lopeta Benadryl-kapseleiden käyttö viimeistään 2 vuorokautta ennen allergiatestausta.

Lapset

Älä anna Benadryl-kapseleita alle 12-vuotiaalle lapselle. Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Benadryl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät tätä lääkettä samanaikaisesti keskushermostoon vaikuttavien aineiden (mukaan lukien alkoholin tai erilaisten rauhoittavien lääkkeiden) kanssa, vireystilasi saattaa heikentyä entisestään.

Benadryl alkoholin kanssa

Akrivastiini voi vahvistaa alkoholin ja keskushermostoon vaikuttavien aineiden vaikutuksia. Runsasta alkoholinkäyttöä on vältettävä, kuten yleensäkin lääkityksen yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkkeisiin reagoiminen on aina yksilöllistä. Käytettäessä Benadryl-kapseleita ensimmäistä kertaa on hyvä arvioida lääkkeen vaikutusta ja olla varovainen erityistä reaktiokykyä vaativissa toimissa, esim. autoa ajettaessa.

Benadryl sisältää laktoosimonohydraattia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.

3. Miten Benadryl-kapseleita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Annostus on yksilöllinen: 1 kapseli tarvittaessa, enintään kolmesti päivässä. Hyttysenpiston aiheuttamassa ihoreaktiossa lääke otetaan mieluiten noin tuntia ennen altistumista hyttysenpistoille. Kapseli niellään kokonaisena. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat pitkään. Heinänuhan oireiden voimakkuus vaihtelee säätyyppien mukaan, ja allergiasta kärsivät ihmiset reagoivat yleensäkin olosuhteisiin eri tavoin. Heinänuha tulee yleensä puuskittain. Tunnet itse, koska tarvitset lääkettä ja koska et. Siitepölyallergiasta kärsivä on esim. sateisina päivinä yleensä oireeton – silloin myös lääkitys on turhaa. Benadryl-kapselin vaikutus alkaa nopeasti, joten se voidaan ottaa heti heinänuhaoireiden ilmaantuessa.

Jos otat enemmän Benadryl-kapseleita kuin sinun pitäisi

Benadryl-valmisteen tahaton yliannostus ei yleensä aiheuta vakavia oireita. Akrivastiinin on kuitenkin todettu heikentävän ajokykyä, jos sitä käytetään suositeltua hoitoannosta enemmän.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Benadryl-kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee vaikeita allergisia reaktioita (anafylaktinen reaktio; esiintymistiheys tuntematon [koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin]), lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu Benadryl-kapseleiden käytön yhteydessä:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • uneliaisuus.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä sadasta)

 • yliherkkyys (mukaan lukien hengenahdistus ja kasvojen turvotus), huimaus, sydämentykytys, suun kuivuminen, ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Benadryl-kapseleiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Säilytä läpipainoliuska ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Benadryl sisältää

 • Vaikuttava aine on akrivastiini. Yksi kapseli sisältää 8 mg akrivastiinia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 206,8 mg, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus: valkea tai lähes valkea, kova kapseli.

Pakkauskoko: 12 kapselia PVC/alumiini-läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie 2

02130 Espoo

Valmistaja

Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.1.2018

 

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro